OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kafkaslar'daki Enerji Koridoru ve "Anahtar �lke" T�rkiye21. y�zy�lda Kafkaslar'daki enerji koridorunun anahtar �lkesi T�rkiye'dir. Ayn� zamanda T�rkiye; Osmanl� Devleti Nizam�'na �zlem duyan Kafkas halklar�n�n, huzur ve bar�� ortam�n� ya�amalar� i�in b�lgeyle etnik ve k�lt�rel ba�lar� olan ve Kafkaslar'da istikrar� sa�layabilecek tek �lkedir de...

20. y�zy�l�n sonlar�nda �e�enistan'da alevlenen ve b�t�n Kafkaslar'da ac� sonu�lar� olan �at��malar�n, bir kez daha, fakat bu sefer G�rcistan'� da kapsayacak bir �ekilde ba�layaca�� d���ncesi bug�nlerde g�ndeme gelmi�tir. �zellikle b�y�k devletlerin g�ndemini Afganistan konusu me�gul ederken, Kafkaslar'da g�� dengelerinin tekrar de�i�ece�i konusunda �nemli ��pheler bulunmaktad�r.
Kafkasya, �ncelikle Avrupa ve Asya'y� birbirinden ay�ran s�n�r b�lgesidir. Bu a��dan askeri bir �nem ta��maktad�r. Tarihte Asya'dan Avrupa'ya yap�lmak istenen b�t�n askeri harekatlar Kafkasya �zerinden yap�lm��t�r. G�n�m�ze kadar var olan bir�ok b�y�k devlet, s�n�rlar�n� bu co�rafyaya dayand�rarak, do�al bir savunma barikat�na sahip olmak istemi�tir. Ayn� zamanda Kafkasya, Orta ve Bat� Avrupa ile �n Asya aras�ndaki ticari ve k�lt�rel al�� veri�i sa�lamaktad�r. B�t�n bu etkenler, b�lgenin y�zy�llar boyunca �ok de�i�ik milletlerin i�galine u�ramas�na ve b�ylelikle de �e�itli medeniyetlerin geli�mesine sebep olmu�tur.

Do�al zenginliklere sahip olmas� ve co�rafyas� sebebiyle Kafkasya, her zaman bir �at��ma ortam� olmu�tur. B�lgeyle ilgili ileriye y�nelik hedefleri olan devletler de buradaki siyasi istikrars�zl��� desteklemi�lerdir.

Bu durumun tek istisnas�, Osmanl� Devleti Nizam�'n�n b�lgeye hakim oldu�u d�nemdir. Bu d�nemde, co�rafi �artlarla b�l�nm�� olan etnik yap�da asla bir sorun ya�anmam��, aksine b�lge halklar�, Devlet-i Aliye'yi olu�turan en temel unsurlar olmu�lard�r. Bu bak�mdan b�lgenin T�rk tarihinde �ok farkl� bir yeri vard�r.

Enerji Koridoru
19. y�zy�l�n ilk yar�s�nda k�m�rle �al��an buharl� makinelerin kullan�lmas�, d�nya tarihinde yeni bir d�nem ba�latm��, bu d�nemin ad�na da "Sanayi Devrimi" denmi�tir. Makinelerin �retimdeki �neminin anla��lmas�yla, k�m�re alternatif olabilecek g�� ve enerji aray��lar�na girilmi�tir. Bu aray��, y�zy�l�n sonlar�nda petrol�n ke�fiyle son bulmu�tur. Petrol sahalar�n�n b�y�k b�l�m�n�n, onu ilk kullanan Bat�l� devletlerin s�n�rlar�n�n d���nda kalmas� da, m�cadelenin �ok daha geni� alanlara ta�mas�na neden olmu�tur. Bug�n d�nya �zerindeki petrol kaynaklar�n�n belli ba�l� iki sahada bulundu�unu g�r�yoruz. Bunlardan birincisi Ortado�u'daki petrol havzalar�, di�eri Orta Asya'daki petrol havzalar�d�r.

Petrol�n kaynak olarak �neminin yan�nda, ihtiya� duyuldu�u pazara ula�t�r�lmas� da �nemli bir sorundur. Ger�ekten de Orta Asya'daki petrol kaynaklar�ndan, Avrupa'ya petrol sevkiyat� uzun ve g�� bir i�lemdir. Enerji kaynaklar�yla t�ketim merkezlerini bulu�turan boru hatlar�, ge�ti�i g�zergahlar� da �nemli hale getirmektedir. Bu i�lemin yap�ld��� g�zergah� elinde tutan devlet, �ok b�y�k bir askeri ve ticari g�c� elinde tutuyor demektir. Kafkasya'n�n �nemi, bu noktada ortaya ��kmaktad�r.

Petrol�n uluslararas� siyasetin ilkelerini belirlemeye ba�lad��� 20. y�zy�la kadar; Kafkasya, do�udan bat�ya uzanan K�rk ve �pek Yolu ticaretinin ana g�zergah�d�r. Enerji kaynaklar�n�n egemenli�ine dayal� bir siyasi anlay���n d�nya siyasetine yerle�mesiyle, Hazar havzas� ve Orta Asya'dan Avrupa'ya nakledilen do�algaz�n ve petrol�n ge�i� yolundaki enerji koridorunun �nemi artm��t�r. Dolay�s�yla Kafkasya'n�n bir petrol havzas� olmas�n�n yan� s�ra Basra K�rfezi'ni de kontrol eden jeopolitik bir konuma sahip olmas�, "neden Kafkasya?" sorusunun da cevab� olmaktad�r.

Koridorun Anahtar�: T�rkiyeT�rkiye Devleti, enerji kaynaklar� son derece zengin olan �lkelerle s�n�r durumundad�r. Enerji koridoru olan co�rafyalar�n siyasi istikrar�, enerjiyi �reten ve t�keten �lkeler i�in hayati �nem ta��maktad�r. Petrol ve do�algaz�n �retimi i�in g�venlik ve istikrara ne kadar ihtiya� varsa, onun t�keticisi olan geli�mi� �lkelere ula�t�r�lmas�n� sa�layan �lkelerin i� politik istikrar� da o kadar �nem ta��maktad�r.


D�nya �zerindeki ispatlanm�� petrol ve gaz rezervlerinin d�rtte ��� T�rkiye'nin �evresindedir. Do�algaz ve petrol zengini olan Orta Asya ve Ortado�u �lkeleri ile enerji ihtiyac� olan sanayile�mi� Bat� �lkeleri aras�nda, Anadolu yar�madas�n�n en g�venli koridor oldu�u herkes taraf�ndan kabul edilmektedir. Bu da T�rkiye'yi 21. y�zy�l�n "enerji koridorunun anahtar�" yapmaktad�r. �lkemizin enerji yataklar�n�n, do�al ge�i� kap�s� olma �zelli�ine sahip olmas�, �lkemize ya�anan ekonomik daralmay� a�ma f�rsat�n� da sunmaktad�r. (www.cavityalcin.com)

Bunun yan�nda T�rkiye, Kafkaslar'da istikrar� sa�layabilecek tek �lkedir. B�lgeyle olan etnik, dil ve k�lt�rel ba�lar� halen devam etmektedir. Kafkas halklar� da Osmanl� Nizam�'n�n b�lgede sa�lad��� g�ven ve huzur ortam�na �zlem duymaktad�rlar. Bunlar�n yan� s�ra T�rkiye Cumhuriyeti topraklar�nda da �ok ciddi rakamlarda �e�en, G�rc� ve Abhaz gibi Kafkas as�ll� vatanda�lar�m�z�n ya�ad��� d���n�lecek olursa, b�lgedeki gerginli�in ��z�m�nde T�rkiye'nin �ok aktif bir rol oynamas�n�n gereklili�i daha iyi anla��l�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.