OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Din ad�na ter�r uygulayanlar�n i� y�z�Din ad�na ortaya ��karak ter�r uygulayan, bask�c� rejimler olu�turan, d�nyay� g�zelle�tirmek yerine �irkinle�tiren ki�i ve gruplara kar�� uygulanmas� gereken tek bir ��z�m vard�r: Bu ��z�m, ger�ek �slam ahlak�n�n ortaya konmas�d�r.

Ha�l�lar, 11. y�zy�l�n sonunda kutsal topraklar� (Filistin civar�n�) fethetmek amac�yla Avrupa'dan yola ��kan Avrupal� H�ristiyanlard�. S�zde dini bir ama�la yola ��km��lard�, ama ge�tikleri her yere vah�et ve korku g�t�rd�ler. Sivilleri toplu katliamlara u�ratt�lar, pek �ok k�y ve kenti ya�malad�lar. M�sl�man, Yahudi ve Ortodoks H�ristiyanlar�n �slam idaresi alt�nda huzur i�inde ya�amakta oldu�u Kud�s'� fethettiklerinde ise, b�y�k bir katliam ger�ekle�tirdiler. T�m M�sl�man ve Yahudileri, boyunlar�n� vurmak suretiyle vah�ice �ld�rd�ler. Ha�l�lar�n barbarl��� o kadar ta�k�nd� ki, 4. Ha�l� Seferi s�ras�nda, kendi dinine mensup olan insanlar�n �ehri olan �stanbul'u ya�malad�lar, kiliselerdeki alt�nlar� s�k�p par�alamaktan bile �ekinmediler.

Elbette ki t�m bu barbarl�k H�ristiyanl��a ayk�r�yd�. ��nk� H�ristiyanl�k, �ncil'deki ifadeyle ger�ekte bir "sevgi mesaj�"d�r. Matta �ncili'nde Hz. �sa'n�n ��rencilerine "d��manlar�n�z� sevin, size zulmedenler i�in dua edin" dedi�i yaz�l�d�r. (Matta, 5/44) Luka �ncili'nde ise Hz. �sa'n�n "bir yana��na tokat atana di�er yana��n� �evir" dedi�i bildirilir. (Luka, 6/29) Yeni Ahit'in -tahrif edilmi� olmas�na ra�men- hi�bir yerinde �iddeti me�rula�t�ran bir h�k�m yoktur; masum insanlar�n katledilmesi ise tahayy�l bile edilemez.

Ha�l� Vah�etiPeki H�ristiyanl�k �iddete hi� yer vermeyen bir sevgi dini iken, H�ristiyan Ha�l�lar nas�l olmu� da tarihin en b�y�k vah�etlerini ger�ekle�tirmi�tir?

Bunun en b�y�k nedeni, Ha�l�lar�n cahil insanlardan olu�an bir topluluk olmas�d�r. Kendi dinleri hakk�nda hi�bir �ey bilmeyen, �ncil'i okumam��, H�ristiyanl���n ahlaki k�staslar�ndan habersiz olan kitleler, Ha�l� sloganlar�yla barbarl��a s�r�klenmi�lerdir.

Ha�l�lar �rne�i genel bir olguyu g�stermektedir: E�er bir topluluk medeniyetten uzak, fikri y�nden az geli�mi�, "cahil" insanlardan olu�uyorsa, o zaman �iddete e�ilimleri �ok y�ksek olur. Cahil toplum bir fikri veya dini temsil ediyor gibi g�z�kse de sonu� de�i�mez. �iddet yine �n plandad�r, ��nk� bunlar�n, temsil ettikleri fikri veya dini bilmiyor ya da bildikleri halde hayata ge�irmiyor olmalar� ihtimali �ok y�ksektir.

Cahil insanlar �iddet yanl�s� bir fikri cinnet noktas�na g�t�rebildikleri gibi, �iddete kar�� bir fikre veya dine de �iddet kar��t�rabilirler. �slam d�nyas�nda da bunun �rnekleri ya�anm��t�r. (Detayl� bilgi i�in bkz: www.islamterorulanetler.com)

�ehirli �nsanlar ve BedevilerPeygamberimiz d�neminde Arabistan'da iki temel sosyal yap� vard�. �ehir insanlar� ve Bedeviler. Arabistan'�n �ehirlerinde o d�nemin �artlar�na g�re olduk�a sofistike bir k�lt�r geli�mi�ti. Ticari ili�kiler bu kentleri d�� d�nyaya ba�l�yor ve bu, �ehirli Araplar�n "g�rg�"lerini art�r�yordu. �ehirli Araplar giyim k�lt�r�ne sahiptiler, edebiyattan ve �zellikle de �iirlerden ho�lan�yorlard�. Bedeviler ise ��lde ya�ayan g��ebe kabilelerdi ve �ok geri bir k�lt�re sahiptiler. Sanat ve edebiyattan t�m�yle habersizdiler. ��l�n sert �artlar� i�inde sert ve kaba bir karakterin sahibi olmu�lard�.

�slam, yar�madan�n en �nemli �ehri olan Mekke'nin sakinleri aras�nda do�du ve geli�ti. Ama �slam yay�ld�k�a Arabistan'�n t�m kabileleri onu a�ama a�ama kabul ettiler. Bunlar aras�nda Bedeviler de yer al�yordu. Ama Bedevilerle ilgili bir sorun vard�; onlar, �slam'�n derinli�ini kavrama konusunda �ok yetersizdiler. Bir Kuran ayetinde, Allah Bedevilerin durumlar�n� ��yle a��klamaktad�r:

"Bedeviler ink�r ve nifak bak�m�ndan daha �iddetlidir. Allah'�n el�isine indirdi�i s�n�rlar� bilmemeye de onlar daha 'yatk�n ve elveri�lidir.' Allah bilendir, h�k�m ve hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi, 97)

Bedeviler, yani "ink�r ve nifak bak�m�ndan daha �iddetli" olup s�n�r tan�mamaya m�sait olan sosyal gruplar, Peygamberimiz d�neminde �slam D�nyas�na dahil oldular. Ancak sonraki d�nemlerde �slam D�nyas� i�inde sorun olu�turmaya ba�lad�lar. Bedeviler aras�nda geli�en "Hariciler" adl� mezhep bunun bir �rne�iydi. S�nni inanc�n�n d���na ��kt�klar� i�in "Hariciler" (isyan edenler) olarak bilinen bu sapk�n mezhebin mensuplar�n�n en temel �zelli�i, son derece kat�, vah�i ve fanatik olmalar�yd�. �slam'�n �z�, Kuran ahlak�n�n meziyetleri konusunda hi�bir kavray��a sahip olmayan Hariciler, kendilerinden olmayan t�m M�sl�manlara kar�� sava� a�t�lar. Dahas� "ter�r" eylemleri d�zenlediler. Peygamberimizin en yak�n sahabelerinden biri olan ve onun taraf�ndan "ilim �ehrinin kap�s�" olarak s�fatland�r�lan Hz. Ali, bir harici taraf�ndan d�zenlenen b��akl� suikast sonucunda �ehit edildi.

Ha�l�lar nas�l H�ristiyanl��� ger�ek anlam�ndan tamamen �arp�tarak bir vah�et ��retisi gibi yorumlad�larsa, ortaya ��kan birtak�m sapk�n gruplar da Kuran'� yanl�� yorumlayarak �iddet uygulad�lar. Her ikisinin de ortak y�n�, Kuran'daki ifadeyle "Bedevi" karakterine sahip, yani k�lt�rs�z, kendi i�ine kapal� ve kaba tabiatl� insanlar olmalar�yd�. Uygulad�klar� vah�et, bu sosyal yap�n�n bir sonucuydu. Mensup olduklar�n� iddia ettikleri dinin de�il.

Bu tarihsel �rnekler, olduk�a ayd�nlat�c�d�r. ��nk�, bug�n de din ad�na ortaya ��karak ter�r uygulayanlar veya bunu destekleyenler �slam'dan de�il "bedevi karakteri"nden yola ��kmaktad�rlar. �slam'�n �z�n� hi�bir �ekilde anlamamakta, bir bar��, huzur ve adalet dini olan �slam'�, kendi sosyal ve k�lt�rel yap�lar�ndan kaynaklanan barbarl��a alet etmeye �al��maktad�rlar. Ger�ekte ise, sevgiden yoksun, bu vah�i tabiatl� insanlar; �z�nde bar��, sevgi, adalet olan �slam'a en b�y�k d��manl��� yapmaktad�rlar. �slam'�n m�cadele edilmesini emretti�i z�mre de, i�te bu topluluklard�r.

Zulme u�rayanlar
�u bir ger�ektir ki, son birka� as�rd�r �slam D�nyas�n�n d�rt bir yan�ndaki M�sl�manlar, Bat�l� g��ler veya onlar�n uzant�lar� taraf�ndan zulme u�rat�lm��t�r. Bu, M�sl�manlar�n Kuran'a g�re anlamas�, yorumlamas� ve tepki vermesi gereken bir durumdur. Kuran'da hi�bir zaman "zulme kar�� zul�m" uygulanmas�na izin verilmez. Allah ayetlerinde M�sl�manlara "k�t�l��e kar�� iyilikle cevap vermelerini" emreder: "�yilikle k�t�l�k e�it olmaz. Sen, en g�zel olan bir tarzda (k�t�l���) uzakla�t�r; o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda d��manl�k bulunan kimse, sanki s�cak bir dost(un) oluvermi�tir." (Fussilet Suresi, 34)

M�sl�manlar�n, kendilerine kar�� uygulanan zulme kar�� elbette tepki duymalar�, bunu uygulayanlara bu�z etmeleri me�ru bir hakt�r. Ama bu hi� bir zaman g�z� kapal� bir nefrete, adaletsiz bir husumete neden olmamal�d�r. Dolay�s�yla, su�suz insanlara kar�� ter�r uygulaman�n �slam'la hi� bir ilgisi olamaz.

Burada belirtilmesi gereken bir husus, zul�m ve bask�lar�n kayna��nda 19. y�zy�lda hakim olan materyalist, din-d��� felsefe ve ideolojilerin yatt���n�n vurgulanmas�d�r.

Avrupa s�m�rgecili�i, H�ristiyan ahlak�ndan do�mam��t�r; aksine bu ahlaka kar�� ��kan din-d��� ak�mdan do�mu� ve en b�y�k vah�etlerini 19. y�zy�ldaki Sosyal Darwinist ideolojinin deste�iyle ger�ekle�tirmi�tir. Bug�n de, Bat� d�nyas�n�n i�inde, hala zalim, bozguncu, �at��mac� unsurlar oldu�u gibi, �zellikle H�ristiyanl�ktan kaynak bulan bar����, iyiliksever ve adalet yanl�s� bir k�lt�r de vard�r. Asl�nda d�nya �zerindeki temel fikir ayr�l��� Bat� ve �slam D�nyas� aras�nda de�il, hem Bat�'da hem de �slam D�nyas�ndaki dindarlar ile din aleyhtarlar� (materyalistler, ateistler, Darwinistler vs.) aras�ndad�r.

��z�m, ger�ek �slam ahlak�n�n ortaya konmas�d�rSonu� olarak �unu belirtmek gerekir ki, �slam ad�na ortaya ��karak ter�r uygulayanlar, �slam'�n �z�n� hi�bir �ekilde anlamamaktad�rlar. "���nc� D�nya Fanatizmi" olarak adland�rabilece�imiz, insan sevgisinden nasibini almam�� ki�ilerin bu ak�ls�zl�klar�n�n elbette �slam'la hi�bir ilgisi bulunmamaktad�r. Bunun di�er bir g�stergesi bu fanatizmin yak�n zamana kadar kom�nist ideoloji ile �zde�le�mi� olu�udur. Bilindi�i gibi g�n�m�zdeki Bat� kar��t� ter�r eylemlerinin benzerleri 1960'l� ve 70'li y�llarda da Sovyetler Birli�i'nden destek alan kom�nist �rg�tler taraf�ndan ger�ekle�tirilmi�tir. Kom�nist ideolojinin etkisini yitirmesiyle birlikte, s�z konusu �rg�tleri do�uran sosyal yap�lar�n bir k�sm� �slam'� kullanmaya �al��maktad�r. Eski kom�nist s�ylemlerine �slami baz� kavramlar ve semboller katarak olu�turmak istedikleri bu sapk�n ideoloji, ger�ekte �slam ahlak�n�n �z�n� olu�turan ahlaki de�erlere tamamen ayk�r�d�r.

�slam ad�na ortaya ��karak ter�r uygulayan, bask�c� rejimler olu�turan, d�nyay� g�zelle�tirmek yerine �irkinle�tiren ki�i ve gruplara kar�� uygulanmas� gereken tek bir ��z�m vard�r: Bu ��z�m, ger�ek �slam ahlak�n�n ortaya konmas�d�r.

Bu sayede; hem bu zulm� uygulayanlara kar�� en etkili fikri darbe vurularak sapk�n anlay��lar�n�n k�k� kurutulmu� olacak, hem de Kuran ahlak�ndan habersiz potansiyel su� i�leme e�ilimi olanlar verilen e�itimle �slah olacaklard�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.