OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ke�mir'in Yar�m Y�zy�ll�k ��galiYar�m asra yak�n bir zamand�r bask�larla kar�� kar��ya kalan Ke�mir halk�n�n tek dile�i, dinlerini rahat�a ya�ayabilecekleri, insanlar�n sadece M�sl�man olduklar� i�in zul�m g�rmeyecekleri, �ocuklar�n� bar�� ve g�ven i�inde b�y�tebilecekleri bir topra�a sahip olmakt�r.

Asya k�tas�ndaki pek �ok M�sl�man halk gibi Ke�mir halk� da 20. y�zy�l�n ikinci yar�s�n� �at��malarla ve sava�larla ge�irdi. Ba��ms�z devlet olmay� hedefleyen Ke�mir'e, b�lgedeki �slam d��man� g��lerin izin vermeye niyetleri yok gibi g�r�nmekte.

Hint Yar�madas�nda �ngiliz egemenli�iHint Yar�madas�, II. D�nya Sava��'n�n sonuna kadar �ngiliz egemenli�i alt�ndayd�. �ngiliz s�m�rgeciler alt k�tay� terk ettiklerinde Hintli M�sl�manlar, Hindulardan ayr� bir devlete sahip olmay� istediler ve Pakistan'� kurdular. Pakistan ve Hindistan aras�nda n�fus m�badelesi yap�ld�; Hindistan s�n�rlar� i�inde ya�ayan �ok say�da M�sl�man, Pakistan'a g�� etti. Ancak n�fusunun ezici �o�unlu�u M�sl�manlardan olu�an Cammu/Ke�mir eyaleti, Hint y�netiminin entrikalar� ve �ngilizlerin de deste�iyle Hindistan egemenli�inde kald�. O tarihten bu yana Ke�mir halk� Hint zulm� alt�nda ya�ad�.

Ke�mirli M�sl�manlar Hint y�netimine direnmek ve ba��ms�zl�klar�n� kazanmak istediler. Buna kar��n Hint g��leri taraf�ndan, �lkede 1947, 1965 ve 1971 y�llar�nda �� b�y�k katliam ger�ekle�tirildi. On binlerce Ke�mirli M�sl�man �ld�r�ld�. �slami bilincin engellenmesi i�in din e�itimi veren okullar kapat�ld�. 1990 y�l�ndan sonra ise Ke�mir'deki asimilasyon hareketi en ac�mas�z �eklini ald�. �nsanlar sebepsiz yere g�zalt�na al�n�p, i�kence g�rd�ler. Evler kundakland�, savunmas�z insanlara t�rl� bask�lar uyguland�, gazete ve okullar kapat�ld�.

Hint i�galiSon y�llarda ise b�lgedeki bask� ve asimilasyon �iddetlenmi�tir. Hindu y�netiminin M�sl�manlara olan bask�lar�na, bir de "fanatik Hindu �rg�tleri" eklenmi�tir. Bu �rg�tler, Bab�r �ah Camisi olay�nda oldu�u gibi, Ke�mirli M�sl�manlar�n tamamen yok edilmesini hedeflemektedir.

Peki acaba neden belirli g��ler, ya�anan bu ter�re destek olmay� �srarla s�rd�rmektedirler? Bu sorunun cevab�n�, �zellikle d�nya �zerindeki pek �ok �lkede ve uluslararas� �rg�tlerde faaliyet g�steren lobilerde aramak gerekiyor.

Sonu� olarak, Ke�mirli M�sl�manlar yar�m y�zy�ld�r yaln�zca radikal �rg�tlerle de�il, ayn� zamanda bunlar� perde arkas�ndan destekleyen g��lerle de sava�maktad�rlar.


Bu g��lerin olaya kat�l�m�, �zellikle propaganda boyutunda ortaya ��kmaktad�r. Ke�mirli M�sl�manlara kar�� uygulanan zalim politikalar �ok b�y�k boyutlardad�r. Ancak tarih boyunca oldu�u gibi, g�n�m�zde de t�rl� propaganda y�ntemleriyle Ke�mir ve b�lgesinde ya�ananlar, kamuoyuna �ok farkl� �ekilde aksettirilmektedir. Uygulanan zul�mler, i�kenceler, masum insanlara yap�lan bask�lar gizlenmekte, sonu�ta t�m d�nya olan bitenler kar��s�nda sessiz kalmaktad�r. �nsan haklar� �rg�tlerinin haz�rlad�klar� raporlar adeta yokmu� gibi davran�lmakta, bask�ya kar�� direnen, kendi topraklar�nda bar�� i�inde ya�amak i�in m�cadele veren Ke�mirliler g�rmezlikten gelinmi�tir. Olaylar kendi haline b�rak�l�rsa, sorunlar�n k�sa s�rede a��laca�� iddia edilmektedir.

Asl�nda bu geli�me, s�z konusu �slam kar��t� g��lerin Ke�mir �zerindeki politikalar�n�n yeni �izgisidir. Bu, yaln�z kalan �slam topra�� Ke�mir'in de bir hamlede d���r�lmesi demek olacakt�r.

Oysa yar�m asra yak�n bir zamand�r Hint zulm�yle kar�� kar��ya kalan Ke�mir halk�n�n tek dile�i, dinlerini rahat�a ya�ayabilecekleri, insanlar�n sadece M�sl�man olduklar� i�in zul�m g�rmeyecekleri, �ocuklar�n� bar�� ve g�ven i�inde b�y�tebilecekleri bir topra�a sahip olmakt�r.

Ke�mir �rne�inde oldu�u gibi ya�anan haks�zl�klar�n g�ndemde tutulmas� �nemlidir. Yery�z�nde huzurun, bar���n ve adaletin ancak Kuran ahlak�n�n hakim olmas� ve ya�anmas� ile m�mk�n olaca��n�n b�t�n insanlara anlat�lmas� gerekmektedir. Bu, t�m M�sl�manlar�n �zerindeki en �nemli sorumluluklardan biridir. Buna sessiz kalmak, "bana dokunmayan y�lan bin ya�as�n" anlay���yla hareket etmek demektir. Bu davran�� ise M�sl�manlar�n kesinlikle yapmayacaklar� bir�eydir. E�er Ke�mirli M�sl�man karde�lerimizin ba�lar�na gelenler bizim ba��m�za gelse ne yapard�k �eklinde d���n�rsek, onlar�n i�inde bulunduklar� durumu daha iyi kavrar�z. �rne�in T�rkiye'de �zerinde ya�ad���m�z topraklar�m�zdan, yabanc�lar�n bizleri atmaya �al��t���n� ve bu ama�la �e�itli bask� ve zul�mlere maruz kald���m�z� d���nelim. ��te sadece bunun d���n�lmesi bile, d�nyada zul�m alt�nda ya�ayan M�sl�manlar�n durumlar�n� daha yak�ndan hissetmemizi sa�layacakt�r. (www.fikiryazilari.net)0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.