OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Burma'daki M�sl�man az�nl��a yap�lan zul�m
D�nyan�n d�rt bir yan�nda M�sl�manlar�n az�nl�kta oldu�u �lkeler bulunmaktad�r. Bug�n Burma'da, Filipinler'de, Kambo�ya'da ya da Tayland'da az�nl�k konumunda milyonlarca M�sl�man bask� alt�nda ya�amaktad�r.

D�nyaya seslerini duyuramayan, ellerindeki t�m imkanlar� kaybeden, topraklar�, mal ve m�lkleri gasp edilen m�sl�manlar �ok zor �artlarda hayatlar�n� devam ettirmeye �al��maktad�rlar. Yanda belirtti�imiz �lkelerde ya�ayan M�sl�manlar�n dinlerini ya�amalar� engellenmekte, ibadetleri yasaklanmaktad�r. Bu halklar� asimile etme �abalar� bask� ve zorbal�kla s�rd�r�lmektedir.

A�a��da size Burma’da ya�anan bask� ve zul�mler hakk�nda �rnekler verecek ve yard�m talebinde olan bu M�sl�manlar�n seslerini biraz olsun duyurmaya �al��aca��z.

Budistlerin Vah�eti


48 milyon n�fusu bulunan Burma'n�n (yeni ad�yla Myanmar'�n) %15'ini M�sl�manlar olu�turmaktad�r. Geri kalan n�fusun b�y�k bir �o�unlu�u Budisttir. M�sl�manlar, �lkenin Arakan adl� b�lgesinde ya�amaktad�rlar.

Petrol ve do�al gaz a��s�ndan b�lgenin en zengin topraklar� olan Arakan'da 1430 y�l�nda bir �slam devleti kuruldu. Bu devlet 350 y�l varl���n� korudu. Ancak bu d�nemin sonunda Budistler Arakan'� i�gal ederek �slam devletini ortadan kald�rd�lar.


1783 y�l�nda M�sl�manlar�n siyasi iktidar� kaybetmelerinden hemen sonra Burmal� Budistler, M�sl�manlar� ezmeye, fiziksel olarak imha etmeye y�nelik bir politika uygulad�lar.

20. y�zy�lda M�sl�man kar��t� kampanya h�zland� ve 100.000 M�sl�man�n �l�m�yle sonu�lanan 1942'deki Arakan katliam� ger�ekle�ti. Bu katliamda y�z binlerce ki�i de sakat kalm�� ya da topraklar�ndan g�� etmek zorunda b�rak�lm��t�.

Burma, 1948 y�l�nda �ngiliz y�netiminin sona ermesiyle ba��ms�zl���n� kazand�. 1962 y�l�nda askeri darbeyle iktidara gelen kom�nist general Ne Win, devletin t�m imkanlar�n� M�sl�manlar� yok etmek i�in seferber etti. Haz�rlanan "Burma Sosyalist Parti Program�"nda, her t�rl� yol kullan�larak M�sl�manlar�n dinlerinden uzakla�t�r�lmas� hedefleniyordu.

Sol taraftaki resimde, Burma'daki toplu mezarlar� g�rmektesiniz.M�sl�manlar t�m siyasi haklar�ndan mahrum edildi. Ayr�ca t�m �slami e�itim kurumlar�, camiler kapat�ld�. Hacca gitmek, kurban kesmek, toplu namaz k�lmak ve di�er ibadetler yasakland�. G��lere ra�men Arakan b�lgesinde M�sl�manlar �o�unlu�u olu�turmaktayd�. General Ne Win rejimi keyfi tutuklamalar�, i�kence uygulamalar�n� artt�rd�. Bu uygulamalar�n sonucunda bir milyondan fazla M�sl�man Burma'y� terk etmek zorunda kald�. Burma h�k�meti, vah�etin gizli kalmas� i�in �lkeye gazeteci ve hatta turist bile kabul etmedi.

�nsan haklar� kurulu�lar�n�n vermi� olduklar� raporlara g�re, 1962-1984 y�llar� aras�nda 20.000 Arakan M�sl�man� �ld�r�ld�. Y�zlerce kad�na tecav�z edildi ve M�sl�manlar�n t�m mal varl�klar�na el konuldu. Devletin ileti�im ara�lar�, �slam dini hakk�nda yalan ve iftiralar yaymak i�in kullan�ld�. 1978 y�l�n�n bahar�nda, 200.000 M�sl�man daha Banglade�'e g��mek zorunda kald�..

Ne Win'in 1988 y�l�nda istifas�n�n ard�ndan de�i�ik askeri ve sivil h�k�metler birbirini izledi, vah�et hi� azalmad�, aksine �iddetlenerek artt�. Ocak 1992'de Burma'da ya�ayan M�sl�man az�nl��a mensup 700 ki�inin Banglade� s�n�r� yak�nlar�nda bo�ularak �ld�r�ld��� ortaya ��kt�. 1994 y�l�nda ise 1000'den fazla M�sl�man yarg�s�z infaz y�ntemiyle �ld�r�ld�. (Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)

Burma'da ya�ayan savunmas�z M�sl�man halk�n en b�y�k sorunlar�ndan biri de d�� d�nyayla ileti�im kuramamak ve ya�ad�klar� vah�etin detaylar�n� anlatamamakt�r. ��nk� �lkeye kara yoluyla girmek y�netim taraf�ndan yasaklanm��t�r. Hava yoluyla geli� ger�ekle�se bile, �lkenin bir�ok b�lgesi yabanc�lara kapat�lm��t�r.

1990'lardan sonra M�sl�manlar tekrar b�y�k bir k�y�ma u�ram�� ve yine 200.000 ki�i 1992 y�l�nda Banglade�'e s���nmak zorunda kalm��t�r. �ok fakir bir �slam �lkesi olan Banglade�, Burmal� m�ltecileri topraklar�nda a��rlamakta, ancak yiyecek ve bar�nma konusunda yard�m etmekte �ok zorlanmaktad�r.

Burma ve Banglade�'ten y�kselen bu yard�m sesini t�m d�nya M�sl�manlar� mutlaka duymal�d�r. ��nk� Allah, Kuran'da zorluk i�inde olanlara, fakirlere, yurtlar�ndan s�r�lenlere yard�m etmeyi emretmektedir. Yurtlar�ndan s�r�lenlere en rahat edecekleri ortam� haz�rlamak, yard�mc� olabilmek i�in her t�rl� fedakarl�kta bulunmak, merhametle, �efkatle ve sevgiyle destek olmak t�m M�sl�manlar�n �zerine d��en bir sorumluluktur. Kuran ahlak�n� ya�ayan M�sl�manlar�n yurtlar�ndan s�r�len, hicret edenlere kar�� tutumlar� ayetlerde �u �ekilde haber verilir:“(Bundan ba�ka bu mallar) Hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah'tan bir fazl (l�tuf ve ihsan) aray�p, Allah'a ve O'nun Res�l�'ne yard�m ederlerken yurtlar�ndan ve mallar�ndan s�r�l�p-��kar�lm��lard�r. ��te bunlar, sad�k olanlar bunlard�r.” (Ha�r Suresi, 8)

Ayetlerde de tarif edildi�i gibi iman edenler "sevdiklerinden infak edenler" (Al-i �mran Suresi, 92), "kendilerinde bir a��kl�k olsa bile karde�lerini �z nefislerine tercih edenler"dir. (Ha�r Suresi, 9) Bu �st�n ahlak�n d�nya �zerinde yayg�n olarak ya�anmas�yla birlikte, m�ltecilerin ya�ad�klar� b�y�k sefalet de di�er pek �ok sorun gibi ��z�mlenmi� olacakt�r.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.