OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tarihte gizemli bir �rg�t: Tap�nak��lar
Ha�l� Seferleri s�ras�nda Kud�s’te ortaya ��kan Tap�nak ��valyeleri, zamanla t�m Avrupa’y� ekonomik ve siyasi a��dan etkisi alt�na alan �lkeler�st� �nemli bir g�� haline geldiler. 14. y�zy�lda Fransa Kral� ve Papa V. Clement taraf�ndan ortadan kald�r�lmaya �al���lan Tap�nak��lar, ger�ekte hi�bir zaman yok olmad�lar.

Tap�nak��lar ya da di�er ad�yla S�leyman Tap�na�� ��valyeleri, Orta�a� Avrupa tarihinin en ilgin� ve en gizemli konular�ndan birisi. �rg�t�n kurulmas� Birinci Ha�l� Seferi s�ras�nda ger�ekle�ti. Bilindi�i gibi bu sefer sonucunda Ha�l�lar, Kud�s’� ele ge�irmi� ve yeni bir Ha�l� Krall��� kurmu�lard�. Bu Krall�k, Selahaddin Eyy�bi taraf�ndan y�k�lana dek, Kud�s’� elinde bulundurdu. Tap�nak��lar, i�te bu Krall�k d�neminde ortaya ��kt�lar.

Gittik�e b�y�yen ekonomik g��


1118’de Ha�l� Kral� 2. Baudouin, Kud�s’e Payns’l� Hugues adl� birinin �nderli�inde dokuz ki�i g�ndermi�ti. Bu dokuz ki�i “�sa’n�n Yoksul ��valyeleri” ad�nda yeni bir tarikat�n �ekirde�ini olu�turdular.

Kral onlar�, �ok �nemli bir yere, Kud�s’teki S�leyman Tap�na��’n�n oldu�u noktaya yerle�tirdi... Bu ��valyeler k�sa s�rede say� ve g�� y�n�nden geli�tiler ve koruyucusu olduklar� Tap�nak’a nispetle Tap�nak ��valyeleri olarak an�lmaya ba�land�lar. Liderlerine -mason gelene�inde oldu�u gibi- “�stad” diyorlard�. En b�y�klerine “B�y�k �stad”...

Tap�nak��lar gittik�e b�y�yen bir �rg�t haline geldiler. Yaln�zca Kud�s’te de�il, Avrupa’da, �zellikle de Fransa’da �ok say�da Tap�nak�� olu�tu. Kutsal Topraklar’�n g�venli�i onlardan sorulmaya ba�lanm��t�.

Tap�nak��lar �irketle�iyor


Bu arada Tap�nak��lar, ticari faaliyetlere ve �irketle�meye de ba�lad�lar. Avrupa’dan Filistin’e gitmek i�in yola ��kan zengin hac�lar�n de�erli e�yalar�n� Avrupa’da devral�p kar��l���nda �ekler veriyorlard�. Filistin’e ula�an yolcular orada bu �ekleri Tap�nak��lar vas�tas�yla paraya �evirebiliyorlard�, ama Tap�nak��lar'a y�kl� bir faiz geliri b�rakarak.

�ek hesab�n� Floransal� bankerlerden �nce icat etmi�lerdi. Nitekim Tap�nak��lar ba���lardan, i�gallerden, parasal i�lemlerden elde ettikleri y�zdelerle devasa bir �irket haline geldiler.

Tap�nak��lar'�n ekonomik boyutuna, Michael Baigent ve Richard Leigh’in birlikte yazd�klar� The Temple and the Lodge (Tap�nak ve Loca) adl� kitapta de�inilmi�tir. Bu kitapta, modern bankac�l���n k�keninin Tap�nak��lar'a dayand���n� ve bu �rg�t�n Avrupa’daki servetin �nemli bir b�l�m�n� elinde bulundurduklar� anlat�lmaktad�r. Frans�z ve �ngiliz Krall�klar�na bile faizle para verdiklerinin belirtildi�i kitapta, “Hi�bir Orta�a� kurumu kapitalizmin y�kseli�ine Tap�nak��lar kadar katk�da bulunmam��t�r” tespiti de yer al�yor. (Michael Baigent, Richard Leigh, The Temple and the Lodge, s. 78-80)


Sapk�n bir tarikat


Tap�nak��lar'�n asl�nda bundan �ok daha ilgin� baz� �zellikleri vard�. Bu �zelliklerin ba��nda tarikat�n gizli t�ren ve ayinleri geliyordu. Uzun s�re bu t�renleri tarikata �ye olmayan hi� kimse bilmedi. Fakat zamanla s�zan bilgiler, Tap�nak��lar'�n ger�ekte H�ristiyanl�ktan b�y�k bir sapmayla uzakla�t�klar�n� ve bir�ok sapk�n uygulamalar i�inde olduklar�n� g�steriyordu.

Tap�nak��lar'�n b�y�k bir sapk�nl�k i�inde olduklar�na dair ku�kular�n iyice artmas� ve b�y�k bir gizlilik i�inde ger�ekle�en ayinler 1307 y�l�nda Fransa Kral� ve Papa V. Clement’in emriyle Paris’teki Tap�nak��lar'�n t�m�n�n tutuklanmas�yla sonu�land�. Gizli toplant�lar�nda neler yapt�klar� ile ilgili sorguland�lar. �tiraflar ilgin�ti:

“Tap�nak��lar’�n �o�u, �sa’ya inanmay�p onu ‘sahte peygamber’ olarak g�rd�klerini kabul ettiler. Tap�nak��lar’�n sorgusu s�ras�nda hemen hepsinin kabul etti�i ve kesinle�en bir �ey var: Tap�nak��lar’�n tap�nd��� bir t�r put. �o�u Tap�nak�� bu fig�r� g�rd�klerini s�ylemi�tir... Baz� Tap�nak��lar gizemli bir kedi fig�r�nden s�z etmi�tir. Ortak g�r�� bu fig�r�n �eytan’� temsil etti�i y�n�ndedir.” (Levis Spence, The Encyclopedica of the Occult, s. 406)

Y�llar s�ren sorgu ve mahkemelerin sonucu bu sapk�nl�klar�n�n a���a ��kmas�n�n ard�ndan Tap�nak�� Tarikat�, Papa 5. Clement taraf�ndan tamamen yasakland�. Tap�nak��lar'�n “B�y�k �stad”� 1314'de idam edildi. Papa t�m Avrupa krall�klar�na �a�r� g�ndererek �lkelerinde ya�ayan Tap�nak��lar'�n tutuklanmas�n� istedi.

Yer alt�ndaki tap�nak��lar


Tap�nak��lar, yasaklan�p �nde gelenlerinin �o�unun idam edilmesinin ard�ndan, Avrupa’n�n farkl� b�lgelerinde kendilerine g�venli yerler bulup, varl�klar�n� yer alt�nda s�rd�rd�ler. Anlat�ld���na g�re, Paris’teki Tap�nak��lar'�n bir b�l�m�, haklar�nda tutuklama karar� ��kmadan bir gece �nce �ehirden gizlice ayr�ld�lar. Bu yer alt� Tap�nak��lar�’na “Yeni-Tap�nak��lar” ad� verildi. Yeni Tap�nak��lar’�n s���nd�klar� yer ise, G�ney Fransa’daki Provins b�lgesiydi. �ehrin alt�nda a��lan yer alt� t�nelleriyle birbirlerine ba�l� gizli toplanma yerleri kurulan Provins, bu d�nemde Kabalistlerin ve Tap�nak��lar’�n karargah� olarak kullan�ld�. Kabalistler ve Tap�nak��lar Fransa’da da benzer hedefler pe�indeydiler. Tap�nak��lar, �nceleri siyasi ve ekonomik bir g�ce sahipken Papa ve ona ba�l� krall�klar taraf�ndan yasaklanm�� ve sindirilmi� bir gizli �rg�t konumundayd�. Yahudiler gibi kiliseye ve ona ba�l� krall�klara derin bir nefret besliyor ve �� alma iste�iyle yan�p tutu�uyorlard�.

G�n�m�zde de varl��� tart��ma konusu olan Tap�nak��lar Tarikat� belki resmen kapat�lm��t�, ama fiilen hi� yok olmad�. The Encyclopedia of the Occult (Ok�ltizm Ansiklopedisi) 428. sayfas�nda bu konuyla ilgili �unlar aktar�lmaktad�r:

“Konuyla ilgili �o�u kaynak taraf�ndan, B�y�k �stad Jacques de Molay’�n �l�m�yle birlikte, hayatta kalan Tap�nak��lar taraf�ndan bir komplo tasarland��� �ne s�r�l�r. Buna g�re, Tap�nak��lar’�n amac�, kendilerini yasaklay�p �stad’lar�n� �ld�ren Papal���n ve baz� Avrupa krall�klar�n�n y�k�lmas�d�r. Bu amac�n nesiller boyunca aktar�ld���n� ve Tap�nak��lar’�n devam� olan Ayd�nlanmac�lar ve G�l-Ha� (Rose-Croix) gibi �rg�tlerce s�rd�r�ld��� s�ylenir. Masonlu�un etkisiyle geli�en ve Frans�z taht�n�n yok olmas�n� sa�layan Frans�z Devrimi de bunun bir sonucu olarak yorumlan�r.”
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.