OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Filistin'in D���nd�rd�kleri
Ortado�u, Kafkaslar ve Orta Asya'y� biraraya getiren ve Filistin topraklar�n� i�ine alan bir “Yeni Osmanl�” birli�i, d�nyan�n en geli�mi� medeniyetini, en zengin topraklar�n� ve �st�n k�lt�r�n� de i�inde bar�nd�ran, 21. y�zy�la damgas�n� vuracak bir birlik olacakt�r. Bu birli�in �nc�l���n� yapabilecek tek millet ise, hi� ��phesiz Osmanl�'n�n miras��s� olan M�sl�man T�rk Milleti'dir.

�srail Devleti’nin, Filistin halk�na kar�� y�r�tt��� katliamlar hakk�nda bilgi verirken, �zerinde durulmas� gereken �nemli bir konu vard�r: Bu da M�sl�manlar�n bu ter�r kar��s�nda nas�l bir tav�r tak�nmalar� gerekti�i konusudur.

Bir M�sl�man t�m hayat�n� Allah’�n Kuran’da emretti�i g�zel ahlak prensipleri �zerine kurmal�d�r. G�nl�k hayat�nda, ticaret s�ras�nda veya insanlarla ili�kilerinde nas�l adaletli, hakkaniyetli davran�yorsa, sava�ta, savunma s�ras�nda ya da topraklar�ndan s�r�ld��� zaman da ayn� ahlak� g�stermelidir. Tevekk�ll� olmal�, adaleti ayakta tutmal�, Allah’�n emir ve tavsiyelerine titizlikle uymal�d�r.

Allah'�n, "Andolsun, Biz sizi biraz korku, a�l�k ve bir par�a mallardan, canlardan ve �r�nlerden eksiltmekle imtihan edece�iz. Sab�r g�sterenleri m�jdele" (Bakara Suresi, 155) ayetinde de bildirdi�i gibi bir M�sl�man d�nya hayat�nda denemeden ge�irildi�ini asla akl�ndan ��karmamal�d�r. Allah s�cak sava�la, sald�r�larla, bask�larla ve t�rl� zorluklarla m�minleri denemektedir. �nemli olan bu denemeye Allah'�n raz� olaca�� �ekilde kar��l�k vermek ve �artlar ne olursa olsun M�sl�manca davranmakt�r. ��te bu nedenle Filistinliler de �srail i�galine y�nelik tepki g�sterirken ba�lar�na gelen her zorlu�un bir deneme oldu�unu unutmamal� ve Allah’�n g�zel ahlak, adalet ve “haddi a�mamak”a dair emirlerine titizlikle uymal�d�rlar.


Filistinliler nas�l davranmal�?


"Allah, sizinle din konusunda sava�mayan, sizi yurtlar�n�zdan s�r�p-��karmayanlara iyilik yapman�zdan ve onlara adaletli davranman�zdan sizi sak�nd�rmaz. ��nk� Allah, adalet yapanlar� sever." (M�mtehine Suresi, 8) ayeti Filistin halk�n�n �srail Devleti'ne kar�� m�cadele ederken, sivillere kar�� nas�l bir tutum i�inde olmalar� gerekti�ini ortaya koymaktad�r. Allah Kuran ayetlerinde hi�bir su�u olmayan, savunmas�z kad�nlar�n, ya�l�lar�n ve �ocuklar�n �ld�r�lmelerini yasaklam��t�r. Peygamberimiz sava�a ��kan kumandanlar�na bu konuda detayl� emirler vermi�, sivillere hi�bir zarar gelmemesi konusunda onlar� uyarm��t�r.

Oysa son y�llarda baz� Filistinliler taraf�ndan savunmas�z Yahudilere, �ocuklar�n, kad�nlar�n ve ya�l�lar�n bulundu�u sivil yerle�im alanlar�na y�nelik intihar sald�r�lar� ger�ekle�tirilmektedir. Bu sald�r�lar kimi zaman bir kafeteryay�, kimi zaman bir okul servisini, kimi zaman da �ocuk ya�taki gen�lerin bulundu�u al��veri� yerlerini hedef almakta ve onlarca masum sivilin �l�m�yle sonu�lanmaktad�r Bu sald�r�lar do�al olarak d�nya genelinde �ok b�y�k bir tepkiyle kar��lanmakta ve Filistin halk�n�n hakl� m�cadelesine faydadan �ok zarar vermektedir. �srail'in y�llard�r devam eden i�gal politikas�na kar�� ��kan insanlar dahi, �srailli sivillere y�nelik bu sald�r�lar�n ard�ndan Filistin halk�na kar�� tav�r almakta, onlara verdikleri deste�i geri �ekmek durumunda kalmaktad�rlar.

Sivil halka y�nelik bu gibi sald�r�lar�n mazur g�r�lemeyece�i a��kt�r, ��nk� yukar�da da belirtti�imiz gibi, b�yle bir y�ntem �slam’a kesinlikle ayk�r�d�r. Kuran ayetlerini ve Peygamber Efendimizin uygulamalar�n� inceledi�imizde sivillere y�nelik sald�r�lara �slam ahlak�nda hi�bir �ekilde yer olmad��� a��k�a g�r�lmektedir. Peygamberimiz gerek Mekke'nin fethinde gerekse di�er sava�lar�nda masum ve savunmas�z insanlar�n haklar�n� titizlikle korumu�, onlara bir zarar gelmesini engellemi�tir. M�minlere bu konuda �e�itli hat�rlatmalarda bulunmu�, "Resulullah'�n dini �zerine sefere ��k�n. Ancak; ihtiyar, kad�n ve �ocuklara ili�meyiniz. Islah ve ihsan elinden olunuz. Allah muhlisleri sever" (Ramuz El Ehadis, cilt 1, 84/8) �eklinde emretmi�tir. Peygamber Efendimizin bir di�er hat�rlatmas� ise �u �ekilde olmu�tur:

"�ocuklar� �ld�rmeyiniz. Kiliselerinde kendilerini ibadete vermi� kimselere dokunmaktan sak�n�n�z! Kad�nlar�, ya�lanm�� pir-i fanileri �ld�rmeyiniz. A�a�lar� yakmay�n�z ve kesmeyiniz. Evleri de y�kmay�n�z!" (Ramuz El Hadis, cilt 1, 76/12)


T�m hayat�n� Kuran ayetleri ve Peygamber efendimizin hadisleri do�rultusunda �ekillendiren bir M�sl�man�n Yahudilere olan bak��� da Kuran ahlak�na uygun �ekilde adil ve itidalli olmal�d�r. Yahudiler Allah’�n el�ileri vas�tas�yla indirdi�i bir dine mensup ki�ilerdir ve Kuran’da Yahudilerden ehli kitap olarak bahsedilmektedir. Ehli kitap, temeli Allah'�n vahyine dayanan bir�ok ahlaki de�ere, haram ve helal kavramlar�na sahiptir. Kuran’a bakt���m�zda M�sl�manlarla ehli kitap aras�nda dostane bir ili�ki oldu�u g�r�l�r.

�slam tarihinde de M�sl�man toplumlar ehli kitaba her zaman i�in �l�ml� ve ho�g�r�l� davranm��lard�r. Bu durum �zellikle de varisi oldu�umuz Osmanl� �mparatorlu�u'nda �ok belirgindir. Bilindi�i gibi 15. y�zy�lda Katolik �spanya'n�n hayat hakk� tan�mad��� ve s�rg�n etti�i Yahudiler, arad�klar� huzuru Osmanl� topraklar�nda bulmu�lard�r.

K�sacas� Kuran ayetlerine g�re d���nen ve Allah'tan korkup-sak�nan M�sl�manlar�n, Yahudilere kar��, dinleri ve inan�lar� nedeniyle de bir husumet beslemesi, sadece Yahudi olduklar� i�in onlara d��manca davranmalar� m�mk�n de�ildir. �srail Devleti'nin i�gal ve bask� politikalar� nedeniyle, bu devletin sivil vatanda�lar�n�n su�lanmas� da m�mk�n de�ildir. Dolay�s�yla Filistin halk�n�n hakl� m�cadelesinde a��r�l�ktan ka��nmas�, Siyonist �srail Devleti'nin yapt��� her t�rl� haks�z, adaletsiz uygulamalara ve �iddete kar��, Kuran ahlak�n�n gerektirdi�i bir adalet ve itidal ile kar��l�k vermeleri gerekir.


Yeni Osmanl� Birli�i


D�nyadaki t�m ak�lc� ve adil insanlar�n temennisi, Filistin’de her iki halk�n da raz� olaca�� bar�� ve huzurun bir an �nce hakim olmas�d�r. Ancak masum bir halk�n t�m haklar�n� elinden alarak ve onlar� a�l��a ve yoklu�a mahkum ederek kurulacak bir bar��, tek tarafl� olur. Daha da �nemlisi b�yle bir bar�� ger�ek anlamda bir bar�� de�ildir. ��nk� b�yle bir bar�� g�venlik ve huzuru hakim k�lamaz, tam aksine karma�a ve kaosun artmas�na neden olur. Her iki halk�n raz� olaca�� bir ortam�n hakim olmas� ise ancak adaletin, e�itli�in ve insan haklar�n�n her y�n�yle g�zetildi�i bir bar�� plan� ile m�mk�n olabilir.

Bu bar���n mevcut yap�s�yla �srail Devleti taraf�ndan sa�lanamayaca�� g�r�lmektedir, ��nk� �srail'in resmi ideolojisin temelinde siyonist �rk�� d���nce hakimdir. Ortado�u'ya bar�� getirecek insanlar�n, farkl� insanlar� ve kavimleri Allah'�n yaratt��� e�it kullar olarak g�ren, hi�bir soy ayr�m� g�zetmeyen, bireyleri ve milletleri sadece ahlaklar�na g�re de�erlendiren bir anlay��ta olmalar� gerekir. Bu kimseler, M�sl�manlard�r.

Siyonist Yahudilerin, Yahudi olmayanlara kar�� her t�rl� zulm� makul g�ren ideolojilerinin aksine, Kuran'da M�sl�manlar�n d��manlar�na kar�� dahi adaletle davranmalar� emredilir. Allah "Sizi Mescid-i Haram'dan al�koyduklar�ndan dolay� bir toplulu�a olan kininiz, sak�n sizi haddi a�maya s�r�klemesin" (Maide Suresi, 2) buyurarak, M�sl�manlara, sava� halinde bulunduklar� m��riklere kar�� dahi adaletli olmay� emretmi�tir.

Ortado�u’ya bar���n gelmesinin tek yolu ayetlerde bildirilen ahlaka sahip bir y�netimdir. �nsanlar�n dost ve karde��e ya�ayabildi�i, bar�� ve g�ven dolu bir ortam�n yeniden olu�turulabilmesi ancak imani �uura ve ahlaki olgunlu�a sahip bir y�netimle m�mk�n olabilir. Osmanl� y�netimi ve tecr�besi ise, g�n�m�zde �at��malar�n merkezi haline gelmi� olan bu b�lgeye huzurun ve bar���n getirilmesinin m�mk�n oldu�unu bizlere g�stermi�tir.

Bu t�r bir “Yeni Osmanl�” birli�i olu�turma y�n�nde at�lacak somut ad�mlar, b�lge devletleri taraf�ndan da kabul g�recektir. �stelik bu birlik d�nyan�n en geli�mi� medeniyetini, en zengin topraklar�n� ve �st�n k�lt�r�n� de i�inde bar�nd�ran, 21. y�zy�la damgas�n� vuracak bir birlik olacakt�r. Bu birli�in �nc�l���n� yapabilecek tek millet ise, hi� ��phesiz Osmanl�'n�n miras��s� olan M�sl�man T�rk Milleti'dir.


�ntihar �slam'a Ayk�r�d�r


�srailli sivillere y�nelik s�z konusu sald�r�lar incelenirken �zerinde durulmas� gereken bir di�er konu ise intihar�n �slam'daki yeridir. �slam hakk�nda yanl�� bilgilere sahip olan �evreler, bu bar�� dininin intihar sald�r�lar�na izin verdi�i y�n�nde son derece hatal� bir d���nceye sahiptirler. Oysa ba�ka insanlar� �ld�rmek gibi insan�n kendisini �ld�rmesi de �slam'a ayk�r�d�r. Allah, "Ve kendi nefislerinizi �ld�rmeyin." (Nisa Suresi, 29) ayetiyle intihar� a��k�a haram k�lm��t�r.

Bir insan�n, her ne sebepten olursa olsun, kendisini �ld�rmesi �slam’a g�re yasakt�r. Bu, ancak �slam’� �ok yanl�� anlayan, ger�ek Kuran ahlak�ndan habersiz, akl�n� ve vicdan�n� kullanmayan, nefret ve intikam duygusuyla k�rle�mi� kimselerin ba�vurabilecekleri bir y�ntemdir ve her M�sl�man, Filistin’in M�sl�man halk�n�n hakl� davas�na g�lge d���ren bu eylemlere kar�� ��kmal�d�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.