OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz.Musa ve Haman
Kuran’da Eski M�s�r hakk�nda verilen bilgilerin baz�lar� yak�n zamana kadar gizli kalm�� tarihsel bilgileri a���a ��karmaktad�r. Bu bilgiler, Kuran’daki her kelimenin b�y�k bir hikmetle kullan�ld���n� da bize g�stermektedir.


Kuran’da Firavun’la birlikte ad� ge�en ki�ilerden birisi “Haman”d�r. Haman, Kuran’�n 6 ayr� ayetinde, Firavun’un en yak�n adamlar�ndan biri olarak zikredilir.

Buna kar��l�k Tevrat’ta Hz. Musa’n�n hayat�n� anlatan b�l�mde, Haman’�n ad� hi� ge�mez. Fakat Haman ismi Eski Ahit’in sonraki b�l�mlerinde, Hz. Musa’dan yakla��k 1100 sene sonra ya�am��, ve Yahudilere zulmetmi� bir Babil kral�n�n yard�mc�s� olarak ge�mektedir.

��te Kuran’� Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Tevrat ve �ncil’den bakarak yazd���n� iddia eden baz� art niyetli ki�iler, g�ya Peygamberimizin bu kitaplarda anlat�lan baz� konular� Kuran’a yanl�� aktard��� gibi bir as�ls�z bir iftiray� ortaya atarlar. (Harun Yahya, Hz. Musa)

Oysa bu iddian�n t�m�yle dayanaks�z oldu�u M�s�r hiyeroglifinin bundan yakla��k 200 y�l �nce ��z�l�p, eski M�s�r yaz�tlar�nda “Haman” isminin bulunmas�yla ortaya ��kt�.

O zamana kadar Eski M�s�r dilinde yaz�lm�� kitabeler ve yaz�lar okunam�yordu. Eski M�s�r dili hiyeroglifti ve �a�lar boyunca bu dil varl���n� s�rd�rd�. Fakat M.S. 2. ve M.S. 3. y�zy�lda H�ristiyanl���n yay�lmas� ve k�lt�rel etkisiyle M�s�r, dinini oldu�u gibi dilini de unuttu, yaz�larda hiyeroglif kullan�m� azald� ve sona erdi. Hiyeroglif yaz�s�n�n kullan�ld��� bilinen en son tarih M.S. 394 y�l�na ait bir kitabedir. Bundan sonra bu dil unutuldu ve bu dilde yaz�lm�� yaz�lar� okuyabilen ve anlayabilen kimse kalmad�. Ta ki bundan yakla��k iki y�zy�l �ncesine dek…

Eski M�s�r hiyeroglifi 1799 y�l�nda, Rosetta Stone ad� verilen ve M.�. 196 tarihine ait bir kitabenin bulunmas�yla ��z�ld�. Bu tabletin �zelli�i �� farkl� yaz�yla yaz�lm�� olmas�yd�: Hiyeroglif, demotik (hiyeroglifin el yaz�s� �ekli) ve Yunanca. Yunanca metnin de yard�m�yla tabletteki eski M�s�r yaz�s� ��z�lmeye �al���ld�. Tabletin t�m ��z�m�, Jean-Fran�oise Champollion adl� bir Frans�z taraf�ndan tamamland�. B�ylece unutulan bir dil ve bu dilin anlatt��� tarih ayd�nlanm�� oldu. Bu sayede eski M�s�r uygarl���, onlar�n dinleri ve sosyal ya�ant�lar� hakk�nda bir �ok �ey ��renildi.

Hiyeroglifin ��z�m�yle konumuzu da ilgilendiren �ok �nemli bir bilgiye daha eri�ilmi� oldu: “Haman” ismi ger�ekten de M�s�r yaz�tlar�nda ge�iyordu. Viyana’daki Hof M�zesi’nde bulunan bir an�t �zerinde bu isimden s�z ediliyordu. Ayn� yaz�tta Haman’�n Firavun’a olan yak�nl��� da vurgulan�yordu. (Walter Wreszinski, Aegyptische Inschriften aus dem K.K. Hof Museum in Wien, 1906, J C Hinrichs’ sche Buchhandlung)

T�m yaz�tlara dayan�larak haz�rlanan “Yeni Krall�ktaki Ki�iler” s�zl���nde ise, Haman’dan “Ta� ocaklar�nda �al��anlar�n ba��” olarak bahsediliyordu. (Hermann Ranke, Die �gyptischen Personennamen, Verzeichnis der Namen, Verlag Von J J Augustin in Gl�ckstadt, Band I,1935, Band II, 1952)

Ortaya ��kan sonu� �nemli bir ger�e�i ifade ediyordu. Haman, Kuran’a kar�� ��kanlar�n iddias�n�n aksine, aynen Kuran’da ge�ti�i gibi Hz. Musa zaman�nda M�s�r’da ya�ayan bir ki�iydi ve Kuran’da bahsedildi�i gibi o, Firavun’a yak�n ve in�aat i�leriyle ilgili bir ki�iydi.

Nitekim Kuran’da, Firavun’un kule yapma i�ini Haman’dan istemesini aktaran ayet de bu arkeolojik bulguyla tam bir mutabakat i�indedir.

"Firavun dedi ki: “Ey �nde gelenler, sizin i�in benden ba�ka ilah oldu�unu bilmiyorum. Ey Haman, �amurun �st�nde bir ate� yak da, bana y�ksek�e bir kule in�a et, belki Musa’n�n ilah�na ��kar�m ��nk� ger�ekten ben onu yalanc�lardan (biri) san�yorum.” (Kasas Suresi, 38)

Sonu�ta, Eski M�s�r yaz�tlar�nda Haman’�n ad�n�n bulunmas� Kuran a-leyhinde birtak�m zorlama iddialar getirenlerin bir iddias�n� daha bo�a ��karmakla kalmay�p, Kuran’�n ger�ekten Allah kat�ndan oldu�unu bir kez daha ortaya koydu. Zira Kuran’da Peygamberimiz devrinde ula��lmas� ve ��z�lmesi m�mk�n olmayan bir tarihi bilgi mucizevi �ekilde bizlere aktar�lm��t�.


Kuran’da Haman"Nihayet Firavun'un ailesi, onu (ileride bilmeksizin) kendileri i�in bir d��man ve �z�nt� konusu olsun diye sahipsiz g�r�p ald�lar. Ger�ekte Firavun, Haman ve askerleri bir yan�lg� i�indeydi." (Kasas Suresi,8)

"Firavun ...Ey Haman, �amurun �st�nde bir ate� yak da, bana y�ksek�e bir kule in�a et, belki Musa'n�n ilah�na ��kar�m ��nk� ger�ekten ben onu yalanc�lardan (biri) san�yorum." (Kasas Suresi,38)

"Karun'u, Firavun'u ve Haman'� da (y�k�ma u�ratt�k). Andolsun, Musa onlara apa��k delillerle gelmi�ti, ancak yery�z�nde b�y�klendiler. Oysa onlar (azabtan kurtulup) ge�ecek de�illerdi." (Ankebut Suresi,39)

"Firavun'a, Haman'a ve Karun'a. Ama onlar: (Bu,) Yalan s�yleyen bir b�y�c�d�r" dediler." (M�min Suresi, 24)

"Firavun (alayla) dedi ki: "Ey Haman, bana y�ksek bir kule bina et; belki o yollara ula�abilirim, G�klerin yollar�na. B�ylelikle Musa'n�n ilah�na ��kabilirim. ��nk� ben, onun yalanc� oldu�unu san�yorum." ��te Firavun'a, k�t� ameli b�yle �ekici k�l�nd� ve yoldan al�konuldu. Firavun'un hileli-d�zeni, 'y�k�m ve kay�pta' olmaktan ba�ka (bir �ey) olmad�." (M�min Suresi, 36-37)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.