OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

21. Y�zy�l�n enerji siyaseti: Petrol Politikalar�
Petrol ve do�al gaza yeni bir alternatif bulunana kadar, 21. y�zy�l�n ilk yar�s�nda da bu iki enerji kayna�� mevcut stratejik �nemini s�rd�rece�e benzemektedir. Petrol ve do�al gaz, s�m�rgeci g��lerin eline ge�ti�i g�nden bu yana, d�nyam�z sava�lara, isyan ve ihtilallere, ac�mas�z katliam ve k�y�mlara maruz kalmaktad�r. G�n�m�zde de bu m�cadele, petrol�n ve do�al gaz�n yo�un olarak bulundu�u ve rezervlerin hen�z t�kenmedi�i, Ortado�u, Kuzey Afrika, Rusya Federasyonu, Kafkaslar ve Orta Asya'da hala devam etmektedir.

Do�al M�cadele Alan�: AvrasyaSovyetler Birli�i'nin y�k�lmas�yla Yeni D�nya D�zeni'nin ilan edildi�i doksanl� y�llar, d�nya enerji ve petrol kaynaklar�n�n el de�i�tirmesi ve yeniden b�l���lmesi m�cadelesinin h�zlanmas�na tan�kl�k etmi�tir. Bundan en fazla nasibini alan da Avrasya olmu�tur.

D�nya �zerinde siyasi ve ekonomik olarak etkisi olan devletlerin b�y�k �o�unlu�u Avrasya b�lgesinde bulunmaktadir. Bu b�lgeye hakim olacak herhangi bir g�c�n ayn� zamanda �ok b�y�k bir siyasi n�fuza sahip olmas� ka��n�lmazd�r.

T�m bunlar, Avrasya'daki enerji kaynaklar� �zerinde son 150 y�ld�r devam eden ��kar sava�lar�na neden olmaktad�r. Bu co�rafya �zerinde, �zellikle Sovyetler Birli�i'nin hakimiyet alan�nda kalm�� olan topraklarda, petrol ve do�al gaza sahip �lke ve toplumlar�n hi�birinde sava�lar, darbeler ve katliamlar eksik olmam��t�r. Hazar b�lgesi ve Orta Asya'daki enerji havzalar�, Sovyetler Birli�i'nin da��lmas�yla birlikte d�nya g�ndemine gelmi� ve sahip oldu�u petrol ve do�al gaz potansiyeli ile b�t�n ilgileri �zerine �ekmi�tir. �kinci D�nya Sava��'n�n ard�ndan enerji politikalar�n� Ortado�u'daki zengin ve ucuz rezervlere g�re ayarlayan Bat� Avrupa ve ABD izledikleri siyasette de�i�iklikler yapmak zorunda kalm��lard�r.

Hazar B�lgesinin �nemi


Hazar b�lgesinin d�nya ekonomisi ve siyasetinde ortaya ��k���, ister istemez yar�m y�zy�ld�r Avrasya �zerinde kurulmu� olan b�t�n dengelerin y�k�lmas�na yol a�m��t�r. Ortado�u'ya yeni bir rakip ��km��t�r. �ki kutuplu d�nya d�zeninde payla��lan do�al kaynaklar, Sovyetler Birli�i'nin siyaset sahnesinden �ekilmesinden sonra bo�ta kalm��t�r.

D�nya siyasetinin en �nemli akt�rleri bu b�lgede s�z sahibi olabilmek amac�yla s�z konusu m�cadeleye dahil olmu�lard�r. B�lgenin en bat� ucunu olu�turan Avrupa devletleri, kaybetti�i g�c�n� tekrar kazanmaya �al��an Rusya, Asya'da uyanan dev olarak adland�r�lan �in ve b�lgeyle co�rafi bir ba�lant�s� olmad��� halde en �nemli g�� olan ABD, Avrasya merkezli bu �at��mada yerlerini alm��lard�r.

Bir b�t�n olarak ele al�nd���nda Hazar'�n sahip oldu�u rezervler asla Ortado�uyla e�de�er olamaz. Ayr�ca bu b�lgeden ��kar�lan petrol�n maliyeti daha fazlad�r. Buna ra�men ABD'nin yakla��m�, bu b�lgeyi desteklemek ve b�ylece K�rfez b�lgesine olan ba��ml�l��� bir �l��de azaltmak y�n�ndedir. Ayn� �ekilde enerji alan�nda Avrupa Toplulu�u'nun da Kafkasya ve Orta Asya' da benzer stratejik ��karlar� vard�r. �zellikle do�al gaz ihtiyac�n�n b�y�k b�l�m�n�n Rusya'dan kar��lan�yor olmas�, Avrupa'y� yeni kaynaklar�n aray���na itmektedir. Bunun en b�y�k sebebini ise b�ylesine �nemli bir ihtiya� i�in sadece Rusya'ya ba��ml� kalma endi�esi olu�turmaktad�r. Bundan dolay� do�al gaz ihtiyac�n�n, T�rkiye �zerinden ge�ecek bir boru hatt� ile Kafkasya ve Ortado�u'dan kar��lanmas� ABD'nin bu konudaki politikalar�ndan bir tanesidir.

Ekonomisi k�t� durumda olan Rusya, bu geni� kaynaklar� kaybetmek istememektedir. Uzakdo�u krizinden dolay� en fazla kalk�nma h�z�na sahip Uzakdo�u �lkelerinin petrol taleplerini k�smalar� nedeniyle petrol fiyatlar� %30 dolay�nda d��m��t�r. Bunun sonucunda ise petrol ihra� eden OPEC �lkeleri ve Rusya Federasyonu'nun ihra� gelirlerinde de %30 dolay�nda bir gerileme g�r�lm��t�r. Bundan dolay� OPEC �yesi �lkelerle, zor durumdaki Rusya Federasyonu petrol fiyatlar�n� y�kseltecek her t�rl� senaryoyu desteklemektedirler.

B�t�n bunlar�n �����nda Hazar ve Orta Asya petrollerinin d�nya piyasalar�na aktar�m� k�sa vadede Rusya'n�n ��karlar�na uymamaktad�r. Rusya'n�n bu b�lgede yapmak istedi�i, petrol yataklar�n� kontrol alt�nda tutmak ve Bat�'daki, Ortado�u ve Kuzey Afrika'daki rezervler eridikten sonra uluslararas� pazarlara sunmaktad�r. Avrupa'n�n sahip oldu�u en b�y�k kaynak olan Kuzey Denizi petrol sahas�n�n yak�n bir gelecekte t�kenece�i bilinen bir ger�ektir. Rusya, Hazar b�lgesini kontrol etti�i m�ddet�e Ortado�u ile aras� k�t� olan Bat�'y� da enerji konusunda kontrol edebilmeyi planlamaktad�r.


Hazar Stratejileri Geli�tirmek


B�t�n bunlardan ��kar�lan sonu�, hem kendi ihtiya�lar�n� kar��layabilmek ve korumak, hem de di�er �lkelerin enerji yollar� �zerinde hakimiyet sa�layabilmek i�in b�t�n uluslararas� akt�rlerin dikkatinin bu y�ne d�nd��� y�n�ndedir.

T�rkiye Cumhuriyeti ise co�rafi olarak bu m�cadelenin tam ortas�nda bulunmaktad�r. Mevcut durum iyi analiz edildi�i ve buna uygun stratejiler ger�ekle�tirildi�i i�in, T�rkiye’nin b�lgede etkin bir rol almas� m�mk�n olmu�tur.

Her�eyden �nce, mevcut petrol ve do�al gaz�n uluslararas� pazarlara istikrarl� bi�imde nakli T�rkiye a��s�ndan �nemli bir f�rsatt�r. T�rkiye geni� Akdeniz sahil �eridi ve K�br�s'la olan siyasal ba�lar� dolay�s�yla Ortado�u ve Hazar havzalar�ndan temin edilen petrol ve do�al gaz�n d�� pazarlara ula��m ve da��t�m yollar�n� kontrol� alt�na alma imkan�na sahiptir.

Ayn� zamanda T�rkiye b�t�n bu b�lgelerle tarihi ve k�lt�rel ba�larla s�k� s�k�ya ba�l�d�r. Ge�mi�inden sahip oldu�u y�neticilik miras�, T�rkiye’yi b�lgede bir kere daha lider olmaya zorlamaktad�r. T�rkiye jeo-stratejik ve jeo-ekonomik olarak bu b�lgede kilit bir noktada yer almaktad�r. Ayn� zamanda geli�tirece�i stratejilerle t�m Ortado�u, Kafkasya ve Orta Asya'y� kapsayan bu alanda kal�c� bar��� temin edebilecek ve bunun sonucunda da b�yle bir birliktelikten olu�acak ekonomik g�c� idare edebilecek tarihi birikime sahiptir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.