OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kuran fihristi internette www.kuranfihristi.net
Bu haftaki site tan�t�m�nda, ilginizi �ekece�ini d���nd���m�z www.kuranfihristi.net sitesini ele ald�k. Kuran fihristi konusunda b�yle bir �al��ma yap�lmas�n�n �neminden ve sitenin haz�rlan�� amac�ndan, sitede ��yle bahsediliyor:

Kuran'� anlamak ve Kuran'a g�re ya�amak, iman eden bir insan�n ya�am�ndaki en b�y�k ama�t�r. �nsan Allah'a kul olmak i�in yarat�ld���na ve bu kulluk g�revini de ancak O'nun kitab� olan Kuran'a uyarak yerine getirebilece�ine g�re, d�nya �zerindeki hi�bir �ey, Kuran'� anlay�p uygulamaktan daha �nemli olamaz.

Kuran'�n dizili�i, t�m insan yaz�m� kitaplardan son derece farkl�d�r. Bu kitaplar�n hemen hepsinde, konular aras�nda tasnif yap�l�r, giri�-geli�me-sonu� �eklinde bir d�zen kullan�l�r, konular birbiri ard�na dizilir.

Oysa Allah'�n Y�ce Kitab� olan Kuran'da sureler ve ayetler �ok farkl� konulardan, birbiri ard�na ve anlay��a en uygun tarzda, ilahi bir d�zen i�inde s�z ederler. Kuran'da ayr�ca ayn� konulardan �e�itli yerlerde bahsedildi�i de olur.

Ku�kusuz bunun son derece b�y�k hikmetleri vard�r.

www.kuranfihristi.net sitesinde yap�lan da Kuran ayetlerinin konular�na g�re tasnif edilmesidir. Bu �al��ma bir bak�ma insanlar�n Kuran'� daha iyi kavramalar�na vesile olmak i�in yap�lm�� bir fiili dua'd�r.

Yazar Harun Yahya, daha �nce Kuran'daki konular�n tasnif edilmesiyle ilgili bir �al��ma yapm�� ve bu �al��mas�n� Kuran Fihristi adl� kitapta toplam��t�. Bu �al��ma �imdi s�z konusu internet sitesinde yer almaktad�r. Sitede 800'den fazla ba�l�k alt�nda Kuran konular� tasnif edilmi�tir.

www.kuranfihristi.net sitesi, insanlar�n Kuran'dan ��renmek istedikleri konular hakk�nda Allah'�n s�zlerine en k�sa zamanda ve en kolay �ekilde ula�malar�n� sa�layacak titiz bir �al��mad�r.

Bu y�zden t�m M�sl�manlara ve Kuran ara�t�rmas� yapan ki�ilere, son derece faydal� olan bu siteyi mutlaka incelemelerini �neririz.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.