OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanl���n kurtulu�u �ok yak�n
Mehdi, y�ksek ahlaka sahip kahraman, fedakar T�rk Milleti'nin imanl� ruhunu tasvir eden bir �ahs-� manevidir. Milletimiz, �slam ahlak�n� temel alarak, zaman� geldi�inde, b�t�n insanl��� �a�da�, ayd�nl�k, bar�� ve huzur dolu bir d�nyaya ta��yacakt�r.

Peygamberimiz ve baz� �slam b�y�kleri ahir zaman hakk�nda �nemli a��klamalar yapm��lard�r. Bu anlat�mlara bak�ld���nda, ahir zaman�n, birbirini izleyecek olan birtak�m �nemli olay ya da s�re�lerle dolu oldu�unu g�r�r�z.


Ahir zaman ve Mehdi

Ahir zaman d�nyan�n �nce b�y�k bir bozulma ve karma�a ya�ad���, ancak sonra da ger�ek dinin ya�anmas�yla kurtulu�a kavu�tu�u bir d�nemdir.

Ahir zaman�n ilk a�amas�nda, d�nya Allah'� inkar eden birtak�m felsefi sistemler nedeniyle dejenere olacakt�r. �nsanlar yarat�l�� ama�lar�ndan uzakla�acak, bunun sonucunda b�y�k bir manevi bo�luk ve ahlaki bozulma olu�acakt�r. B�y�k felaketler, sava�lar ve ac�lar ya�anacak, insanlar "Nas�l kurtuluruz?" sorusunun cevab�n� arayacaklard�r.

Ahir zaman�n bu d�nemi, ayn� zamanda dinin de dejenere edildi�i bir d�nemdir. �slam dini, i�ine sokulan birtak�m hurafeler ve bat�l inan��lar nedeniyle asl�ndan uzakla�t�r�lm��t�r. Dindarl�k ad� alt�nda tutuculuk ve ikiy�zl�l�k yapan baz� kimseler bu hurafeleri daha da yayg�nla�t�rmak i�in �abalamakta, �slam'�n �z�ndeki g�zel ahlak�n kavranmas�na engel olmaktad�rlar. Bir yanda ateizmi ve dinsizli�i telkin eden felsefeler, �te yanda da dini i�ten tahrip eden bu tutucu g��ler, insanl��� b�y�k bir karanl��a s�r�klemi�tir.

Ancak Allah, ahir zaman�n bu b�y�k karma�as� i�indeki insanlar� kurtulu�a ula�t�racakt�r. Yolunu �a��rm�� olan insanl��� do�ru yola davet etmek i�in, "do�ruya g�t�ren" s�fat�n� ta��yan "Mehdi"yi vesile k�lacakt�r.

Mehdi'nin Vas�flar� ve Vazifeleri

Mehdi kelimesi, "hidayete eren veya hidayete vesile olan" anlam�na gelmektedir. Mehdi, ahir zamanda gelip, t�m d�nyay� i�inde bulundu�u b�y�k kaostan, adaletsizliklerden ve ahlaki ��k��ten kurtaracakt�r. Peygamber Efendimiz (SAV)'den nakledilen hadislerde Mehdi'nin pek �ok �zelli�i tarif edilmektedir. O, inkarc� ideolojileri ortadan kald�racak, d�nyan�n d�rt bir yan�nda devam eden adaletsizlikleri, zul�mleri, ter�r� sona erdirecek, dinin Peygamberimizin d�nemindeki �ekliyle ya�anmas�n� sa�layacak, Kuran ahlak�n� insanlar aras�nda hakim k�lacak, t�m d�nyada huzuru ve bar��� tesis edecektir. Mehdi ayr�ca, �nce �slam d�nyas�n�n i�inde fikri bir m�cadele y�r�tecek ve �slam'�n asl�ndan kopmu� olan M�sl�manlar� ger�ek imana ve ahlaka d�nd�recektir.

Mehdi'nin �� temel g�revi vard�r:

1. Allah'� inkar eden ve dinsizli�i savunan felsefi sistemlerin ��r�t�lmesi.

2. �slam'�, onu dejenere etmi� olan ikiy�zl� kimselerin boyunduru�undan kurtararak hurafecili�e kar�� m�cadele edilmesi. Kuran'�n h�k�mlerine dayanan ger�ek �slam ahlak�n�n ortaya ��kar�lmas� ve uygulanmas�.

3. T�m �slam d�nyas�n� siyasi ve sosyal y�nlerden g��lendirmesi, huzur, g�venlik ve refah sa�lamas�, toplumsal sorunlar� ��zmesi.

Mehdi'nin �stlendi�i bu g�revler �ok zorlu, ciddi �aba gerektiren ve �ok kapsaml� bir sorumluluktur. Bu sorumlulu�u y�klenecek ve ba�ar�yla yerine getirecek olan Mehdi'nin, -baz� �slam alimlerinin de dikkat �ektikleri gibi- ahir zamanda hakim olacak bir �ahs-� manevi olmas� �ok y�ksek bir ihtimaldir. (En do�rusunu Allah bilir)

Hadislerde bildirildi�ine g�re, Mehdi'yle ayn� d�nemde d�nyaya yeniden d�necek olan Hz. �sa ise, �zellikle H�ristiyan ve Yahudi d�nyas�na hitap edecek, onlar� i�ine d��t�kleri hurafelerden s�yr�l�p Kuran'a g�re ya�amaya �a��racakt�r. H�ristiyanlar�n Hz. �sa'ya uymas� ile birlikte, �slam ve H�ristiyan d�nyalar� tek bir inan�ta birle�ecek ve d�nya "Alt�n�a�" olarak an�lan b�y�k bir bar��, g�venlik, mutluluk ve refah d�nemi ya�ayacakt�r.
Mehdi'nin ��k�� Alametleri

Fitnelerin �o�almas�

"K�yamet yakla�t��� zaman ve m�minlerin kalbi; �l�m, a�l�k, fitneler, s�nnetlerin kaybolmas�, bid'atlerin ortaya ��kmas�, emri bil maruf ve nehyi an�l m�nker (iyili�i emredip k�t�l�kten menetme) imkanlar�n�n kaybolmas� gibi sebeplerle zay�flad��� zaman benim evlatlar�mdan Mehdi ile Cenab-� Hak s�nnetleri ihya eder. Onun adalet ve bereketi ile m�minlerin kalbi ferahlar, Acem (Arap olmayan) ve Arap milletleri aras�nda �lfet ve muhabbet yerle�ir." (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

"Ma�rib'de (bat�da) kar���kl�klar, fitneler ve korku olacak. A�l�k ve hayat pahal�l��� alabildi�ine yay�lacak. Fitneler �o�alacak." (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.440)

Hadislerde herkese ula�acak, h�zla yay�lacak bir fitneden bahsedilmektedir. Yani herkesin haberdar olaca��, dine ve Allah'a kar�� at�lan s�r�len bir fitne insanlar�n imanlar�n� hedef alacakt�r. G�n�m�zde, Allah'�n varl���na ve yaratmas�na kar�� �ne s�r�len en b�y�k ve geni� �apl� ak�m materyalist felsefedir. Bu felsefenin kendisine dayanak ald��� s�zde bilimsel temel ise "evrim teorisi"dir. Hi�bir bilimsel ve mant�ksal delile dayanmad���, tamamen ak�l ve bilim d��� oldu�u halde, g��l� propaganda, aldatmaca ve g�z boyama y�ntemleriyle bu safsata d�nya �ap�nda belirli materyalist odaklar taraf�ndan kitlelere empoze edilmeye �al���lmaktad�r.

Peygamberimizin hadisinde belirtti�i gibi bir fitnenin d�nyan�n her yerine n�fuz etmesi ve h�zla yay�lmas�, ancak g�n�m�zdeki gibi teknolojik imkanlarla (bas�n, yay�n, internet, uydu ileti�imi, vs...) ger�ekle�ebilir. Nitekim bug�ne kadar Allah'�n varl���na, yarat�l��a ve dine kar�� sava� a�m��, d�nya �ap�nda yayg�n bir ba�ka fitne daha ge�mi�te g�r�lmemi�tir.

Haramlar�n helal say�lmas�

Son birka� on y�l i�inde son derece yayg�n bir hale gelmi�, helali, haram� umursamayan, her t�rl� azg�nl��� mubah sayan ya�am tarz�, hadislerde tarif edilen ortam� �ok a��k bir �ekilde yans�tmaktad�r. Mehdi'nin ��k�� habercisi olan bu karanl�k ortam hadislerde ��yle tarif edilir: "K�f�r her yan� istila edip h�km� cemiyet i�inde a�ikare i�lenmedik�e Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise" k�fr�n istilas�d�r. Onun kuvvetidir." (Mektubat-� Rabbani, 2-259) "Hz. Mehdi, b�t�n haramlar�n helal say�ld��� b�y�k bir fitneden sonra ��kacakt�r."(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

�ran-Irak Sava��

"�evval ay�nda ayaklanma Zilkade'de harb konu�malar�, Zilhicce'de ise harb vaki olacak." (K�yamet Alametleri, s. 166)

�evval, Zilkade ve Zilhicce aylar� �ran-Irak Sava��'n�n geli�im a�amalar�yla ayn� tarihlere denk gelmektedir: �ran �ah�'na kar�� olan ilk ayaklanma bilindi�i gibi hadiste belirtilen 5 �evval 1398 (8 Eyl�l 1976)'de olmu�tur. 1980 Ekim ay�nda �ran-Irak aras�ndaki sava� tam anlam�yla ba�lam��t�r.

Afganistan'�n i�gali

"Talikan'a (Afganistan'a) yaz�k oldu. ��phesiz Allah Teala'n�n orada alt�n ve g�m�� olmayan hazineleri vard�r. Orada Allah'� hakk�yla bilen insanlar vard�r. Onlar ahir zaman Mehdi'sinin yard�mc�lar�d�r." (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

Afganistan'�n ahir zamanda i�gal edilece�ine i�aret vard�r. Ruslar�n Afganistan'� i�gali olan 1979 y�l� Hicri 1400 y�l�na, di�er bir ifadeyle Hicri 14. y�zy�l�n ba�lang�c�na denk gelmektedir. Bu rivayette Afganistan'�n maddi zenginliklerine dikkat �ekilmektedir. Bug�n Afganistan'da �e�itli sebeplerle i�letilmeye a��lmam�� b�y�k petrol yataklar�, demir havzalar� ve k�m�r madenleri vard�r.

F�rat'�n suyunun kesilmesi

"F�rat Nehri'nin suyu �ekilerek alt�n hazinesini a��klamas� zaman� yakla��yor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir �ey almas�n." (Hadisi Buhari ve M�slim rivayet etmi�lerdir. Riyaz�'s Salihin, 3/332)

"Resulullah: F�rat Nehri alt�n bir da� �zerinden a��lmad�k�a k�yamet kopmayacakt�r..." (Sahih-i M�slim, 11/320)

Keban Baraj�, F�rat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmi�tir. Yap�lan baraj sayesinde; elektri�in �retilmesi, toplanan suyun arazide kullan�larak topra��n veriminin artmas� ve ula��m kolayl���n�n sa�lanmas� gibi sebeplerle, buradaki topraklar "alt�n" gibi k�ymetli hale gelmi�tir. Baraj, betondan dev bir da�� and�rmaktad�r. Bu barajdan (hadis-i �erifteki benzetmeye g�re da�dan) alt�n de�erinde servet d�k�lmektedir. Dolay�s�yla baraj "alt�n bir da�" hususiyetini kazanmaktad�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

Ramazan Ay�'nda Ay ve G�ne� tutulmalar�

"Mehdi i�in 2 alamet vard�r ki... Bunun birincisi, Ramazan'�n birinci gecesi Ay'�n, ikincisi de ortas�nda G�ne�'in tutulmas�d�r." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

"Mehdi'nin ��kmas�ndan �nce bir Ramazan i�inde G�ne� iki defa tutulacakt�r." (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

"... G�ne�'in oru� ay�n�n ortas�nda, Ay'�n ise sonunda tutulmas�..." (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

"Mehdi'nin geli�i Ramazan ay�nda ay�n iki kere tutulmas�na sebep olacakt�r." (K�yamet Alametleri, s. 200)

Buna g�re, yukar�daki hadis rivayetlerinin toplam�ndan ��kan ortak sonu�lar �unlard�r:

1. Ramazan ay�nda Ay ve G�ne� tutulmalar� olacakt�r.

2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 g�n arayla olacakt�r.

3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt�r.

Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y�l�nda (Hicri-1401'de) Ramazan Ay�'n�n 15. g�n� Ay, 29. g�n� de G�ne� tutulmu�tur. Yine "ikinci olarak", 1982 y�l�nda (Hicri-1402'de) Ramazan Ay�n�n 14. g�n� Ay, 28. g�n� de G�ne� tutulmu�tur. Ayr�ca bu hadisede "Ay"�n Ramazan'�n tam ortas�nda dolunay halinde tutulmas� ve dikkatleri �ekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlaml�d�r.

Kuyruklu y�ld�z�n do�mas�

"Mehdi'nin ��k���ndan evvel, (her taraf�) ayd�nlatan kuyruklu bir y�ld�z do�acakt�r." (K�yamet Alametleri, s. 200)

"O gelmeden �nce, do�udan ���k veren bir kuyruklu y�ld�z g�r�necektir." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

"O y�ld�z�n do�mas�, G�ne� ve Ay tutulmas�ndan sonra olacakt�r." (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Hadislerde belirtildi�i gibi:

- 1986 y�l�nda (Hicri 1406'da) yani 14. y�zy�l ba�lar�nda "Halley" kuyruklu y�ld�z� D�nyam�z�n yak�n�ndan ge�mi�tir. Bu kuyruklu y�ld�z parlak, ���kl� bir y�ld�zd�r.

- Hareket y�n� do�udan bat�ya do�rudur.

- 1981 ve 1982 y�llar�nda meydana gelen Ay ve G�ne� tutulmalar� olay�ndan sonra ortaya ��km��t�r.

Kabe bask�n� ve Kabe'de kan ak�t�lmas�

"Onun ��kaca�� y�l, insanlar hacca, ba�lar�nda bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i �erif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, k�pekler gibi birbirine sald�racak, hac�lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin �zerine akacak." (K�yamet Alametleri, s. 168-169)

Yukar�daki hadislerde "onun ��kaca�� y�l" c�mlesi kullan�larak, Mehdi'nin ��k�� tarihinde Hac s�ras�nda meydana gelecek bir katliama dikkat �ekilmektedir. 1979 y�l�nda, Kabe bask�n�nda aynen b�yle bir katliam ya�anm��t�r. �ok ilgin�tir bu kanl� Kabe bask�n� da ahir zaman�n ba�lang�c�n�n ve Mehdi'nin ��k���n�n di�er alametlerinin ger�ekle�ti�i d�nemin tam ba��nda yani Hicri 1400 y�l�n�n ilk g�n�nde, 1 Muharrem 1400 (21 Kas�m 1979) tarihinde meydana gelmi�tir.

Yine hadis-i �erifte kanlar�n akaca��ndan bahsedilerek �ld�rme olay�na dikkat �ekilmi�tir. Bask�n s�ras�nda Suudi askerleri ile sald�rgan militanlar aras�nda meydana gelen �arp��mada 30 ki�inin �ld�r�lmesi bu rivayetin kalan k�sm�n� da do�rulam��t�r.

B�y�k olaylar�n ve hayret verici �eylerin meydana gelmesi

"Onun zaman�nda b�y�k hadiseler vuku bulacak." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Onun zaman�nda nice hayret veren haller zuhur edecektir.(Mektubat-� Rabbani, 2/258)

Hz. Muhammed'in do�umundan �nce b�y�k ve ola�an�st� olaylar meydana gelmi�ti. Do�du�u gece yeni bir y�ld�z do�mu�, ate�e tapan �ran padi�ahlar�n�n saray�n�n 14 burcu y�k�lm��, �ran'da 1000 y�ld�r yanmakta olan Mecusi ate�i s�nm��, Semavi Vadisi sel sular� alt�nda kalm��, Save G�l� kurumu�tu vs...

Rivayetlerde i�aret edildi�i gibi, Mehdi'nin ortaya ��k��� da, Peygamber Efendimizinkine benzeyecektir. Onun ��k��� d�neminde de b�y�k ve harika olaylar olacakt�r.

Son 100 y�ld�r d�nya �zerinde meydana gelen b�y�k olaylar�n baz�lar� ��yledir: On milyonlarca insan�n �ld��� tarihin en b�y�k sava�lar�, d�nyan�n d�rt bir yan�nda ter�r olaylar�, sava�lar ve do�al afetler sonucunda yok olan �ehirler, y�k�lan kom�nist rejimler, depremler, 20 milyon insan�n �l�m�ne neden olan AIDS, tarihin en b�y�k ter�rist sald�r�lar�, suikastlar, n�kleer kazalar, k�resel �s�nma sonucunda meydana gelen ve devasa tahribatlara yol a�an iklimsel afetler, orman yang�nlar�, seller, kas�rgalar...

G�ne�'ten bir alametin belirmesi

"O, (Mehdi), G�ne�'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir." (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

"G�ne� alamet olarak do�mad�k�a Mehdi ��kmayacakt�r." (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

G�ne�'te belirecek olan bu alamet, 20. y�zy�lda g�r�len b�y�k patlama olabilir.

Ayr�ca 11 A�ustos 1999 y�l�nda ger�ekle�en G�ne� tutulmas� y�zy�l�m�z�n son tam G�ne� tutulmas�d�r. �lk kez bu kadar �ok insan G�ne� tutulmas�n�, hem de bu kadar uzun bir s�re izleyebilmi�, inceleme f�rsat� elde etmi�tir. Bu tutulmada dikkat �eken bir nokta da T�rkiye'nin de bu tam tutulman�n en iyi izlendi�i �lkelerden birisi olmas�d�r.Ayd�nl�k G�nler

A��k�a g�r�lmektedir ki, s�z konusu i�aretler birbiri ard�nca, hadislerde birebir tasvir edildi�i �ekilde, i�inde ya�ad���m�z �a�da ortaya ��kmaya ba�lam��t�r. On d�rt as�r �ncesinden bildirilen alametlerin ��k���, inananlar�n Allah'a olan iman ve ba�l�l�klar�n� art�ran son derece b�y�k olaylard�r. Bu kadar i�aretin birarada ve �ok k�sa bir zaman dilimi i�inde ard� ard�na ger�ekle�mi� olmas� elbette tesad�f de�ildir. Bu i�aretler, Allah'�n inanan kullar�na birer m�jdesidir.

Dolay�s�yla, Mehdi ve ahir zaman konusunu, �u anda i�inde ya�ad���m�z d�nyadan ve bu d�nyan�n kurallar�ndan tamamen farkl�, t�m�yle metafizik bir boyut i�inde d���nmemek gerekir. Gerek ahir zaman�, gerekse Mehdi'yi, i�inde ya�ad���m�z devre �ok uzak birer ideal sanmak, b�y�k bir yan�lg� olacakt�r.

Sosyal ve siyasi �artlar de�erlendirildi�inde, Mehdi'nin, �slam d�nyas�n�n i�indeki g��l�, stratejik �neme sahip, �mparatorluk gelene�i bulunan ve demokratik bir �lkede ortaya ��kmas�n�n kuvvetle muhtemel oldu�u g�r�l�r. D�nyada bu tarife uygun tek �lke ise T�rkiye'dir. (Harun Yahya, K�yamet Alametleri)

Mehdi ise, y�ksek ahlaka sahip, kahraman, fedakar T�rk Milleti'nin imanl� ruhunu tasvir eden bir �ahs-� manevidir. �lkemiz, ge�mi�te �� k�taya nizam vermi� olan Osmanl� �mparatorlu�u'nun miras��s� olarak, b�y�y�p bir s�per devlet olacak ve milletimiz �slam ahlak�n� temel alarak, zaman� geldi�inde, b�t�n insanl��� �a�da�, ayd�n, bar�� ve huzur dolu bir d�nyaya ta��yacakt�r.

(www.kiyametalametleri.com)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.