OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Harut ve Marut
Hz. S�leyman, Kuran'da kendisi hakk�nda ayr�nt�l� bilgiler verilen peygamberlerden biridir. �ok �st�n bir ahlaka ve Allah korkusuna sahip olan Hz. S�leyman'� Allah ihti�aml� bir zenginlik ve �e�itli ilimlerle desteklemi�tir.

1-Babil'in Asma Bah�eleri'nden Ziggurat manzaras�

Hz. S�leyman'la ilgili olarak Kuran'da ge�en k�ssalardan birinde Harut ve Marut isimli insanlara sihri ��reten iki melekten bahsedilmektedir. A�a��daki yaz� bu k�ssay� a��klamaya y�neliktir. (En do�rusunu Allah bilir).

Hz. S�leyman d�neminde baz� insanlar�n, Allah'�n haram k�ld��� fiillerden olan sihire ra�bet ettikleri anla��lmaktad�r. Onlar �eytanlardan sihir ��renmi�lerdir. Ayr�ca Babil'deki Harut ve Marut adl� meleklere ��retilmi� olanlar� da -yine �eytanlardan ��renerek- k�t� ama�lar� i�in kullanm��lard�r. Bu konuyu haber veren ayette ��yle buyrulur:

"Ve onlar, S�leyman'�n m�lk� (n�b�vveti) hakk�nda �eytanlar�n anlatt�klar�na uydular. S�leyman inkar etmedi; ancak �eytanlar inkar etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki mele�e Harut'a ve Marut'a indirileni ��retiyorlard�..." (Bakara Suresi, 102)

Hz. S�leyman'a kar�� harekete ge�en �eytan, etkisi alt�na ald��� insanlar arac�l���yla halk� Hz. S�leyman'�n sahip oldu�u b�y�k m�lk ve zenginlik ile ilgili olarak k��k�rtm�� olabilir. Bunun sonucunda insanlar Hz. S�leyman ve sahip oldu�u g��l� devlete kar�� �rg�tlenmi�, devlet aleyhinde �al��malar yapan �e�itli karanl�k �rg�tler kurmu� olabilirler. �eytan�n sevkiyle kurulan bu �rg�tler, Hz. S�leyman'�n devletini t�rl� �ekillerde ��kertmeye �al��m��, bunun i�in her t�rl� kirli y�ntemi kullanm�� olabilirler. (En do�rusunu Allah bilir.) Nitekim tarihi kay�tlar, Hz. S�leyman'�n vefat�n�n ard�ndan y�netti�i M�sl�man �srail Krall���'n�n i� kar���kl�klar nedeniyle ikiye b�l�nd���n� bildirmektedir. (Harun Yahya, Hz. S�leyman)

2-Pieter Bruegel, Babil Kulesi, 16. yy.Ayetin devam�nda ��yle bildirilir: "... Oysa o ikisi: "Biz, yaln�zca bir fitneyiz, sak�n inkar etme" demedik�e hi� kimseye (bir �ey) ��retmezlerdi. Fakat onlardan erkekle kar�s�n�n aras�n� a�an �eyi ��reniyorlard�. Oysa onunla Allah'�n izni olmad�k�a hi� kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra�men kendilerine zarar verecek ve yarar sa�lamayacak �eyi ��reniyorlard�. Andolsun onlar, bunu sat�n alan�n, ahiretten hi�bir pay� olmad���n� bildiler; kendi nefislerini kar��l���nda satt�klar� �ey ne k�t�; bir bilselerdi." (Bakara Suresi, 102)

�eytanlar insanlar� yoldan sapt�rmak i�in onlara, Harut ve Marut'tan ��rendikleri sihirleri ��retmi�lerdir. Oysa Harut ve Marut, sahip olduklar� bilgiyi, ��renmek isteyenlere �nce kendilerinin Allah'tan bir deneme olduklar�n� s�yl�yor ve inkara d��memeleri i�in onlar� uyar�yorlard�. Ancak ondan sonra bu bilgiyi ��retiyorlard�. Bu nedenle de insanlar�n sihrin bir fitne oldu�unu bilmeleri ve bundan �iddetle ka��nmalar� gerekmektedir.

Sihir y�ntemlerine ba�vuran herkes �ok iyi bilmelidir ki, Allah izin vermeden insanlar�n ��rendikleri ve uygulad�klar� b�y�lerin bir sonu� vermesi kesinlikle m�mk�n de�ildir. ��nk� b�y�n�n etkisini bir hikmet �zere yaratan da Allah't�r. O'nun izni ve bilgisi olmadan hi�bir insan�n zenginlik, g�� ya da ba�ka bir imkan� sihir benzeri y�ntemlerle elde etmesi m�mk�n de�ildir.

Allah, b�y�n�n etkisine inanan ve bu gibi y�ntemlerle kendilerine menfaat sa�layabileceklerine inanan insanlara, bu �eytani y�ntemleri bir bela olarak musallat edebilir. Onlar bat�l yollara sapt�klar� i�in, Allah onlara buna g�re bir kar��l�k vermekte, b�y�, bu insanlar i�in d�nya hayat�nda bir azap haline gelmektedir. Bu, Allah'�n hidayet yolundan sapan insanlara d�nyada verdi�i bir cezad�r.

�man eden bir insan hi�bir �ekilde sihirle ve �eytanlar�n anlatt�klar�yla ilgilenmez. �nsanlar�n aras�n� bozmak i�in bu tip �eytan k��k�rtmas� i�lerle u�ra�mak, hak yoldan uzakla��p bat�l inan��larla vakit ge�irmek �eytan�n oyununa gelmektir. �eytan�n amac� insanlar� do�ru yoldan engellemektir. Sihir benzeri i�lerle u�ra�anlar, �eytan�n aldatmacas�na aldanm�� kimselerdir.

Bu gibi bat�l inan��lar�n Kuran'da hi�bir �ekilde yeri yoktur. Nitekim Allah Felak Suresi'nde �u �ekilde buyurmaktad�r:

"De ki: Sabah�n Rabbine s���n�r�m. Yaratt��� �eylerin �errinden, karanl��� ��kt��� zaman gecenin �errinden, d���mlere �f�ren-kad�nlar�n �errinden ve haset etti�i zaman, hasetinin �errinden" (Felak Suresi, 1-5)


Harut ve Marut'tan bahsedilen ayetlerde de ayn� konu anlat�lm��t�r. Ne sihrin, ne de Felak Suresi'ndeki ayette bildirilen "d���mlere �f�ren kad�nlar�n" hi�bir g��leri, etkileri yoktur. Kainattaki tek g�� ve h�k�m sahibi, alemlerin Rabbi olan Allah't�r. Bu nedenle m�min sadece Allah'a g�venip dayan�r, sadece O'ndan medet umar, her t�rl� ihtiyac�n�, s�k�nt�s�n� Allah'a a�ar, Allah'� dost ve vekil edinir.

Bu ayetlerde ahir zamana y�nelik i�aretler de olabilir. Allah, sihirden bahsederek, ahir zamanda sihrin �o�alaca��na, fal bak�p gelece�i okuman�n yayg�nla�aca��na i�aret ediyor olabilir. Ahir zamanda Allah'�n haram k�ld��� bu fitneler, adeta bir ge�im kayna�� haline gelecek, b�y�c� ve falc�lar�n insanlar� s�m�rerek fayda elde edeceklerine i�aret ediyor olabilir. Ahir zaman�n bu b�y�k fitnesi, Peygamberimizin hadislerinde de haber verilmi�tir. Bunlardan biri �u �ekildedir: "Ahir zamanda �mmetim hakk�nda en �ok endi�e duydu�um, y�ld�zlara (inanmak), kaderi yalanlamak..." (Ramuz el-Ehadis, 1/1540)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.