OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�zbekistan
Eski kom�nist Kadrolar M�sl�manlara Zulme Devam Ediyor

Bug�n gerek Kafkaslar gerekse Orta Asya'daki M�sl�manlar, Rus yay�lmac�l���n�n ve Moskova ile i�birli�i halindeki kendi y�netimlerinin tehdidi alt�ndad�rlar. �e�enistan'da s�cak bir sava� devam ederken, Rusya Federasyonu veya BDT �yesi di�er M�sl�man n�fuslu cumhuriyetlerde M�sl�man halka kar�� �iddetli bir bask� ve sindirme politikas� uygulanmaktad�r. Bu politika bazen a��k�a Rus y�netimi taraf�ndan y�r�t�lmekte, bazen de Rus yanl�s� yerel y�netimlerin eliyle s�rd�r�lmektedir. Azerbaycan, Da��stan, �e�enistan ve Tacikistan'dan sonra yard�m ���l���n�n y�kseldi�i di�er bir �lke de �zbekistan'd�r.

�zbekistan'daki Anti-�slami Bask�lar�zbekistan y�llard�r i� �at��malarla bo�u�maktad�r. �lke ekonomisi �ok b�y�k bir darbo�az ya�amakta ve �zbek halk� k�tl�kla m�cadele etmektedir. �lkesindeki en �l�ml� muhaliflere bile ya�ama hakk� vermeyen Kerimov y�netimi ise bu �at��malar�n tam merkezinde yer almaktad�r. ��te bu nedenle de Yeni Biny�l gazetesinin d�� politika yazarlar�ndan Mensur Akg�n, Kerimov'u "Tek ba��na i� sava� ��kartabilecek �st�n devlet adam� meziyetlerine sahip ender insanlardan" diye nitelerken abartma yapmamaktad�r.


Rus y�netimine olan yak�nl���yla tan�nan �zbekistan Cumhurba�kan� �slam A. Kerimov �lkesindeki �slami duyarl�l��� olan t�m g��lere kar�� �iddetli bir sava� a�m��t�r. Kerimov'un �zbekistan'daki bask�c� y�netimi nedeniyle �u an zindanlarda elli binden fazla ki�i bulunmaktad�r. �zellikle de �ehir merkezlerinde patlayan bombalardan sonra Kerimov, �lke genelinde binlerce insan� hapsettirmi�, dine e�ilimi olan herkesi ter�rist olarak nitelendirmi�, insan hak ve �zg�rl�klerini yok sayan bir y�netim uygulamaya koymu�tur. Fakat onun bu bask�c� politikas�, de�il �at��malar� �nlemek aksine daha da �iddetlendirmi� ve muhalefetin daha da g�� kazanmas�yla sonu�lanm��t�r. A��kt�r ki Kerimov'un bu politikas�n�n ard�nda, Kremlin'in y�llard�r s�regelen -ve �e�en-Rus sava��yla birlikte t�m d�nyaya duyurulan- �slami uyan�� korkusu yatmaktad�r. (Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)


Orta Asya'daki Uyan��


80'li y�llarda T�rk Devletleri'nde ba�layan dini uyan�� Kremlin'i rahats�z etmi�ti. �zellikle de Gorba�ov y�netimi, dini duygular�n g��lenmesinden b�y�k kayg� duyuyordu. Bu politika o d�nemin gazetelerine s�k s�k yans�yor, Kremlin y�netimi taraf�ndan al�nacak t�m �nlemler de tarif ediliyordu. O d�nemde G�ne� gazetesinde yer alan bir haberde Gorba�ov'un �slam'a bak�� a��s� �u �ekilde tarif ediliyordu:

"Sovyetler Birli�i Kom�nist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorba�ov'un uzun zamand�r var oldu�u kaydedilen �slam kar��t� politikas�na son �rnek, 24 Kas�m'da �o�unlukla M�sl�manlar�n ya�ad��� �zbekistan Cumhuriyeti'nin ba�kenti Ta�kent'te yapt��� konu�ma. Ta�kent gazetesi Pravda Vostoka'n�n verdi�i habere g�re, Gorba�ov konu�mas�nda, kom�nistleri dini ��retilere kar�� daha kararl� ve g��l� bir tav�r almaya �a��rd� ve M�sl�man b�lgelerde siyasal kat�l�m�n, ateist propagandan�n art�r�lmas�n� istedi."

Yine ayn� anda, Orta Asya Cumhuriyetleri'nde �slam'�n etkisinin giderek yay�lmas� da Sovyet liderini d���nd�ren ba�ka bir konu olmu�tu. �rne�in, Pravda gazetesinde ��kan bir yaz�da, �zbekistan Cumhuriyeti'nde, �slam ��retilerine kar��, ateist propagandaya yeterince a��rl�k verilmedi�inden yak�n�ld�.

Fakat Gorba�ov'un �srarla uygulatt��� "dinsizlik propagandas�" sonu� vermekten uzakt�. G��l� bir yeralt� zenginli�i �zerinde y�ksek n�fuslu bir �slami g��, gittik�e b�y�yordu. Bu �slami uyan��� durdurma g�revi bu kez yeni Rus h�k�metlerine d���yordu. Bu g�revi devralan ittifak, �zbekistan ba�ta olmak �zere yukar�da sayd���m�z Orta Asya Cumhuriyetleri'nde kar���kl�k ��karmak i�in t�rl� giri�imlerde bulundu ve �o�u zaman da ba�ar�l� oldu.

Kerimov y�netiminin �lkede estirdi�i hava, bu ittifak�n ba�ar�l� oldu�unun �nemli bir delilidir. ��nk� Helsinki �nsan Haklar� Komitesi'ne ba�l� olan Orta Asya'da �nsan Haklar�n� Savunma �rg�t�'n�n verdi�i bilgilere g�re �zbekistan'da zindanlar� dolduranlar�n say�s� 50.000'i bulmaktad�r. �zbekistan y�netimi ise tutuklananlar�n say�s�n�n 20.000'i buldu�unu itiraf ediyor, ama daha fazlas�n� inkar ediyor. Buna g�re 25 milyon n�fuslu �lkede her 500 ki�iden biri dindar kimli�i nedeniyle zindanda.

�zbekistan'da g�n ge�tik�e artan �at��malar, daha uzun bir s�re kar���kl���n durulmayaca��n� g�stermektedir. Ter�r, su s�k�nt�s�, i� kar���kl�klar, ekonomik s�k�nt�lar, hukuk d��� geli�meler, insan haklar�n�n ihlali gibi konular� birarada d���nd���m�zde ciddi bir d�zelmenin ancak k�kl� de�i�ikliklerle olaca�� g�r�lmektedir. Kar��m�zda zengin kaynaklar ve k�lt�r miras� i�inde ya�ayan, ancak fakir ve istibdat y�netimi alt�nda ezilen M�sl�man bir halk bulunmaktad�r.


Zulm�n Sorumlusu: Kuran Ahlak�ndan Uzak Y�neticiler


Din ahlak�n�n ya�anmad��� bir ortamda huzurun, bar���n ve g�venli�in sa�lanmas� m�mk�n de�ildir. Ancak pek �ok �slam �lkesinde, s�zde M�sl�man kimlikleriyle iktidarda bulunan y�netimler, Kuran ahlak�ndan uzakla�man�n �lkelerini ne kadar b�y�k bir kaosa s�r�kledi�ini g�rmezden gelmektedirler. Dini kimliklerinden uzakla�ma tehlikesiyle kar�� kar��ya olan kimi Orta Asya �lkelerinde de bu nedenle bir refah olu�mas� m�mk�n de�ildir. Dinin getirdi�i g�zelliklerin yerine, kom�nist ve materyalist ideolojinin bir toplumda yayg�nla�t�r�lmas�, ge�mi�teki �rneklerinde de g�rd���m�z gibi bir �lkeye ancak y�k�m getirir. ��nk� din ahlak�n�n olmad��� bir ortamda ba�a ge�en y�neticiler adaleti, yard�mla�may�, bar��� de�il, ��karc�l���, bencilli�i ve bask�c� bir y�netimi tercih etmektedirler. Allah bir ayetinde bu ahlaktaki insanlar�n olu�turduklar� tehlikeye ��yle dikkat �ekmi�tir:

“O, i� ba��na ge�ti mi yery�z�nde bozgunculuk ��karmaya, ekini ve nesli helak etmeye �aba harcar. Allah ise, bozgunculu�u sevmez.” (Bakara Suresi, 205)

Kuran ahlak�na uyulmad��� m�ddet�e, yukar�daki ayette s�z edilen insanlar var olacakt�r. Oysa Allah'tan korkan insanlar�n y�netti�i bir �lkede �ok b�y�k bir dayan��ma, yard�mla�ma ve adalet hakim olur. Hi� kimsenin bir ba�kas�na haks�zl�k yapmas�na izin verilmez, her insan�n her t�rl� ihtiyac� giderilir, s�rekli yeni ��z�mler ve hizmetler �retilir. Halk�n refah� ve huzuru i�in t�m imkanlar seferber edilir. �slam ahlak�n� ya�ayan insanlar her t�rl� hizmeti kar��l�ks�z yaparlar. Allah r�zas� i�in yap�lan hizmetin, eme�in, yard�m�n kar��l��� ise d�nyada de�il, ahirette beklenir.

Bunun en g�zel �rne�i Allah'�n tarih boyunca insanlara g�nderdi�i el�ilerdedir. Allah bir ayetinde insanlar� Allah'a ibadet etmeye, dini ya�amaya davet eden el�ilerin kavimlerine �unu hat�rlatt�klar�n� bildirir:

"Ey kavmim, ben bunun kar��l���nda sizden hi�bir �cret istemiyorum. Benim �cretim, beni yaratandan ba�kas�na ait de�ildir. Ak�l erdirmeyecek misiniz?"(Hud Suresi, 51)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.