OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Galapagos �spinozlar� Masal�
Galapagos Tak�m Adalar�

Charles Darwin'in hayat�n� anlatan ve evrim teorisinin tarihi geli�imini konu alan kitaplara bak�ld���nda, B�y�k Okyanustaki Galapagos Adalar�'na �zel bir �nem verildi�i g�r�l�r. Bunun nedeni, Galapagos'un, teorisini tasarlama a�amas�nda Darwin'e ilham kayna�� olmas�d�r. S�z konusu adalar, evrimciler taraf�ndan, evrim teorisinin temelinin at�ld��� yer ve Darwin'in laboratuar� olarak tan�t�l�r.

Galapagos Adalar�, Ekvador sahillerinin 1000 kilometre kadar a����nda yer al�r; b�y�kl� k���kl� adalardan olu�ur. Darwin, H.M.S. Beagle adl� ke�if gemisi ile be� y�l s�ren gezisi s�ras�nda, 1835 y�l�nda Galapagos'da konaklam�� ve birka� hafta boyunca �e�itli g�zlemler yapm��t�r.

Ana karadan bir hayli uzaktaki bu adalar�n zengin bitki �rt�s� ve hayvan �e�itlili�i Darwin'i etkilemi�tir.

Galapagos �ok say�da farkl� bitki ve hayvan t�r�n� bir arada bar�nd�ran bir b�lgedir. Burada �e�itli tropikal a�a�, bitki ve �i�ekler bulunmakta; ispinozlar, flamingolar, penguenler, dev kaplumba�alar, iguanalar, ay� bal�klar�, kelebekler, b�cekler, 100';e yak�n ku� t�r�, �e�itli s�r�ngen ve memeliler ya�amaktad�r. Bu adalarda ya�ayan bitkilerin % 42'si, kara ku�lar�n�n % 75'i, s�r�ngenlerin % 91'i ve memelilerin t�m� Galapagos'a �zg�d�r; d�nyan�n ba�ka hi�bir b�lgesinde do�al olarak ya�amamaktad�r.

Galapagos'u Darwinizm'in ba�l�ca sembollerinden biri haline getiren ise, buraya �zg� ispinoz ku�lar� olmu�tur. Galapagos Adalar�'nda 13 ispinoz ku�u t�r�, Galapagos'un yakla��k 600 kilometre kuzeydo�usundaki Cocos Adas�'nda da 1 ispinoz t�r� ya�amaktad�r. Toplam bu 14 ispinoz t�r�, bilimsel literat�rde Galapagos ispinozlar� veya Darwin ispinozlar� �eklinde adland�r�l�r. Galapagos ispinozlar� 7 ile 15 santimetre aras�ndaki �e�itli uzunluklarda, genellikle koyu ve mat renkli t�ylere sahip, olduk�a uysal ve k�sa mesafeli u�u�lar yapan ku�lard�r. Her ne kadar 14 ayr� t�r olarak s�n�fland�r�lsalar da birbirlerine �ok benzerler; benzer v�cut �ekline, renklere ve al��kanl�klara sahiptirler. Ku� uzmanlar� �zellikle gaga �ekli, gaga b�y�kl��� ve v�cut b�y�kl���ne bakarak bunlar� ay�rt ederler.

S�z konusu ku�lar�n Darwin'i derinden etkiledi�i, baz� biyoloji ders kitaplar�nda ��yle dile getirilir: �spinozlar, do�al seleksiyon yoluyla evrim teorisini geli�tiren Darwin'e yol g�stermede b�y�k bir rol oynad�.

13 ispinoz t�r�n�n gagalar� ve g�da kaynaklar� aras�ndaki uygunluk, evrimin onlar� �ekillendirdi�ini Darwin'e derhal telkin etti.

Darwin bu ispinozlar aras�nda gaga b�y�kl��� ve beslenme al��kanl�klar� farkl�l�klar�n�, atalar�n�n Galapagos Adalar�'na g�� etmesinden sonra meydana gelen evrime dayand�rd�.

Darwin'den bu yana evrimciler, g�n�m�zdeki Galapagos ispinozlar�n�n ge�mi�te G�ney Amerika'dan gelen bir t�rden evrimle�ti�ini iddia ederler. Bu ku�lar� her f�rsatta do�al seleksiyon yoluyla evrimle�menin bir �rne�i olarak kullan�r, evrimin en �ok tan�nan ve en �ok ara�t�r�lan delillerinden biri olarak sunarlar.

Evrimciler tek bir t�r�n de�i�ik ortamlara yerle�mesi sonucunda �e�itli formlar�n ortaya ��kmas� s�recini uyumsal a��l�m veya uyumsal dallanma �eklinde adland�r�rlar. Galapagos adalar�nda ya�ayan ispinozlar�n evrimle�mesi hikayesini bunun klasik �rneklerinden birisi olarak tan�t�r; hatta daha da ileri giderek s�z konusu vakan�n g�n�m�zde g�zlenebilir oldu�unu iddia ederler.


Uyumsal A��l�m Yan�lg�s�


Her ne kadar evrimciler; evrime delil bulmak i�in yola ��ksalar da, ara�t�rmalar�n�n sonu�lar� evrimin aleyhinde bir�ok delili ortaya ��kard�. Evrimciler Darwin'den bu yana Galapagos ispinozlar�n�n ay�r�c� evrimin etkileyici bir kan�t� oldu�unu iddia ediyordu. Fakat son ara�t�rmalar bunun do�ru olmad���n�; bu adalardaki ispinoz t�rlerinin birbirlerinden ayr�lmad�klar�n�, tam tersine kayna�arak tek bir t�r olma e�ilimi i�inde olduklar�n� g�sterdi.

Daphne Major'da �� t�r ispinoz ya�amaktad�r. Orta yer ispinozlar� ve kakt�s ispinozlar� bu adan�n daimi sakinleridir. ���nc� bir t�r olan k���k yer ispinozu, bu aday� zaman zaman ziyaret etmektedir. Grant ve arkada�lar�na g�re, orta yer ispinozu di�er iki t�r ile bazen �iftle�mektedir; kakt�s ispinozlar� ve k���k yer ispinozlar� ise birbirleriyle �iftle�memektedir. Burada dikkat �ekici olan nokta �udur: Meydana gelen melezlerin hayatta kalma oran� safkan ispinozlara g�re daha y�ksektir ve melezler daha �ok yavru yapmaktad�r. Profes�r Grant, bu bulgular �����nda s�z konusu �� farkl� ispinoz t�r�n�n zamanla kayna�arak tek bir t�r�n olu�abilece�ini a��klam�� ; bu s�recin y�z ile iki y�z y�l alabilece�ini tahmin etmi�tir.

Bu durum, ��phesiz, Galapagos'ta ya�ayan ispinozlar�n uyumsal a��l�m ve a��lan evrimin �r�n� oldu�unu �ne s�ren Darwinizm'i yalanc� ��karmaktad�r. Zira g�zlemlenen, ortak bir atadan farkl� ku� t�rlerinin ortaya ��kmas� de�il, farkl� ku� gruplar�n�n birbirine benzer duruma gelmesidir.

Daphne Major'da ya�anan bu durum di�er adalar i�in de ge�erlidir. Farkl� t�rlere mensup ispinozlar kimi zaman aralar�nda �iftle�mekte ve melez yavrular d�nyaya getirmektedirler. Bu olgu, ilk bak��ta �nemsiz gibi g�r�nebilir; ancak Galapagos ispinozlar�n� 14 ayr� t�r olarak s�n�fland�ran evrimciler a��s�ndan b�y�k bir yenilgidir.

Galapagos'un D���nd�rd�kleriHarvard �niversitesi'nden Louis Agassiz, 1872 y�l�nda Galapagos'u ziyaret etmi� ve adadaki canl�lar aras�nda ya�am m�cadelesi diye bir �eyin s�z konusu olmad���n�, t�m�n�n bir Yarat�c� taraf�ndan i�lenmi� bir hayat s�rd�rd���n� ifade etmi�tir. Profes�r Agassiz, �lene kadar evrimin ge�ersizli�ini anlatt�; hayat�n ger�ek k�keninin yarat�l�� oldu�unu savundu.

D���n�n ki okyanusun ortas�nda, ana karadan bin kilometre uzaktaki bu k���k kara par�as�nda d�nyan�n hi�bir yerinde g�remeyece�iniz g�zellikte, �e�itlilikte ve zenginlikte bitkiler ve hayvanlar var. Yemye�il tropikal a�a� ve bitkiler, rengarenk ve g�z al�c� ku�lar, �e�it �e�it canl�lar, kusursuz tasar�mlara ve e�siz g�zelliklere sahip canl�lar... Elbette, normal bir anlay�� ve bilgiye sahip olan her insan, renkler, canl�l�k ve �e�itlilik kar��s�nda b�y�k bir hayranl�k duyar ve dev bir okyanusun ortas�ndaki k���c�k bir kara par�as� �zerinde muhte�em bir yarat�l�� sergilendi�i sonucuna ula��r. �a��rt�c� olan ise, bunlar� g�ren Darwin ve takip�ilerinin evrim gibi son derece ak�l ve bilim d��� bir ��kar�m yapmalar�d�r. ��phesiz Allah t�m canl�lar�, sahip olduklar� kusursuz �zelliklerle birlikte yaratm��t�r. Galapagos ispinozlar� da bu apa��k ger�e�in say�s�z delillerinden biridir. Darwinistler bilmelidirler ki Galapagos ispinozlar� hikayesi ile sadece kendi kendilerini aldatmaktad�rlar. Aynen bir zamanlar d�nyan�n d�z oldu�unu ispatlamak i�in d�zmece deliller �retenler gibi...

O Allah ki, yaratand�r, (en g�zel bir bi�imde) kusursuzca var edendir, '�ekil ve suret' verendir. En g�zel isimler O'nundur. G�klerde ve yerde olanlar�n t�m� O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.(Ha�r Suresi, 24)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.