OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nternetwww.dinsizliginkabusu.com
Bu ay, internet tan�t�m sayfam�zda sizlere Harun Yahya'n�n eserlerinden yararlan�larak haz�rlanan www.dinsizliginkabusu.com isimli siteyi tan�taca��z.
Sitede fa�izmin ve kom�nizmin son y�zy�lda d�nyaya sadece sava�, �at��ma, katliam ve zul�m getirmi� oldu�u vurgulanmakta, bu ideolojilerin ger�ek y�zleri, tarihten verilen �rnekler �����nda anlat�lmaktad�r. Sitede ayr�ca, bu iki karanl�k ideolojinin fikri temelini olu�turan materyalizm ve Darwinizm'in as�ls�z iddialar� ��r�t�lmekte, yanl��l�klar� ortaya konmaktad�r.

Fa�izm, �rk��l�k, kom�nizm ve di�er sapk�n ideolojilerin ortak��k�� noktas� olan ve felsefesini '�at��ma' fikri �zerine temellendiren Darwin'in evrim teorisi, insanl��a 150 y�ld�r bela getirmi�tir. T�m bu sapk�n ideolojiler dinsizli�i benimsemekte ve sonu�ta g�zel ahlaktan uzak, zulm�n h�k�m s�rd��� kabus dolu bir ya�ant�n�n meydana gelmesine sebep olmaktad�r. Dinsizli�in kabusunu ortadan kald�rman�n tek ��z�m� ise, Kuran'�n insanlara sundu�u g�zel ahlak�n ya�anmas�d�r.
Site �u ba�l�klar alt�nda b�l�mlendirilmektedir:
  • Materyalizm ve Darwinizm
  • Materyalizmin Sahte Dinleri
  • Dinsizli�in �nderleri
  • Dinsizli�in �nsanlara Getirdi�i Zararlar
  • Dinsizli�in Toplumlara Getirdi�i Zararlar
  • Dinsizli�in Dini �le M�cadele
  • Ger�ek Din
  • ��z�m Kuran Ahlak�


Site b�l�mlerinin konu �zetleri ise ��yledir:
Materyalizm ve Darwinizm b�l�m�nde bu felsefelerin do�u�u, geli�mesi ve yap�s� hakk�nda �nemli bilgiler yer almaktad�r.Dinsizli�in �nderleri b�l�m�nde Darwinist ideolojileri benimseyenlerin kimler olduklar�, �zellikleri ve bu ki�ilerin insanlara ya�att�klar� ac�lar anlat�lmaktad�r. Dinsizli�in Dini �le M�cadele adl� b�l�mde, "dinsizli�in dini" a��klanmakta ve bununla nas�l m�cadele edilmesi gerekti�i ortaya konmaktad�r. Sitedeki Ger�ek Din ba�l�kl� b�l�mde ise, d�nyada mevcut t�m dinler i�inde hak olan ve de�i�meden g�n�m�ze kadar gelen tek dinin �slam oldu�u detaylar�yla g�zler �n�ne serilmektedir. Son b�l�m olan ��z�m: Kuran Ahlak� b�l�m�nde de, di�er b�l�mlerde anlat�lan t�m yanl��l�klar� ortadan kald�racak ve yerine bar��, g�venlik ve huzur ortam�n� getirecek ��z�m�n Kuran ahlak� oldu�u vurgulanmaktad�r.

Siteyi ziyaret edenler, dinsizli�in ger�ekten ne kadar b�y�k bir kabus oldu�una delilleriyle birlikte �ahit olacak ve bu kabusun giderilmesi i�in tek �arenin insanlar�n Kuran ahlak� ile ahlaklanmalar� oldu�u ger�e�ine ula�acaklard�r.


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.