OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tar�m�n Vazge�ilmez G�c�
T�rkiye'nin sahip oldu�u topraklar ve �zerinde ya�ad���m�z b�lgenin iklimi, Allah'�n bu �lkeye verdi�i b�y�k bir nimettir. Petrol, do�al kaynaklar t�kenebilir ama verimli topraklar koruma alt�na al�n�p iyi bak�ld��� takdirde hi�bir zaman bozulmaya u�ramazlar ve Allah her zaman topraktan insanlara nimetlerini sunar.


Ge�mi�teki ve g�n�m�zdeki g��l� devletler tar�ma �zel bir �nem vermi�lerdir. Tar�m, ekonominin ve �lkenin temelini olu�turur. Uluslararas� ticarette liberal ekonomik ilkeleri uygulayan �lkeler bile, s�ra tar�m ve tar�m end�strisine gelince i�e d�n�k kapal� politikalar izlemi�lerdir. Bunun sebebi tar�m�n bir �lkenin �retiminde birinci s�ray� almas�d�r. Sanayi ancak bundan sonra ikinci s�rada gelebilmektedir.

Teknolojinin Allah'�n yaratm�� oldu�u bir nimet olarak insanlar�n �n�ne sunulmas� sonucunda art�k d�nyada olaylar �ok h�zl� bir �ekilde geli�mektedir. D�nyan�n bir ucunda meydana gelen bir kriz, uzak �lkeleri bile saatler i�inde etkilemekte ve global ticaretin yo�un bir etkile�im i�inde olmas�ndan dolay�, bu etki domino ta�� gibi di�er �lkelere de hemen s��ramaktad�r. Ani meydana gelen bu olaylar sonucu �lkelerdeki para dengeleri bozulmakta, borsalar d��mekte ve bu etki hemen ekonominin temeli olan �retim piyasalar�n� da durdurmaktad�r.


Temel ihtiya�lar�n� kendi kendine tedarik edebilen ve bu konularda d��a ba��ml� olmayan devletler ise, ekonomide baz� dalgalanmalar ya�asalar bile bunlar�n etkisi k���k dereceli olacakt�r. Bu gibi durumlarda �lke vatanda�lar� hakl� olarak tasarruf yapma yoluna gider ve mali sistemlerde birka� g�n i�inde b�y�k de�i�iklikler meydana gelebilir. Var olan teknolojinin tar�msal �retime uygulanmas� sonucunda �ok etkili sonu�lar al�nabilir. Tar�ma dayal� toplum d�zenini geride b�rakarak bilgi toplumuna ge�mi� olmam�z, tar�ma tamamen s�rt�m�z� d�nd���m�z anlam�na gelmez. Unutulmamas� gereken bir husus da, hangi toplum d�zeninde olursak olal�m g�das�z ya�ayamayaca��m�zd�r.

Bir noktay� iyi kavramak gerekmekte.Tar�m, d�nyada olabilecek en ileri teknikler uygulansa bile do�a ko�ullar�na b�y�k �l��de ba�l�l�k g�sterir. Yeti�tirilen herhangi bir �r�n i�in, �ncelikle iklim, toprak ve yer �ekilleri bunda en �nemli etkenlerdir. En ileri teknolojiler dahi kurakl�k, f�rt�na, d���k s�cakl�k, �iddetli ya���lar kar��s�nda �aresiz kal�r. Do�a ko�ullar�n�n tar�msal faaliyetlere uygun oldu�u ortamlar, ba�ka bir deyi�le tar�m arazileri, insan�n ak�l ve kas g�c�, �retim ara�lar� ve teknolojinin olanaklar� ile birle�tirildi�inde bir anlam kazan�r.

T�m bu sayd�klar�m�z ger�ekte Allah'�n insanlar �zerine olan l�tfunu g�sterir. ��nk� tar�m yap�labilmesi i�in gerekli her ko�ulu d�zenleyip ayarlayan Allah't�r. Allah bir ayetinde ��yle buyurur: "O, g�kten su indirendir. Bununla her �eyin bitkisini bitirdik, ondan bir ye�illik ��kard�k, ondan birbiri �st�ne bindirilmi� taneler t�retiyoruz. Ve hurma a�ac�n�n tomurcu�undan da yere sarkm�� salk�mlar, -birbirine benzeyen ve benzemeyen- �z�mlerden, zeytinden ve nardan bah�eler (k�l�yoruz.) Meyvesine, �r�n verdi�inde ve olgunlu�a eri�ti�inde bir bak�verin. ��phesiz inanacak bir topluluk i�in bunda ger�ekten ayetler vard�r."(Enam Suresi, 99)

T�rkiye'nin tar�m potansiyeliT�rkiye sahip oldu�u y�zey �ekilleri, iklim, toprak ve bitki �rt�s� ile, �e�itlili�e sahip bir �lkedir. Bu fiziki ko�ullar�n birbiri ile ba�lant�l� bir bi�imde �al��mas� sonucu tar�msal �r�nlerin b�y�k bir k�sm� y�ksek kalitede yeti�tirilebilmektedir.

T�rk g�da sekt�r�n�n teknik yeterlili�i de y�ksek seviyededir. Et ve s�t �r�nleri hari� tutulursa, g�da sekt�r�m�z AB ile rekabet g�c�ne sahiptir. Un, ya� ve bisk�vide rekabet g�c�m�z daha da y�ksektir. F�nd�k i�leyen sanayimizin kar��s�nda ise AB, rekabet g�c�ne sahip de�ildir. T�rkiye'nin tar�m �r�nleri ihracat� 4,4 milyar $ olup, �lkemiz tar�m �r�nleri ithalat� ise, 3,4 milyar $ seviyesindedir. Ancak ihracat potansiyeli, bu rakam�n �� kat�ndan da fazla olup, ula��lmak istenen ihracat tutar�nda hedef 10 milyard�r.


Neler Yap�labilir?


T�rkiye'nin tar�msal gelece�i i�in, tar�ma ili�kin t�m konular �zerinde hassasiyetle duran, engelleri kald�ran bir politika ortaya koymak hayati �nem ta��maktad�r.

Bu politikan�n getirdi�i uygulamalar, tar�mda verimlilik ve gelir art��� sa�layarak, T�rkiye'yi bol, kaliteli, ucuz ve d�nya ile rekabet eden �r�nler yeti�tiren bir tar�m �lkesi haline getirir. Elbette bu durum ger�ekle�irken �ift�i de zenginle�ecektir. B�ylelikle �lkenin toprak ve su zenginli�i g�vence alt�na al�nabilir; kurakl�k, ��lle�me ve buna benzer sorunlara kar�� ��z�mler �retilebilir. Bu noktada arazilerin �slah edilmesi, sulama sistemlerinin geli�tirilmesi ve arazi kullan�m�na y�nelik planlamalar, uygulan�labilecek y�ntemlerin aras�ndad�r. B�y�me ve verimlili�in sa�lanabilmesi i�in, Avrupa ve ABD’deki uygulamalar incelenerek d�nyadaki tar�msal model �retimler �rnek al�nabilir.

Tar�m, bir �lke i�in stratejik �neme sahiptir. Ba�ka �retim kalemlerinde oldu�u gibi yeri doldurulamayacak bir sekt�rd�r. Bundan dolay� bir �lke i�in tar�m a��s�ndan d��a ba��ml�l�k s�z konusu olamaz. �stelik, 11 Eyl�l olaylar�n�n ard�ndan b�lgesine model olmaya aday g�sterilen T�rkiye'nin her konuda oldu�u gibi tar�m konusunda da g��l� politikalar sergilemesi gerekir. Hatta T�rkiye, tar�mdaki verimlilik ve �r�n art��� ile kom�u ve yoksul devletlere bolca g�da yard�m�nda bulunarak kendine hem insani hem de politik etki alan� meydana getirecek bir �izgi olu�turabilir.

Bug�n T�rkiye sahip oldu�u topraklar�n verimlili�i, madenleri, su kaynaklar�, giri�imcili�i, gen� n�fusu, �lke topraklar�n�n stratejik konumuyla b�y�k bir y�kseli�in m�jdesini vermektedir. T�rkiye’nin ekonomik olarak ba��ms�zl���n� koruyabilmesinde ve ulusal ��karlar�n� g�zetebilmesinde, tar�m konusunda istikrarl� bir b�y�me ya�ayabilmesinin etkisi b�y�k olacakt�r.


G��l� Tar�m �mparatorluklar�Sel�uklu


Tarihin en g��l� �mparatorluklar�ndan biri olan Sel�uklu �mparatorlu�u'nun Alparslan ve o�lu Melik�ah’�n sultanl��� boyunca vezirliklerini yapm�� olan Nizam�lm�lk, �mparatorluk'ta tar�m ve imar faaliyetlerine verdi�i �nemle �n salm�� ve halk�n�n b�y�k g�venini kazanm�� de�erli bir devlet y�neticisidir. Nizam�lm�lk’�n �n�n�n zaman�m�za kadar ula�mas�n�n sebebi yapt�rm�� oldu�u imar faaliyetleri ve tar�m�n geli�mesi i�in harcad��� �abalar olmu�tur. Hizmeti g�rev edinmi� olan bu d���ncedeki liderler, halk�n�n deste�i ve sevgisini arkas�na alarak uzun seneler y�netimde kalm��lard�r.

Eski M�s�r


Eski M�s�r’�n zaman�n�n en b�y�k imparatorlu�u olmas�n�n sebebi tar�mda �ok g��l� olmas�d�r. Nil nehrinin �lkenin ortas�ndan ge�mesi, tar�m alanlar�n�n sulanmas�n�, bu sayede de bir tar�m uygarl���n�n olu�mas�n� sa�lam��t�r.


Mezopotamya


Tarihte Mezopotamya’daki zengin uygarl�klardan her zaman bahsedilmi�tir. Bundan yakla��k 2500 sene �nce Ortado�u'nun a�a�larla kapl� bir yer oldu�u art�k bilinmektedir ve o topraklar Dicle ve F�rat’�n aras�ndaki sulanabilir verimli topraklard�r. Sulama imkan�n�n meydana getirdi�i tar�msal �retimin g�c�nden dolay�, bu �lkeler zengin �lkeler olmu�lard�r.

Sebe halk�


Me�hur Ma�rib baraj�, tarihteki en g��l�, zengin ve uzun ya�am�� imparatorluklardan biri olan Sebe taraf�ndan yap�lm��t�. �mparatorlu�un g��l� olmas�n�n en b�y�k sebebi bu barajd�; ��nk� insanlar buradan tarlalar�n� gerekti�i kadar suluyorlar, ya�murlar�n ya�mas�n� beklemiyorlard�. Kendilerine yeten, d��a ba��ml� olmayan tar�msal g��leri vard�. Ne zaman ki Ma�rib baraj� y�k�ld�, Sebe �mparatorlu�u da k�sa zamanda ��kt�.

Osmanl�


Osmanl� �mparatorlu�u da, Orta�a�'da etkin olmu� olan b�t�n devletler gibi ekonomisini tar�m �zerine kurmu�tu. Tar�m sayesindedir ki, Osmanl� milleti yokluk �ekmemi� ve onun sa�lad��� maddi kaynaklarla �e�itli idari d�zenlerin kurulmas�na vesile olmu�tu.

Osmanl�'da t�mar d�zeni, tar�m �zerine geli�tirilmi� bir sistemdi. Topraklar, sava�larda faydalar� g�r�len sipahilere �e�itli askeri ve idari hizmetler kar��l��� b�l��t�r�l�yordu. Sipahiler de bu �r�nlerin bir k�sm�n� vergi olarak al�yordu. Osmanl� devlet sistemi tar�mdan g�� alarak dev bir ordu kurmu� ve �e�itli vergi d�zenlemeleriyle kurulan sistemi muhafaza etmesini de bilmi�tir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.