OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���
Hz. �sa, Allah'�n se�kin k�ld��� bir peygamberdir; d�nya tarihinde hakk�nda en �ok konu�ulan el�ilerden de birisidir. Bu konu�ulanlardan, neyin do�ru neyin yanl�� oldu�unu se�memize yarayacak kaynak ise, Allah'�n korumas� alt�nda bulunan tek �lahi kitap olan Kuran'd�r.

�sa Peygamber ile ilgili ger�ek bilgilere ula�mak i�in Kuran'a ba�vurdu�umuzda �unlar� g�r�r�z:

"�nkarc�lar onu �ld�rmek i�in tuzak kurmu�lard�r, ama Allah bu tuza�� bozmu�tur." (Al-i �mran Suresi, 54)

Allah, inkarc�lar�n Hz. �sa'y� �ld�rmelerine izin vermemi�, onu Kendi kat�na y�kseltmi�tir. Ve tekrar yery�z�ne d�nece�ini insanlara m�jdelemi�tir.

�sa Peygamberi �ld�rmek i�in tuzak kuran inkarc�lar�n onu kesinlikle �ld�remedikleri bir ayette ��yle vurgulan�r: "Ve : "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler." (Nisa Suresi, 157)

Hz. �sa'n�n �lmedi�i insanlar�n ya�ad��� boyuttan, Allah kat�na y�kseltildi�i ayette ��yle bildirilir: "Hay�r; Allah onu kendine y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir." (Nisa Suresi, 158)

Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde, Hz. �sa'ya uyanlar�n k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irilece�i haber verilmektedir. G�n�m�zden 2000 y�l kadar �nce Hz. �sa'ya tabii olan havarilerin hi�bir siyasi g�ce sahip olmad�klar� tarihi bir ger�ektir. Bu d�nem ile g�n�m�z aras�nda ya�ayan ve kendilerini H�ristiyan olarak adland�ranlar�n ise ba�ta teslis (��leme) olmak �zere pek �ok sapk�n inanc� savunduklar�, dolay�s�yla ger�ek anlamda �sevi olarak tabir edilemeyecekleri de a��kt�r. Kuran'�n bir�ok ayetinde teslise inananlar�n inkara sapt�klar� ifade edilir. O halde k�yamet saati �ncesindeki bir d�nemde, inkarc�lara �st�n gelecek ger�ek �seviler ortaya ��kacak Al-i �mran Suresi'ndeki �lahi vaat de b�ylece tecelli edecektir. Ku�kusuz m�jdelenmi� bu topluluk, Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���yle kendini g�sterecektir.

Kuran'da verilen bir di�er bilgi de Hz. �sa'n�n �l�m�nden �nce t�m Ehli Kitap'�n kendisine iman edece�i �eklindedir: "Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona (Hz. �sa'ya) inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o (Hz. �sa) da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r." (Nisa Suresi, 159)

Bu ayetten a��k�a anla��lmaktad�r ki, Hz. �sa ile ilgili olarak hen�z ger�ekle�memi� olan �� �lahi vaat vard�r. �lk olarak, �sa Peygamberin her insan gibi ya�ad�ktan sonra �lece�i bildirilmektedir. �kinci vaat, t�m Ehli Kitap'�n onu cismani olarak g�rece�i ve ona ya�arken itaat edece�idir. ��phesiz s�z konusu bu iki haber de Hz. �sa'n�n k�yamet �ncesindeki geli�inde ger�ekle�ecek olaylard�r. Ayetteki ���nc� haber olan Hz. �sa'n�n Ehli Kitap hakk�ndaki �ahitli�i de k�yamet g�n�nde ger�ekle�ecektir.

Kuran'da Hz. �sa'n�n durumunu a��klayan bir di�er ayet ise Meryem Suresi'nde ge�mektedir.

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)


Bu ayet Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi�inde �ok �nemli bir ger�e�e i�aret etmektedir. Al-i �mran Suresi'ndeki ayette Hz. �sa'n�n Allah kat�na y�kseltildi�i ifade edilmektedir. Bu ayette �lme ya da �ld�r�lme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. �sa'n�n �lece�i g�nden bahsedilmektedir. Bu ikinci �l�m ise ancak Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i ve bir s�re ya�ad�ktan sonra, vefat etmesiyle m�mk�n olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)


Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���ne i�aret eden bir di�er ayet ��yledir: "Ona (Hz. �sa'ya) kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��retecek." (Al-i �mran Suresi, 48)

Tevrat ve �ncil ile birlikte ayn� ayette kullan�lmas� halinde kitap, Kuran anlam�n� ifade etmektedir; Al-i �mran Suresi'nin 3. ayeti buna bir �rnek olarak verilebilir. Bu durumda, 48. ayetteki Hz. �sa'n�n ��renece�i bildirilen kitap da ancak Kuran olabilir. �sa Peygamberin bundan yakla��k 2000 sene �nceki ya�am�nda, Tevrat ve �ncil �zerine bilgi sahibi oldu�u bilinmektedir. Kuran'� ��renmesinin ise yeniden geli�inde ger�ekle�ece�i a��kt�r.

Al-i �mran Suresi'nin 59. ayetindeki "��phesiz, Allah kat�nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir" ifadesi de olduk�a dikkat �ekicidir. Bu ayette iki peygamber aras�ndaki baz� benzerliklere dikkat �ekilmi� olabilir. Hem Hz. Adem hem de Hz. �sa babas�zd�r. Ayr�ca yukar�daki ayette, Hz. Adem'in cennetten yery�z�ne indirilmesi, Hz. �sa'n�n Ahir Zaman'da Allah kat�ndan yery�z�ne indirilmesine de benzetilmi� olabilir. Kuran'da Hz. �sa ile ilgili ��yle bir bilgi de verilmektedir: "��phesiz o (Hz. �sa) k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan (k�yametten) yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 61)

Hz. �sa, Kuran'�n indirili�inden alt� y�zy�l �nce ya�am��t�r. O halde yukar�daki ayette bildirilen, onun ilk hayat�n�n de�il ahir zamandaki d�n���n�n k�yamet i�in bir bilgi kayna�� olaca��d�r. Hz. �sa'n�n ikinci geli�i hem H�ristiyan hem de �slam d�nyas�nda sab�rs�zl�kla beklenmektedir. Bu kutlu misafirin yery�z�n� �ereflendirmesiyle de �ok �nemli bir k�yamet alameti daha tecelli etmi� olacakt�r.

Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi 110. ayette ve Al-i �mran Suresi 46. ayette ge�en "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde ��yle buyurulmaktad�r: "Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun..." (Maide Suresi, 110)

"Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir." (Al-i �mran Suresi, 46)


Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda, gen�lik devresini bitirip ihtiyarl��a ayak basan, ya�� kemale ermi� kimse" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda g��e y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden ve �bn Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan �slam alimleri, Hz. �sa'n�n ya�l�l�k d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n yeniden yery�z�ne geli�ine dair delil oldu�unu s�ylemektedirler. (Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, s. 20)

Kuran ayetlerinde bu ifadenin bir tek Hz. �sa i�in kullan�ld���n� g�r�r�z. T�m peygamberler insanlarla konu�up, onlar� dine davet etmi�lerdir. Hepsi de yeti�kin olduklar� d�nemde tebli� g�revini yerine getirmi�lerdir. Ancak Kuran'da hi�bir peygamber i�in bu �ekilde bir ifade kullan�lmam��t�r. Bu ifade sadece Hz. �sa i�in ve mucizevi bir durumu ifade etmek amac�yla kullan�lm��t�r. ��nk� ayetlerde birbiri ard�ndan gelen "be�ikte" ve "yeti�kin iken" kelimeleri iki b�y�k mucizevi zamana dikkat �ekmektedirler.

Hz. �sa'n�n be�ikteyken konu�mas� bir mucizedir. Bu g�r�lm�� bir olay de�ildir ve ayetlerde bu mucizevi olay bir�ok kez anlat�lmaktad�r. Bu kelimenin hemen ard�ndan gelen "yeti�kin iken de insanlarla konu�mas�" �eklindeki ifadenin de bir mucize oldu�u anla��lmaktad�r. E�er "yeti�kin iken" ifadesi, Hz. �sa'n�n Allah kat�na al�nmadan �nceki hayat�na i�aret ediyor olsayd�, o zaman Hz. �sa'n�n konu�uyor olmas� bir mucize olmayacakt�. Bir mucize olmad��� i�in de be�ikteyken konu�mas�n�n ard�ndan ve bu mucizevi durumla e�de�er bir anlamda kullan�lmazd�. O zaman "be�ikten yeti�kin oluncaya kadar" �eklinde bir ifade kullan�l�rd� ki, bu da, Hz. �sa'n�n be�ikte konu�maya ba�lamas�ndan g��e y�kseltilmesine kadar s�ren tebli�ini anlatm�� olurdu. Ancak ayette iki b�y�k mucizevi zamana dikkat �ekilmektedir. Bunlardan birincisi be�ikteyken konu�mas�, ikincisi ise yeti�kin iken konu�mas�d�r. Dolay�s�yla mucizevi bir d�neme i�aret eden "yeti�kin iken" ifadesi, Hz. �sa'n�n mucizevi bir �ekilde tekrar yery�z�ne d�nd�kten sonraki d�nemde, yeti�kin iken insanlarla konu�mas�d�r. (En do�rusunu Allah bilir)

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i hakk�ndaki bilgiler Peygamber Efendimizin hadislerinde de mevcuttur. Peygamberimizin bir�ok hadisinde bu m�jdenin yan� s�ra Hz. �sa'n�n d�nyada yapacaklar� ile ilgili haberler de bulunmaktad�r. (Daha geni� bilgi edinmek i�in HARUN YAHYA'n�n "Hz. �sa Gelecek")

Burada �nemli bir konuyu daha hat�rlatmakta yarar vard�r: Hz. Muhammed (sav) Allah'�n insanlara g�nderdi�i son peygamberdir. Allah Peygamberimize Kuran'� vahyetmi� ve k�yamete kadar t�m insanlar� Kuran'a uymaktan sorumlu tutmu�tur. Hz. �sa da ahir zamanda bir mucize olarak d�nyaya gelecek, ancak Peygamberimizin de bildirdi�i gibi, yeni bir din getirmeyecektir. Peygamberimiz taraf�ndan insanl��a ��retilen hak din Kuran'da bildirilen �slam dinidir ve Hz. �sa da yery�z�ne ikinci geli�inde Kuran'a tabi olacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.