OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Kehf suresi'nden ahir zamana i�aretlerPeygamberlerin Kuran'da aktar�lan hayatlar� ve kavimlerine yapt�klar� tebli�ler iman edenler i�in birer �rnektir. Bunun yan� s�ra Kuran'da gelece�e dair i�aretler ve �zerinde d���n�lmesi gereken baz� s�rlar da yer al�r. Bu s�rlardan bir k�sm� ise Kehf Suresi'ndedir.

Harun Yahya'n�n bu kitab� yazmas�ndaki ama�, ayetlerinde g�n�m�ze dair �nemli i�aretler bulunan Kehf Suresi �zerinde d���nmek, derin bir tefekk�rle bu s�rlara ula�mak i�in �aba sarf etmek ve Peygamberimiz'in Kehf Suresi hakk�ndaki tavsiyesini tutmakt�r. Dikkatle okuyanlar g�receklerdir ki, bu surede k�yamete yak�n bir d�nem olan ahir zamana, ahir zamanda yayg�nl�k kazanacak olan inkarc� sistemlerin uygulamalar�na ve Allah'�n bu bat�l sistemleri, hakk� g�ndererek darmada��n etmesine y�nelik �ok �nemli i�aretler bulunmaktad�r.

Yazara g�re bu d�nem Allah'�n izniyle �ok yak�nd�r. Bu nedenle t�m M�sl�manlar�n Kehf Suresi �zerinde dikkatle d���nmeleri, her bir ayeti di�er Kuran ayetleri do�rultusunda incelemeleri ve ak�lda tutmalar� son derece �nemlidir. (K�lt�r Yay�nc�l�k, (0212) 5114403)

Kar�ncalar�n d�nyas�na ho�geldiniz!


Bu CD, size �ok yak�ndan tan�d���n�z, her zaman, her yerde rastlad���n�z fakat belki de fazla dikkat vermedi�iniz, �ok becerikli, �ok sosyal, �ok ak�ll� bir varl���, "kar�nca"y� tan�t�yor. Ya�ant�m�z i�inde pek fazla �nem ifade etmeyen bu milimetrik varl�klar�n mucizelerle dolu hayatlar�n� bu CD'de inceleyebilirsiniz.


Teknoloji, kollektif �al��ma, askeri strateji, geli�mi� bir ileti�im a��, �rnek ve rasyonel bir hiyerar�i, disiplin ve kusursuz bir �ehir planlamas�...

�nsanlar�n her zaman yeteri kadar ba�ar�l� olamad��� bu alanlarda, kar�ncalar daima ba�ar�l�d�rlar. Zorlu rakiplerini bast�rmak ve g�� do�a ko�ullar�na dayanabilmek i�in gerekli her�eye sahip olan bu canl�lara bakt���n�zda, hepsinin birbirinin ayn�s� oldu�unu d���nebilirsiniz. Ger�ekte ise, binlerce �e�idi olan kar�ncalar�n, her biri ayr� �zelliklere sahiptir. D�nyan�n en kalabal�k n�fusuna sahip olan bu canl�lar�n, herkese yepyeni ufuklar kazand�rabilece�ine inan�yoruz.

Bu CD, kar�ncalar�n �zel ve hayranl�k uyand�ran d�nyas�n� ke�fetmenizi sa�layacak! 8800 t�r� bulunan kar�nca topluluklar�n�n, o k���c�k bedenleriyle neler ba�arabildiklerini g�receksiniz.

Bu CD'nin seyredenlerini daha derin d���nmeye sevk etmesini ve kendilerini yaratan Allah'�n �st�n g�c�ne ve �rneksiz yaratma sanat�na hayranl�k duymalar�na vesile olmas�n� umuyoruz. (Azim Da��t�m, (0212) 4448880)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.