OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Teknolojinin ula�amad��� tasar�m: �nsan Y�r�y���


�nsan hareketlerinin taklit edilmesiyle yap�lan robotlarda, y�r�menin ne kadar hesap ve bilgi gerektirdi�i ortaya ��km��t�r. Hi�bir teknolojik robot, insan y�r�y���ndeki m�kemmelli�e ula�amamaktad�r. Bunun tek a��klamas� vard�r: Allah'�n kusursuz yaratma sanat�.
Teknoloji ile beraber geli�en bilimler, her ge�en g�n insanlar� hayrete d���ren geli�meler kaydediyor. Bu hayret verici olaylar�n bir k�sm� da insan v�cudunun s�rlar�n�n anla��lmas�yla ortaya ��kmakta.

Sahip oldu�u ola�an�st� sistemlerle ba�l� ba��na bir mucize olan insan v�cudu, biz fark�nda bile de�ilken, ya�amam�z i�in gerekli olan her ayr�nt�y� tespit edip uygulamaya ge�irir. Tabii ki bunlar�n hi�birini akl� ve �uuru olmayan h�creler kendi kendilerine yapmazlar. Yarat�lan her canl� gibi h�crelerimiz de kendilerine ilham edilen g�revleri eksiksiz olarak yerine getirirler. Hepsi Allah'�n �st�n yaratmas�yla, kusursuz tasar�m�yla ger�ekle�ir.

Allah'�n kusursuz yaratma sanat�n�n bir �rne�i de, daha �ok k���k ya�lardan itibaren, hepimizin hi� zorlanmadan yapt��� bir eylemde kar��m�za ��kar: Y�r�mek. Bir fiziksel rahats�zl��� olmayan herkes hen�z 2-3 ya�lar�nda iken y�r�meye ba�lar. �nsan�n hayatta ilk ��rendi�i �eylerden biri y�r�mektir.

Y�r�meye ba�lamadan �nce hi�bir zaman kendimize "acaba ad�m�m� hangi a��yla atmal�y�m", "��yle basarsam dengemi kaybeder miyim", "�u engeli a�mak i�in aya��m� ne kadar yukar� kald�rmal�y�m", "�ok kald�r�rsam d��er miyim" gibi sorular sormam���zd�r. Y�r�mek bizim i�in her zaman �ok basit bir i�lem olmu�tur.

Fakat 21. y�zy�la girdi�imiz �u d�nemlerde, insan�n hareketlerinin taklit edilmesiyle yap�lan robotlarda, y�r�menin ne kadar hesap ve bilgi gerektirdi�i ortaya ��km��t�r. Robotlarla yap�lan deneylerde �� veya daha fazla ayakla y�r�me i�lemini sa�laman�n kolay fakat iki ayak �zerine bunu yapman�n �ok hassas ve detayl� bir �al��may� gerektirdi�i g�r�lm��t�r.

New Scientist dergisinde yay�nlanan bir yaz�da, Amerika'n�n Massachusetts eyaletindeki Cambridge �niversitesi'nin bir b�l�m� olan MIT'de g�revli robot bilimci Rodney Brooks, yapt�klar� ara�t�rmalarda sonu�lar�n� ��yle a��klam��t�r:

"�ki ayakl�lar ger�ekten �ok basit ve karars�z olarak s�rekli enerji harcayarak dik durabilmektedirler. Makinalarda ise bu �ok istenen bir �zelliktir. Yak�n bir zamana kadar bu olay bir�ok bilgisayar�n kapasitesinin �ok �tesinde bir�eydi. Daha k�t�s� ise robotlarda kullan�lan kat� ba�lant� yerleri, insanlardaki d�� etkileri emebilecek kas sistemleri ve esnek yap�larla k�yaslanamayacak kadar ilkel oldu�undan, robotlar i�in iki ayak �zerinde y�r�mek �ok zor bir i�lem olmaktad�r."

Ayn� dergide, ba�ka bir robot bilimci olan Gill Pratt taraf�ndan s�ylenen ve MIT laboratuvarlar�nda yap�lan deneylerde geli�tirilen, son teknoloji �r�n� VMC sistemli (Sanal Kontroll� Model) robotlarla ilgili �u bilgilere de yer verilmi�tir:


"�ok kompleks programlamalarla geli�tirilen VMC s�r�ml� robotlar, �o�u zaman ileriye do�ru hareket ederken, topuklar� yere de�ene kadar kendisini dengelemektedir. Ayaklar�n�n ataca�� ad�m� ayarlayan alg�lay�c�lar�n kullan�lmas�, robotlar�n bulunduklar� ortama an�nda uyum sa�lamalar�na izin verir. Bu robotlar beklenmeyen engelleri, e�imli y�zeyleri, hatta basamaklar� alg�lar ve y�r�y���n� buna g�re ayarlar, bu ise g�z� kapal� olan bir insan�n daha �nce hi� al���k olmad��� bir binada dola�mas�na benzer."

�nsan�n hi�bir e�itim almadan, hi�bir hesaplama yapmadan, hatta g�z� kapal� bile yapabildi�i y�r�me i�lemini, bir robotta ger�ekle�tirebilmek i�in uzun y�llar ara�t�rma yapmak, �ok karma��k programlar kullanmak gerekmektedir. Ayr�ca Pratt, robotlarda kullan�lan par�alar�n hi�bir zaman bir kas kadar hafif ve g��l� olmad���n� da belirtmi�tir. (Harun Yahya, �nsan Mucizesi)

Yap�lan ara�t�rmalarla ortaya ��kan bu ger�ek, insanlar�n hi� dikkate almadan yapt�klar� �ok basit bir y�r�me i�leminin bile asl�nda ne kadar zor ve ince ayar gerektiren bir �ey oldu�unu ispatlamaktad�r. �nsan�n yarat�l���ndaki mucizeler bu ve benzeri bilimsel ara�t�rmalar sayesinde kar��m�za ��kmaktad�r. Y�r�me yetene�inde oldu�u gibi, Allah'�n yaratmas� hi�bir �ekilde insan yap�m�yla k�yaslanamaz. Allah her�eyi �rnek edinmeksizin yarat�rken, yaratt�klar� da teknolojide tasar�mc�lara �rnek olmaktad�r.0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.