OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bat�l� Siyaset Otoritelerin Ortak G�r���: T�rkiye Lider �lke
Son birka� ay i�erisinde ya�anan geli�melerle ilgili olarak, pek �ok siyaset bilimci, stratejist ve politikac�, T�rkiye'nin kritik bir d�neme�te oldu�una dikkat �ekiyor.


2-ZAMAN, 30 EK�M 2001 Colin Powell (ABD D��i�leri Bakan�)
Sa�daki resimde : Colin Powell ve Gary Kasparov'u g�rmektesiniz.


"D��i�leri Bakan� �smail Cem ile �ok iyi, d�zenli ili�kilerimiz var. Ziyaretimde b�t�n konular ve tabii ki Irak da ele al�nacak. Son 10 y�lda, Saddam'� kutuda tutma �abalar�m�zda ve ter�r kar��t� koalisyonda T�rkiye �ok yard�mc� oldu. Ben de T�rkiye'nin verdi�i bu deste�e ABD'nin minnettarl���n� g�sterece�im. T�rkiye sadece M�sl�man �lkelere de�il, b�t�n d�nyaya �rnek oldu."

3-H�RR�YET, 22 OCAK 2002Gary Kasparov (The Wall Street Journal)

"�slam ile liberal demokrasinin bar�� ve i�birli�i i�inde ba�ar�l� bir �ekilde varolabilece�ini g�steren T�rkiye, uzun zamand�r sad�k bir NATO �yesi. Demokrasinin kabul g�rd���, �eriat�n devlet i�lerine m�dahale etmedi�i ve antisemitizmin y�netenlerin ma�as� olmad��� d�nyan�n tek �lkesi."4-AK�AM 25 EK�M 2001 Mark Parris (ABD Ankara eski B�y�kel�isi)


Soldaki resimde : Mark Parris ve Dick Cheney'i g�rmektesiniz.

"11 Eyl�ldeki sald�r�lar, T�rkiye ile ABD' nin stratejik ortakl���n�n ger�ek anlam�n� ortaya ��kard�. Ter�rizmle sava�a destek T�rkiye'nin y�ld�z�n� parlatt�. Ankara'ya b�lgede lider rol� bi�ildi."

5-H�RR�YET 20 OCAK 2002 Dick Cheney (ABD Ba�kan Yard�mc�s�)

"T�rkiye, sa�lam M�sl�man gelenekleri olan, demokratik ve laik bir �lke olarak yaln�zca Afganistan de�il, b�t�n �slam d�nyas� i�in de bir model olu�turuyor. �ok zor bir co�rafyada, �ok zor g�revler �stlenerek istikrar� sa�l�yorsunuz."

6-ZAMAN, 22 EK�M 2001 Stephen Kinzer (New York Times �stanbul eski b�ro �efi)
Sa�daki resimde : Stephen Kinzer ve Condeleezza Rice'yi g�rmektesiniz.


"D�nyan�n T�rkiye'ye ihtiyac� var. Taliban'a ve Ladin'e mesaj verebilecek �lke T�rkiye'dir. T�rkiye �n�m�zdeki aylarda m�him bir rol oynayacak. E�er d�nyada �slam ile demokrasinin bir arada ya�ayabilece�ini g�sterecek tek bir �lke varsa o da T�rkiye'dir. T�rkiye di�er �lkeler i�in m�knat�s rol� oynayabilir ve d�nyan�n gidi�at�n� de�i�tirebilir."

7-SABAH, 16 OCAK 2002 Condoleezza Rice (ABD B�k. George W. Bush'un Ulusal G�venlik Dan��man�)

"T�rkiye, M�sl�man n�fusu ve laik prensipleriyle sadece �slam d�nyas�na de�il, b�t�n M�sl�manlara �rnek olabilir. T�rkiye modeli radikal �slam'a kar�� bir alternatif olarak �ok b�y�k bir �nem ta��yor. Pakistan Devlet Ba�kan� M��erref de �slam �lkelerinin model aray��� i�inde oldu�unu s�ylemi�ti. ABD, T�rkiye'nin �ok iyi bir model oldu�unu d���n�yor."

Osmanl� h�k�mdarl���nda ya�am�� toplumlar�n �o�u, �u anda Osmanl� d�neminde g�rd�kleri huzur ve g�veni yeniden ya�ayacaklar� d�zenin sa�lanmas�n� hedeflemektedirler ve bunun i�in de T�rkiye'ye umutla bakmaktad�rlar.

Son birka� ay i�erisinde ya�anan geli�melerle ilgili olarak, pek �ok siyaset bilimci, stratejist ve politikac�, T�rkiye'nin kritik bir d�neme�te oldu�una dikkat �ekiyor. Ortado�u, Orta Asya ve Balkanlar'daki �at��ma b�lgelerinde ��z�m arayan Bat�, T�rkiye'nin bu konuda kilit �neme sahip bir lider �lke oldu�u g�r���n� savunuyor.

Bat�l� siyaset uzmanlar� "11 Eyl�l’�n d�nya siyasi dengelerine verdi�i yeni ivmeyle, bir kez daha yeni bir d�nya kuruluyor ve T�rkiye'nin bu d�nyada alaca�� yer, kimli�i, k�lt�r�, tarihi ve bunlara ba�l� olarak geli�tirece�i stratejilerle belirlenecek." ifadeleriyle g�r��lerini dile getiriyorlar. Ba�ta Balkanlar olmak �zere, Ortado�u, Kafkaslar ve Orta Asya T�rkiye’den �ok �eyler bekliyor.

T�rkiye'nin 21. y�zy�lda �ok �nemli bir b�lgesel g�c� temsil etti�ine dikkat �eken Bat�l� siyaset�iler, "bu sebeple T�rkiye'nin Avrupa ve ABD nezdindeki g�� ve prestiji tahmin edilemeyecek derecede artacak" �eklinde yorumda bulunuyorlar.

Balkanlar, Ortado�u ve Kafkasya/Orta Aysa gibi d�nyan�n s�cak b�lgelerinde s�z sahibi olan T�rkiye'nin g�c� ve d�nya siyasetindeki yeri hakk�nda, bir�ok Amerikal� ve Avrupal� stratejist T�rkiye'nin lider ve yol g�sterici konuma sahip olaca��n� �ng�rmektedirler. (Harun Yahya, T�rk'�n Y�ksek Seciyesi)

Ger�ekten de tarih boyunca T�rkler her zaman medeniyetler kuran, �ok geni� topluluklara liderlik yapan bir millet olmu�lard�r. T�rk Milleti'nin bu lider karakteri, onun d�nya liderli�ini de ba�arabilece�ini g�stermektedir. T�rk'�n tarihi bunun �rnekleriyle doludur. B�yle bir liderlik sadece T�rkiye s�n�rlar�na de�il, Osmanl� Devleti'nin ard�ndan huzur ve istikrar bulmayan �ok geni� topraklara da bar�� ve refah getirecektir. Avrasya'n�n bir�ok b�lgesinde dinmek bilmeyen kaosun ��z�m� de i�te bu b�y�k �lk�n�n ger�ekle�mesiyle ��z�me kavu�acakt�r. D�nyan�n hem jeo-stratejik, hem de jeo-ekonomik a��dan en �nemli b�lgesi olan ve �ok zengin do�al kaynaklara sahip olan bu topraklarda olu�turulacak bir T�rk-�slam birli�i d�nya siyasetinde hak etti�i yere kavu�acakt�r.

��te M�sl�man T�rk Devleti tarih boyunca sahip oldu�u bu liderlik g�revine bug�n de taliptir. Ge�mi�te oldu�u gibi bug�n de Arnavutlar�, Bo�naklar�, Pomaklar�, �e�enleri, �erkezleri, Azerileri, G�rc�leri ve hatta H�rvatlar�, S�rplar�, Romenleri, Yahudileri ve Bulgarlar� bile yeni bir "T�rk-�slam Milletler Toplulu�u" alt�nda toplamay� hedeflemektedir. Nitekim bu toplumlar�n �o�u, �u anda Osmanl� d�neminde g�rd�kleri huzur ve g�veni yeniden ya�ayacaklar� d�zenin sa�lanmas�n� hedeflemekte ve bunun i�in de T�rkiye'ye umutla bakmaktad�rlar.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.