OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Satanizmin Perde Arkas�
Son bir ka� y�l i�inde birbiri ard�na patlak veren baz� garip Satanizm (�eytana Tap�nma) vakalar�, toplumun ve medyan�n dikkatini bu konuya �evirdi. �eytan’a tap�nmak i�in d�zenlenen kanl� ayinler, i�kenceyle �ld�r�len sokak kedileri, tecav�z vakalar�, intihar eden gen�ler... T�m bunlar, inan�lmaz gibi gelse de, Satanizmin giderek yay�lan bir tehlike (ve cinnet) oldu�unu ortaya ��kard�.

Nas�l oluyor da bir k�s�m insanlar, k�t� olmay�, k�t�l�k yapmay�, hayvanlara veya insanlara ac� �ektirmeyi, karanl�k ve korku dolu bir d�nyada ya�amay� kendilerine bir hayat gayesi ve “din” olarak benimseyebiliyorlar? Pek �ok insan bu sorunun cevab�n� merak ediyor, ama cevab� yanl�� yerlerde ar�yor. Satanizmin nas�l olup da geli�ti�ini ve insanlar� �ekebildi�ini anlamak i�in, bu karanl�k dinin ard�ndaki felsefeyi tespit etmek gerekir. ��nk� satanizmin kayna��, san�ld��� gibi sadece baz� ��lg�n gen�lerin psikolojik dengesizlikleri de�il, onlar� bu dengesizliklere s�r�kleyen bir felsefedir. (Harun Yahya, Dinsizli�in Kabusu)

Ve bu felsefe, insan� bir hayvan t�r� olarak g�ren ve “do�a ac�mas�zd�r, sen de ac�mas�z olmal�s�n” mesaj�n� veren Sosyal Darwinizm’dir...

�eytan Kilisesi


Satanizm tarih boyunca farkl� isim ve g�r�n�mlerle var olmu� olsa da, g�n�m�zde bilinen �ekliyle 1960’larda Amerika’da ortaya ��km��t�r. Satanistlerin en �nemli �rg�t�, 1966 y�l�nda kurulan ve halen California’da faaliyet g�steren “Church of Satan” (�eytan Kilisesi)dir. Bu kilisenin g�r��leri, kurucusu olan Anton Szandor LaVey adl� bir Satanist ideolog taraf�ndan yaz�lan kitaplara dayan�r. �eytan Kilisesi'nin faaliyet ve ayinleri �o�u kez mahkemelere konu olmu�tur.

Satanizmin felsefesini anlamak i�inse, �ncelikle bu karanl�k dinin dile getirdi�i g�r��leri incelemek gerekir.


Satanizm: Ateist ve Materyalist Bir Din


�eytan Kilisesi’nin yaz�lar�na bakt���m�zda, Satanistlerin asl�nda birer ateist olduklar�n� g�r�r�z. Materyalisttirler, yani sadece maddenin varl���na inanmaktad�rlar. Allah’�n varl���n� ve t�m metafizik varl�klar� (�rne�in melekleri) de inkar ederler. Dolay�s�yla asl�nda �eytan�n varl���na da inanmamaktad�rlar! �simleri “�eytana tapanlar” olmas�na ra�men, �eytan diye bir varl��� kabul etmemektedirler. Onlara g�re �eytan, din d��manl���n�n bir sembol�d�r. �eytan Kilisesi taraf�ndan yay�nlanan "A Description of Satanism" (Satanizmin Bir Tan�m�) adl� dok�manda, �u g�r��ler ifade edilmektedir:

Satanizm ateist bir dindir. (Satanistlere g�re) Eylemlerimiz nedeniyle kendisine hesap verece�imiz bir merci yoktur.

Satanistler; Allah'�n, Kutsal Kitab'�n kutsall���n�n, meleklerin, cennet ve cehennemin, �eytan�n, iyi ruhlar�n ve cinlerin varl���na inanmazlar. Materyalizm ve realizm Satanistin ba�ta gelen emirleridir... Satanizm ateisttir. Biz asl�nda otodeistiz, yani kendimize tap�yoruz. (A Description of Satanism, (http://simon.crabtree.com/satanism/modern.html)

Satanizm dinin z�tt�d�r; dinsizliktir.


Yine �eytan Kilisesi yay�nlar� aras�nda yer alan “Feared Religion” (Korkulan Din) ba�l�kl� bir yaz�da ise, Satanistlerin ger�ek inanc� ��yle a��klanmaktad�r:

"Satanistler do�a�st�ne inanmazlar; Allah’�n da �eytan�n da varl���na iman etmezler. Satanist i�in, kendisi kendinin as�l tanr�s�d�r. �eytan, kendi hayvansal ve kibirli do�as�na g�re ya�ayan insan�n sembol�d�r. �eytan�n ard�ndaki ger�ek, t�m do�aya egemen olan ve ya�am ve �reme i�in gerekli g�c�n kayna�� olan karanl�k evrimsel entropi g�c�d�r. �eytan kendisine tap�n�lacak bilin�li bir varl�k de�il, daha ziyade her insan�n i�inde bulunan ve tek bir dokunu�la harekete ge�ecek olan potansiyel g��t�r.” (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion", A New Age: essays on current religious beliefs and practices published by Merrimac Books in 1992 (http://www. churchonfsatan.com/Pages/Feared.html))

�steki al�nt�daki bir ifade olduk�a dikkat �ekicidir: “Kendi hayvansal ve kibirli do�as�na g�re ya�ayan insan”… ��te bu ifade, asl�nda Satanizmin �z�n� temsil eder. Satanistler, insan�n tesad�fen ortaya ��km�� ve evrim ge�irerek bug�nk� halini alm�� bir hayvan t�r� oldu�unu ve hayvanca ya�amas� gerekti�ini savunmaktad�rlar.

Yani Satanistler, felsefelerini Darwin’in evrim teorisine dayand�rmaktad�rlar.


Satanizm ve Darwin’in Evrim Teorisi


�eytan Kilisesi yay�nlar� aras�nda yer alan “Feared Religion” (Korkulan Din) ba�l�kl� yaz�da �u c�mle yer almaktad�r: “Satanizm, insan�n bir hayvan olarak kabul edilmesi i�in vard�r” (http://www.churchonfsatan.com/Pages/Feared.html))

�eytan Kilisesi’nin en temel bildirisi olan “The Nine Satanic Statements” (Dokuz �eytani �lke)nin yedincisi ise ��yledir: “�eytan insan� herhangi bir hayvan olarak tan�mlar. Bu hayvan bazen, di�er d�rt ayak �zerinde y�r�yen hayvanlardan daha iyi, bazen de daha k�t�d�r.” (http://www.churchonfsatan.com/Pages/Feared.html))

�eytan Kilisesi’nin t�m yay�nlar�nda insan i�in �srarla “sadece �ehvetine g�re ya�ayan vah�i hayvan” ifadesi kullan�lmaktad�r. Satanistlerin insanlar aras�ndaki ili�kiler ve insan�n di�er canl�lara kar�� olan tavr� hep bu mant�ktan ��kar. �rne�in Satanistler tecav�z� hakl� g�r�rler, ��nk� do�ada vah�i hayvanlar aras�nda tecav�z me�rudur. Hayvanlar� ac� �ektirerek �ld�rmek (�rne�in T�rkiye’deki Satanistlerin sokak kedilerine yapt�klar� i�kenceler) de ayn� mant���n bir �r�n�d�r. Satanistlere g�re insan sadece �ehvetine g�re ya�ayan vah�i hayvand�r ve bunun gere�ini yapmal�d�r.

Peki Satanistler insan�n “sadece �ehvetine g�re ya�ayan vah�i hayvan” oldu�u inanc�na nereden kap�lm��lard�r? Bu sorunun tek bir cevab� vard�r: Evrim teorisi. �eytan Kilisesi taraf�ndan yay�nlanan "A Description of Satanism" (Satanizmin Bir Tan�m�) adl� dok�manda bu konuda �unlar yaz�l�d�r:

"Bizim prensiplerimize g�re, t�m insanlar ve hayvanlar ortak ve basit bir biyolojik kaynaktan gelmektedir. Asl�nda SATAN�ZM, �NSANLARIN GEL��M�� B�RER HAYVANDAN BA�KA B�R �EY OLMADIKLARINA �NANMAKTIR. �ans eseri evrimle�memiz ve hayatta kalmam�z d���nda, yarat�l��ta hi� bir �zel yerimiz yoktur… Satanistler kendilerini (ve t�m insanlar�) hayvanlar olarak tan�mlarlar ve Allah'�n kendilerine hayat �fledi�i insanlar olarak g�rmeye kar�� ��karlar." (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion", A New Age: essays on current religious beliefs and practices published by Merrimac Books in 1992

(http://www.churchonfsatan.com/Pages/Feared.html))

E�er evrim teorisini savunan biyologlar�n veya felsefecilerin kitaplar�na bakarsan�z, orada da ayn� c�mleleri birebir g�rebilirsiniz. �rne�in �stteki c�mlelerin ayn�s�n�, Richard Dawkins, Stephen J. Gould, Daniel Dennett, Carl Sagan gibi Darwinist ve ateist d���n�rlerin kitaplar�nda bulmak m�mk�nd�r.

K�sacas� Satanizm, evrim teorisini merkezine yerle�tirmi� ateist bir dindir. �nternette Satanist yazarlar�n makale ve a��klamalar�na bak�ld���nda, Darwin’i ve evrim teorisini hararetle savunan pek �ok a��klama g�r�lecektir. Evrim teorisi insan�n bir hayvan t�r� oldu�unu savunmakta, Satanistler ise buna g�re davran�� ve d���nce kal�plar� geli�tirmektedirler.

Satanizm hakk�nda bir �niversite tezi haz�rlayan Dr. Roald E. Kristiansen, bu karanl�k dini ��yle tarif etmektedir:

"Satanizm, en g��l�lerin zay�flar �zerindeki hakimiyetini savunan, ��nk� ancak bu yolla insanl��� biyolojik bir t�r olarak ilerleyebilece�ini ve do�al ve sosyal evrimdeki liderlik rol�ne sahip ��kabilece�ine inanan bir t�r sosyal Darwinist “din” olarak kabul edilebilir." (Roald E. Kristiansen, PH.D., "Satan in Cyberspace: A Study of Satanism on the Internet in the 1990's", Prepared for the Lomonosov Conference in Archangelsk, Russia, November 1995,

(http://www.love.is/roald/ satanism.html)

Satanistlerin Hayal Etti�i Sosyal Darwinist Toplum


Evrim teorisinin �ng�rd��� “insan hayvand�r” slogan�n� felsefelerinin temeli olarak alan Satanistler, insanlar�n hayvanca ya�ad��� ve davrand��� bir d�nya kurma �zlemi i�indedirler. Hayal ettikleri bu d�nyan�n temel kural�, Sosyal Darwinizm, yani “g��l�ler zay�flar� e-zer” prensibidir. �eytan Kilisesi’nin s�zde “ba�rahiplerinden” Peter H. Gilmore, bunu a��k�a ifade eder: "G�n�m�zdeki Satanizmin ger�ekte ne oldu�una birlikte bakal�m: Elitizme (se�kinlerin iktidar�na) ve Sosyal Darwinizme dayanan, yeteneklileri ak�ls�zlar �zerinde hakimiyetinin yeniden kurulmas�n� savunan… ve son iki bin y�ld�r insan t�r�n�n evrimini aksatm�� olan “e�itlik�ilik” efsanesini k�k�nden kald�rmay� isteyen a��mas�z bir din…" (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion")

Satanist yazar�n “son iki bin y�l”dan kast�, h�ristiyanl�kt�r. Bilindi�i gibi H�ristiyanl�k �ncesinde Avrupal� toplumlar putperest veya ateist k�lt�rlere sahiptiler ve bu k�lt�rlerin temel vas�flar�ndan biri insanlar�n barbar, vah�i ve ac�mas�z olmas�yd�. �efkat, merhamet, zay�flara yard�m, insanlar aras�nda e�itlik ve adalet gibi �lahi dinlere ait olan ahlaki kavramlar, H�ristiyanl�k vesilesiyle Avrupa toplumlar� taraf�ndan ��renildi. ��te Satanistlerin amac� hakkaniyet ve adalet prensiplerine dayanan ahlaki kavramlar� tamamen ortadan kald�rmak ve bunun yerine “g��l� olan hakl�d�r” prensibine dayal� Sosyal Darwinist bir d�nya kurmakt�. �eytan Kilisesi’nin rahiplerinden Peter H. Gilmore bunu ��yle ilan etmektedir:

Satanistler insanl���n toplumsal yap�s�n� farkl� katmanlara ayr�lm�� �ekilde g�r�rler, dolay�s�yla her insan kendi do�asal yetenekleri (veya bunlar�n yoklu�u) sonucunda farkl� bir yere gelir. En g��l�lerin hayatta kalmas� prensibi (Satanistler taraf�ndan) toplumun her d�zeyinde savunulur; bireylerin ayakta kalmas� veya kaybetmesinde oldu�u gibi, kendilerini ayakta tutamayan milletlerin bunun sonu�lar�na katlanmas�nda da. Her d�zeyde yap�lacak her t�rl� yard�m, bir menfaat kar��l��� olmal�d�r. Bu sayede, yani zay�flar�n Sosyal Darwinizm’in sonu�lar�na katlanmalar�na izin verilmesiyle, d�nya n�fusunda �nemli bir azalma olacakt�r. Nitekim do�a her zaman i�in kendi �ocuklar�n� g��lendirmek ve gerekirse ortadan kald�rmak i�in harekete ge�mi�tir. Bu ac�d�r, ama d�nyan�n ger�e�idir…

�zetlemek gerekirse, �eytan’�n Kilisesi �unu savunmaktad�r: “Fakirlere, a�lara, zay�flara yard�m etmeyin, b�rak�n �ls�nler. Bu do�an�n kural�d�r. B�ylece n�fus azal�r ve g��l�ler daha fazla imkan elde eder!” (Magister Peter H. Gilmore, "Satanism: The Feared Religion",

Bu zalim, ac�mas�z doktrin asl�nda Satanistlerin kendi bulu�u de�ildir. Darwin'in evrim teorisinin temel ta�lar� olan “ya�am m�cadelesi” ve “g��l� olmayan bireylerin elenmesi” gibi kavramlardan etkilenilerek geli�tirilmi�tir. Satanistlerin d�nya g�r���, Darwin’in teorisi ile beslenmektedir ve vard�klar� sonu� da “Sosyal Darwinizm”, yani Darwin’in teorisinin topluma uyarlanmas�ndan ba�ka bir �ey de�ildir.

Sonu�


Buraya kadar inceledi�imiz bilgiler, “Satanizm belas� nereden ��kt�?” diye d���nen veliler, e�itimciler veya sosyal bilimciler i�in yol g�sterici olmal�d�r. E�er bir toplumda insanlara, “siz maymunlardan evrimle�mi� bir hayvan t�r�s�n�z” denirse, bu b�y�k yan�lg�; gazetelerde, dergilerde, ders kitaplar�nda, s�zde “bilimsel” kaynaklarda �srarla tekrarlan�rsa, o toplumda Satanizm veya benzeri vah�et ideolojilerinin geli�mesi de son derece normal olur. Bu ger�e�in �nemle dikkate al�nmas� ve e�itim sistemimizin ve k�lt�rel ve sosyal politikalar�n buna g�re de�i�itirilmesi gerekmektedir.

Aksi halde, Satanist cinnet i�inde masum insanlar� �ld�ren gen�lere “neden cinayet i�ledin” diye sormaya kimsenin hakk� olmayacakt�r. Zira, b�yle bir sorunun ard�ndan “cinayet i�ledim ��nk� vah�i hayvanlar �ld�rmek i�in ya�ar, ben de vah�i bir hayvan�m” cevab�n� ald�klar�nda, art�k telafisi bulunmayan bir noktaya gelinmi� olacakt�r.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.