OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�stanbul ve Beklenen Mehdi
�stanbul, hem d�nya co�rafyas�ndaki konumu ve tarihsel �nemi a��s�ndan hem de Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanla ilgili hadislerinde belirtti�i kutlu, bir o kadar da �nemi bir �ehirdir.

T�rkiye'nin en b�y�k ve en g�zel �ehri olan �stanbul'un bilinen yerle�me tarihi, Kad�k�y (Kalkhedon) ve Sarayburnu b�lgelerine yerle�en Megaral�larla ba�lar. �ehrin ilk ad� olan Bizantium, komutan Byzos'a izafeten verilmi�tir.

�ehir 9 y�zy�l boyunca �e�itli i�galler g�rm��t�r. MS 196'da Roma �mparatoru Severus taraf�ndan al�nm��, �mparator'un o�lu Antonius Caracalla'n�n iste�i ile yeniden kurularak Antoninia ismiyle an�lmaya ba�lanm��t�r. MS 269'da Gotlar�n, MS 313'de tekrar Romal�lar�n eline ge�en �ehir, IV. y�zy�l ba�lar�nda B�y�k Constantinus taraf�ndan imar edildikten sonra bildi�imiz Constantinopolis ad�n� alm�� ve �mparator Teodosius'un "Kanunlar Mecmuas�"nda, bu adla ilk resmi kay�tlara ge�mi�tir.

�mparator, ba�kenti Roma'dan �stanbul'a ta��m��, �ehre ikinci Roma (Deutera Rome) ve Yeni Roma (Nea Rome) adlar�n� vermi� ise de, Constantinopolis ad� daha �ok yerle�mi�tir. �mparatorluk MS 395 y�l�nda ikiye ayr�l�nca bu tarihten 1453 y�l�na kadar Do�u Roma (Bizans) �mparatorlu�u'nun ba�kenti olmu�tur.

Bizans d�neminde �stanbul 30 ku�atma g�rm��t�r. IV ve XV. y�zy�llar aras�nda Hunlar, Avarlar, Sasaniler, 11 kez Araplar, 6 kez Bulgarlar, Sel�uklular, Pe�enekler, Ha�l�lar ve 7 kez Osmanl�lar �stanbul'u ku�atm��t�r. �ehri alabilmek, ancak 30. ku�atmada Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmu�tur. Osmanl�lar halk�n her t�rl� hakk�n� korumu�, �ehri yeniden imar etmi� ve ba�kent se�erek saltanat merkezi haline getirmi�tir.

Y�zy�llar boyu resmi yaz� ve paralarda Konstantiniyye olarak ge�en �stanbul, Osmanl� �mparatorlu�u s�resince Dar�lhilafe (Hilafet Evi), Dar�ssaltana (Saltanat Evi), Deraliye (Devletin Evi), Asitane (Devletin E�i�i), Dersaadet (Mutluluk Evi), Selatin (Sultan Kap�s�), Beldet�t Tayyibe (G�zel Belde), �slambol (M�sl�man� Bol), Dar�lm�lk (Padi�ah�n Yeri), Payitaht-� Saltanat (Saltanat�n Ba�kenti), S�dde-i Saltanat (Saltanat�n E�i�i) gibi bir�ok adlar alm��sa da, �stanbul olarak tan�nm�� ve ya�am��t�r.

Yunan, Helenistik, Roma, Bizans ve T�rk medeniyetleri g�rm�� olan �ehir, her medeniyet i�inde hi�bir zaman ikincil bir de�ere sahip olmam��, hep o y�ksek ilgiyi kendine �ekmi�tir. ��inde H�ristiyan, Musevi ya da M�sl�man olan herkesin bar�� i�inde y�zy�llar boyu birlikte ya�ad��� �ok kozmopolit bir �ehir olmu�tur.

Tarihine, Osmanl�'n�n cihan imparatorlu�unun ba� �ehri s�fat�n� ta��man�n onurunu yazd�rm��t�r. T�rk'�n d�nyaya nizam verdi�i merkez olan �stanbul, �slam aleminin ve Bat�'n�n �nde gelen devlet adamlar�n�, d���n�rlerini ve siyaset uzmanlar�n� Medeniyetlerin Uyumu �at�s� alt�nda biraraya getirerek eski de�erini yitirmedi�ini bir kez daha g�stermi�tir.

�stanbul'un tarihi, siyasi ve sosyal a��dan b�y�k bir �nemi daha bulunmaktad�r. Bu �nem, 1400 y�l evvel, Peygamber Efendimiz (sav) taraf�ndan �e�itli vesilelerle ifade edilmi�tir.Hz. Mehdi, T�rkiye ve �stanbulPeygamber Efendimiz (sav)'in hadis-i �eriflerinde ve pek �ok �slam aliminin eserlerinde de yer ald��� �zere, Allah, ahir zaman�n (d�nyan�n son d�neminin) bu b�y�k karma�as� i�indeki insanlar� kurtulu�a ula�t�racakt�r. Yolunu �a��rm�� olan insanl��� do�ru yola davet etmek i�in, "Mehdi" (do�ruya g�t�ren) s�fat�n� ta��yan �st�n ahlakl� bir kulunu vesile k�lacakt�r.

Hadislerde bildirildi�ine g�re, Allah'� inkar eden ve dinsizli�i destekleyen felsefi sistemleri ��r�tecek olan Hz. Mehdi'yle ayn� d�nemde Hz. �sa da d�nyaya yeniden d�necektir. Hz �sa ve Hz. Mehdi, H�ristiyan ve Yahudi d�nyas�na da hitap edecek, onlar� i�ine d��t�kleri hurafalerden s�yr�l�p Kuran'a g�re ya�amaya �a��racaklard�r. H�ristiyanlar�n Hz. �sa'ya uymas� ile birlikte, �slam ve H�ristiyan d�nyalar� tek bir inan�ta birle�ecek ve d�nya "Alt�n�a�" olarak an�lan b�y�k bir bar��, g�venlik, mutluluk ve refah d�nemi ya�ayacakt�r.

Hadis-i �eriflere ve �slam b�y�klerinin eserlerine bakt���m�zda, ger�ekten Hz. Mehdi'nin ��k�� yeri olarak T�rkiye'nin g�sterildi�ini g�r�r�z. T�rk milleti, �st�n ahlak�yla Alt�n�a�'da �stlenilecek olan �erefli g�revi yerine getirmeye en uygun millettir. Ahir zamanda d�nyada bar�� ve g�venli�i sa�layacak T�rk milletinin, �slam ahlak�n� T�rkiye'den yayacak olmas�, T�rkiye'nin kalbi olma �zelli�i ta��yan �stanbul'un �nemini artt�rmaktad�r. Zira s�z konusu kaynaklarda da �stanbul'a �zellikle dikkat �ekilmi�tir.Hz. Mehdi'nin �stanbul'u Manen FethetmesiAllah O'nun eli ile Konstantiniyye'i fethedecektir. (Naim b. Hammad, Cafer'den tahric etti.)

Naim b. Hammad, Ebu Said el- Hudri'den tahric etti; Peygamberimiz (sav) buyurdu ki: (Mehdi'nin) zaman�nda uykuda olan uyand�r�lmaz ve bir damla kan bile ak�t�lmaz. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 11)

.Mehdi, Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan ki�iyi uyand�rmayacak, kan da ak�t�lmayacakt�r. (K�yamet Alametleri, sf. 163)

Hadislerde ve �slam alimlerinin eserlerinde, Mehdi'nin m�cadelesi s�ras�nda hi�bir karma�a ve huzursuzluk ��karmayaca�� vurgulanmaktad�r. Hz. Mehdi'nin g�revleri �u �ekilde d���n�lebilir: �slam'�n i�ine sokulan hurafeleri, yanl�� gelenekleri temizleyecektir. Ayn� zamanda Allah'� inkar eden d���nce sistemlerine (materyalizm, Darwinizm, ateizm gibi) kar�� etkili bir fikri m�cadele y�r�tecektir. �nsanl���n uzun s�redir aramakta oldu�u huzur ve bar�� ortam�n� getirecek olan �slam ahlak�n� t�m d�nyaya tan�tacak ve �slam d�nyas�na �nderlik edecektir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Hz. Mehdi'nin t�m bunlar� �l�ml�, bar���� ve ak�lc� yollarla yapacak olmas�d�r. �stanbul'un manevi y�nden fethedilmesi de bu anlamda de�erlendirilmelidir.Kutsal Emanetlerle Ayn� �ehirde Bulunmas�Peygamber (sav)'in softan bayra�� ile ��kacakt�r. O bayrak d�rt k��eli olup diki�sizdir ve rengi de siyaht�r. O'nda bir hicr (hale) bulunur. O Resulullah (sav)';�n vefat�ndan beri a��lmam�� olup Mehdi ��k�nca a��lacakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 23)

Bilindi�i gibi Resulullah Efendimiz (sav)'in bu m�barek emanetleri (k�l�c�, g�mle�i, sanca��) �stanbul'da Topkap� Saray�'ndad�r. Yukar�daki hadis-i �eriflerde s�z� edilen hi� a��lmam�� sancakda yine Topkap� Saray�ndad�r. M�zenin Kutsal Emanetler B�l�m �efli�i'nden edindi�imiz bilgiye g�re, m�zede iki sancak bulunmaktad�r. Bunlardan bir tanesi sonradan dikilmi� olup, i�erisinde eski sancaktan al�nm��, par�alar vard�r. Di�eri ise halka te�hir edilmemektedir. Hadis-i �erifin i�aret etti�i sancak bu olup, Hz. Mehdi taraf�ndan a��lacak olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Kuran'da �stanbul'a Dikkat �ekilmesiKehf Suresi, ahir zamana, dolay�s�yla Hz. Mehdi'ye dair, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ve pek �ok �slam aliminin dikkat �ekti�i bir suredir. Bu surede aktar�lan k�ssalarda pek �ok s�rlar ve ahir zamana i�aret eden bir�ok ifadeler bulunmaktad�r. Bu y�n�yle Kehf Suresi'nin ahir zamanla ilgili olarak dikkatle okunmas� ve �zerinde d���n�lmesi gerekir.

Allah Kehf Suresi'nin 60. ayetinde ��yle buyurur: "Hani Musa gen� yard�mc�s�na demi�ti: "�ki denizin birle�ti�i yere ula��ncaya kadar gidece�im ya da uzun zamanlar ge�irece�im." (Kehf Suresi, 60)

Allah ayette Hz. Musa'n�n gen� bir arkada��yla bulu�ma yeri konusunda anla�t���ndan bahseder. Bu bulu�ma yerinin �zelli�i iki denizin birle�ti�i bir yer'de olmas�d�r. Hz. Musa'n�n bahsetti�i yer, d�nya �zerinde bu tarife uyan b�lgelerden birinde olmal�d�r. D�nya �zerinde bu tarife uyan iki yer vard�r. Biri Cebelitar�k Bo�az�'n�n oldu�u yer, di�eri de �stanbul'dur. Cebelitar�k Bo�az�'n�n iki yan�n�n farkl� �lkelerin topraklar� olmas� ve buran�n okyanus ve denizin birle�ti�i bir yer olmas�, ayette ge�en yerin buras� olmad���n� g�stermektedir. Bu durumda ayetteki iki denizin birle�ti�i yer �stanbul'dur. (En do�rusunu Allah bilir)T�rk Milleti'nin Y�neticilik Miras� ve 21. Y�zy�lHz. Mehdi ve ahir zaman konular�na ilgi duyan baz� insanlar, �nemli bir yan�lg� i�ine d��erler. Bu konular�, �u anda i�inde ya�ad���m�z d�nyadan ve bu d�nyan�n kurallar�ndan tamamen farkl�, t�m�yle metafizik bir boyut i�inde d���n�rler. Bu nedenle gerek ahir zaman�, gerekse Mehdi'yi, i�inde ya�ad���m�z devre �ok uzak birer ideal san�rlar.

Sosyal ve siyasi �artlar de�erlendirildi�inde, Mehdi'nin, �slam d�nyas�n�n i�indeki g��l�, stratejik �neme sahip, �mparatorluk gelene�i bulunan ve demokratik bir �lkede ortaya ��kmas�n�n kuvvetle muhtemel oldu�u g�r�l�r. Mehdi ise, y�ksek ahlaka sahip, kahraman, fedakar T�rk Milleti'nin imanl� ruhunu tasvir eden bir �ahs-� manevidir.

Bu durum kimseye �a��rt�c� gelmemelidir. ��nk� T�rk Milleti, tarihte de �slam'�n as�rlar boyu bayraktarl���n� yapm�� lider bir millettir. Peygamberimiz (sav)'in �l�m�nden birka� as�r sonra, Abbasi h�k�mdarlar�n�n siyasi g��lerini kaybetmelerinin ard�ndan �slam d�nyas�n�n korunmas� g�revini do�rudan T�rk Milleti �stlenmi�tir. Ha�l� Seferleri'ne ya da Mo�ol istilalar�na kar�� en ba�ta g���s geren g��, T�rk Milleti'dir. Yavuz Sultan Selim ile birlikte de hilafet do�rudan T�rk Milleti'ne ge�mi�tir. Osmanl� �mparatorlu�u, tarihteki en g��l� �slam �lkesi olarak, alt� as�r boyunca h�k�m s�rm��t�r. Bug�n de pek �ok medeniyetin birle�ti�i nokta olan T�rkiye, �slam d�nyas�n�n en g��l�, en etkili ve Bat� nezdinde en itibarl� �lkesidir.

Bu tarihi ve siyasi �zelliklerinin yan� s�ra, T�rk Milleti'nin ahlak �zelikleri de, onu liderlik konumuna lay�k k�lmaktad�r. Tarihte b�y�k devletler kurmu�, bu sorumlulu�un zorluklar�n� ya�am��, g��l� d��manlar taraf�ndan hedef al�nm�� bir millet olan T�rkler, bu ge�mi�in verdi�i bir ahlaki olgunlu�a sahiptir.

��te bu nedenlerle, T�rk Milleti, 21. y�zy�lda "d�nya milletlerine �nc�" olmaya lay�k ve ehil bir millettir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.