OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Allah, Bedenimizi Tek Bir H�cre Den Yaratandir


De ki: "G�rd�n�z m� haber verin; Allah'tan ba�ka tapt�klar�n�z, yerden neyi yaratm��lar, bana g�sterin? Yoksa onlar�n g�klerde bir ortakl��� m� var? E�er do�ru s�zl�ler iseniz, bundan �nce bir kitap ya da bir ilim kal�nt�s� (veya bir eser) varsa, bana getirin." (Ahkaf Suresi, 4)
Yeni d�llenmi� yumurta h�cresi ve anne karn�nda geli�mekte olan embriyo, ba�lang��ta bir et par�as� g�r�n�m�ndedir. Ancak zamanla geli�ir ve de�i�meye ba�lar. G�zler, kulaklar, kalp ve di�er organlar olu�ur ve a�ama a�ama yepyeni bir insan ortaya ��kar. D�nya �zerindeki t�m insanlar�n ba��ndan bu a�amalar ge�mi�tir. �nsan kendi varl���ndan haberdar olmayan bir h�creler toplulu�uyken, anne bedeninde haz�rlanm�� olan koruyucu ortamda g�ven i�inde geli�imini s�rd�r�r. Simetrik g�zler, ka�lar, burun, a��z, koruyucu deri hep anne bedeninde olu�ur.
Bu mucizevi de�i�im, Allah'�n yaratma sanat�n�n delillerinden biridir. Bu ger�e�i d���nmek ve Allah'a ��kretmek d�nya �zerindeki her insan�n g�revidir. �nsan�n yarat�l���ndaki mucizevi �zelliklere, g�z�n ve kemiklerle kaslar�n olu�umunu inceleyerek bir kere daha �ahit olal�m:

G�z�n mucizevi yarat�l���


Embriyo 4 haftal�k oldu�unda ba��n�n her iki taraf�nda birer oyuk olu�ur. �nanmas� g��t�r ama bu oyuklar�n i�ine g�zler in�a edilecektir. 6. haftada g�zler olu�maya ba�lar. H�creler aylar boyunca hayranl�k uyand�ran bir plan i�inde hareket eder ve g�z�n farkl� b�l�mlerini teker teker olu�tururlar. Baz� h�creler korneay�, baz� h�creler g�z bebe�ini, baz� h�creler de merce�i yaparlar. Her h�cre in�a etti�i b�l�m�n biti� s�n�r�na geldi�inde durur. Her biri g�z�n ayr� bir par�as�n� olu�turur, sonra m�kemmel bir �ekilde birle�irler. S�ralamada bir kar���kl�k olmaz, g�zbebe�i yerine ba�ka bir tabaka olu�maz, kornea, g�z kaslar� her�ey yerli yerindedir. Bu i�lemler s�rekli devam eder ve farkl� tabakalardan olu�an g�z kusursuzca in�a edilir.

Evrimin ��kmazlar�


D�nyan�n "en m�kemmel kameras�" olarak kabul edilen, g�z�n olu�umunda da g�r�ld��� gibi, �uursuz h�creler adeta sonsuz bir ak�lla hareket ederler ve g�zler anne karn�nda yoktan in�a edilir. Elbette ki, bu ola�an�st� olay� ba�aranlar h�crelerin kendileri de�ildir. G�z� olu�turan h�creler, sonsuz g�� sahibi olan Allah'�n ilham� ile hareket ederler.

Kemiklerin kasla sar�lmas�


�ok yak�n bir zamana kadar, kemiklerle kaslar�n birlikte ortaya ��karak geli�tikleri san�l�yordu. Ancak, yap�lan son ara�t�rmalar �ok farkl� ve insanlar�n hi� fark�nda olmad�klar� bir ger�e�i ortaya koydu. Embriyodaki k�k�rdak doku �nce kemikle�mekte, daha sonra kas h�creleri kemiklerin etraf�ndaki dokulardan se�ilerek biraraya gelerek kemikleri sarmaktayd�.
Oysa bilimin daha yeni ke�fetti�i bu ger�e�i, Allah Kuran'da 1400 sene �nce insanlara bildirmi�ti. Bu konuyla ilgili ayette ��yle buyrulmaktad�r:
"Sonra o su damlas�n� bir alak (h�cre toplulu�u) olarak yaratt�k; ard�ndan o alak'� bir �i�nem et par�as� olarak yaratt�k; daha sonra o �i�nem et par�as�n� kemik olarak yaratt�k; b�ylece kemiklere de et giydirdik; sonra bir ba�ka yarat��la onu in�a ettik. Yarat�c�lar�n en g�zeli olan Allah, ne y�cedir." (M�minun Suresi, 14)
Ayette, 1400 y�l �nce haber verilmi� olan bu bilimsel ger�ek, Developing Human (Geli�en �nsan) adl� bilimsel bir yay�nda ��yle tarif edilmektedir: 6. haftada k�k�rdakla�man�n devam� olarak, ilk kemikle�me k�pr�c�k kemi�inde ortaya ��kar. 7. hafta sonunda uzun kemiklerde de kemikle�me ba�lam��t�r. Kemikler olu�maya devam ederken, kas h�creleri kemi�i �evreleyen dokudan se�ilerek, kas kitlesini meydana getirirler. Kas dokusu bu �ekilde kemi�in etraf�nda �n ve arka kas gruplar�na ayr���r.
K�sacas� insan�n Kuran'da tarif edilen olu�um a�amalar�, modern embriyolojinin bulgular�yla tam bir uyum i�indedir. Alemlerin Rabbi olan Allah, bu ger�e�i y�zy�llar �ncesinden insanlara bildirmi�tir.
Allah, g�klerin ve yerin tek hakimidir. G�zle g�r�lmeyen, �uursuz canl�lara insan akl�n�n alamayaca�� kadar m�kemmel ve kompleks i�ler ilham eden Rabbimiz bizlere sonsuz kudretinin delillerini g�stermektedir.

H�creden insana


Burada kendi kendimize sorular sormam�z gerekir: Bu h�creler farkl� tabakalar in�a etmeleri gerekti�ini nereden bilirler? Tabakalar�n ba�lang�� ve biti� s�n�rlar�na nas�l karar verirler? Bu sorular�n tek bir cevab� vard�r. H�creler Allah'�n ilham�yla hareket ettikleri i�in bu �uurlu hareketleri yapabilirler. Ancak, insan�n olu�umuna tesad�flerle a��klama getirmeye �al��an evrimciler, bu sorular�n cevab�n� veremezler. (Harun Yahya, �nsan Mucizesi)

�nsan bedenindeki kusursuz plan� kitaplar�nda anlatan evrimcilerden biri de, Hoimar von Ditfurth'tur.
Dinozorlar�n Sessiz Gecesi adl� kitab�nda yazar, insan�n olu�umunu detayl� olarak anlatm�� ancak "nas�l, neden" gibi sorulara evrim teorisiyle asla cevap veremediklerini ��yle itiraf etmi�tir:
"... �n�aata nerede ve ne zaman ba�lanaca�� ve plan�n tek tek par�alar�n�n hangi zaman s�ras�yla biraraya getirilece�ini, ayr�ca belirten projeler yoksa, en iyi plan bile bir i�e yaramaz. S�z konusu olan bir binaysa i�e temelden ba�lay�p, duvarlar bittikten sonra en son dam� yerle�tirmemiz gerekti�ini biliyoruz. Ama elektrik ve su tesisat� tamamlanmadan s�vaya da ge�emeyiz. Her in�aatta, t�pat�p uygulanan bir mekan d�zenleme plan�n�n yan�s�ra, in�aat�n uydu�u bir zaman d�zenlemesi vard�r.
H�creye plan�n hangi b�l�m�n� ne zaman imal etmesi gerekti�ini kimin s�yledi�ini, biyologlar hen�z bulamad�lar. Baz� genler tam gerekti�i anda ve do�ru zamanda engellenirken, gene kimilerinin �zerindeki ambargonun nas�l olup da kalkt���, bask�c� genler ile bask�y� ortadan kald�r�c� genleri hareket ge�iren komutay� kimin verdi�i, tamamen karanl�kta bekleyen sorulard�r..."
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.