OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

D�nya tarihinde bir d�n�m noktas� : Ateizmin ��k���
Son d�nemde bilim ve felsefe alan�nda ya�anan geli�meler, ateizmin �nlenemez ��k���n�n sebeplerindendir. Ku�kusuz ateist d�nya g�r���n�n sars�lmas�, yerine ba�ka bir d�nya g�r���n�n egemen olmas� anlam�na gelecektir ki, bu Kuran ahlak�d�r.


�nsanl�k tarihinde �nemli d�n�m noktalar� vard�r. �u anda bu d�n�m noktalar�ndan birindeyiz. Kimileri bunu globalle�me veya “bilgi �a��n�n ba�lang�c� olarak yorumluyor. Son 20-25 y�ld�r bilim ve felsefe alan�nda ya�anan b�y�k geli�meler sayesinde, 19. y�zy�ldan bu yana bilim ve d���nce d�nyas�nda etkin olan ateizm, �nlenemez bir �ekilde ��k�yor.

Ateizmin as�l y�kseli�i, 18. y�zy�l Avrupas�'daki baz� din kar��t� d���n�rlerin felsefelerinin yay�lmas�yla ve siyasi sonu�lar vermesiyle ba�lad�. Diderot, Baron, Holbach gibi materyalistler, evrenin sonsuzdan beri var olan bir madde y���n� oldu�unu ve madde d���nda bir varl�k alemi bulunmad���n� �ne s�rd�ler. 19. y�zy�lda ateizm daha da yayg�nla�t�. Feuerbach, Marx, Engels, Nietzsche, Durkheim, Freud gibi d���n�rler, ateist d���nceyi farkl� bilim ve felsefe alanlar�na uygulad�lar.

Ateizme en b�y�k deste�i sa�layan ki�i ise, yarat�l��� reddeden ve buna kar�� evrim teorisini �ne s�ren Charles Darwin oldu. Darwinizm, ateistlerin as�rlard�r cevap veremedikleri Canl�lar ve insan nas�l var oldu? sorusuna, s�zde bilimsel bir cevap getirdi. 19. y�zy�l�n sonlar�nda, ateistler, kendilerince her�eyi a��klad���n� sand�klar� bir d�nya g�r��� olu�turmu�lard�:

1) Evrenin yarat�ld���n� inkar ediyor, buna kar�� evren sonsuzdan beri vard�r, ba�lang�c� yoktur diyorlard�.

2) Evrendeki d�zen ve dengenin tesad�flerin sonucu oldu�unu ileri s�r�yor, kainatta hi�bir ama� bulunmad���n� iddia ediyorlard�.

3) Canl�lar�n ve insan�n nas�l var oldu�u sorusunun Darwinizm taraf�ndan a��kland���n� san�yorlard�.

4) Tarih ve sosyolojinin Marx ve Durkheim, psikolojinin ise Freud taraf�ndan ateist temellerde a��kland���n� zannediyorlard�.

Bu g�r��lerin her biri, 20. y�zy�ldaki bilimsel, siyasi ve toplumsal geli�melerle y�k�ld�. Astronomiden biyolojiye, psikolojiden toplumsal ahlaka kadar pek �ok farkl� bulgu, tespit ve sonu�lar, ateizmin t�m varsay�mlar�n� temelinden ��kertti.

�imdi, farkl� bilim dallar�n�n bu y�nde ortaya koyduklar� sonu�lar� k�saca analiz edip, �n�m�zdeki ateizm sonras� d�nemin insanl��a neler getirece�ini bir g�relim.

Kozmoloji: Sonsuz evren kavram�n�n ��k��� ve yarat�l���n ke�fedilmesi

Friedrich Nietzsche gibi 19.yy felsefecileri ateizmin toplumda yayg�nla�mas� i�in b�y�k �aba sarf ettiler. 21. y�zy�la gelindi�inde ise bilimin her dal�nda ateist d�nya g�r���n�n verdi�i zararlar ortaya ��kt�.


20. y�zy�l biliminin ateizme vurdu�u ilk b�y�k darbe, kozmoloji alan�nda oldu. Sonsuzdan beri var olan evren inanc� y�k�ld� ve evrenin bir ba�lang�c� oldu�u, bir ba�ka ifadeyle yoktan yarat�ld��� bilimsel delillerle ortaya ��kt�.

S�z konusu "sonsuzdan beri var olan evren" fikri, Bat� d�nyas�na materyalist felsefe ile birlikte girmi�ti. Eski Yunan'da geli�en bu felsefe, maddeden ba�ka bir varl�k olmad���n� savunuyor, evrenin sonsuzdan gelip sonsuza gitti�ini �ne s�r�yordu. Yeni �a�da Bat�l� bilim ve fikir adamlar�n�n yeniden Eski Yunan kaynaklar�na merak sarmalar� ile birlikte, materyalizm de yeniden kabul g�rmeye ba�lad�.

Materyalist evren anlay���n� Yeni �a�'da ilk savunan ki�i �nl� Alman d���n�r Immanuel Kant oldu. Kant, evrenin sonsuzdan beri var oldu�unu ve bu sonsuzluk i�inde her olas�l���n m�mk�n say�lmas� gerekti�ini �ne s�rd�. 19. y�zy�la gelindi�inde ise, evrenin bir ba�lang�c�, yani yarat�l�� an� olmad��� �eklindeki iddia, geni� bir kabul g�r�r hale gelmi�ti. Karl Marx, Friedrich Engels gibi diyalektik materyalistlerin sahiplendikleri bu iddia, 20. y�zy�la da ta��nd�.

Politzer, yarat�l��a kar�� sonsuz evren fikrini savunurken, bilimin kendi taraf�nda oldu�unu san�yordu. Oysa bilim, �ok ge�meden, Politzer'in "e�er �yle olsa, bir Yarat�c� oldu�unu kabul etmek gerekir" derken belirtti�i ger�e�i, yani evrenin bir ba�lang�c� oldu�u ger�e�ini ispatlad�.

Bu ispat, 20. y�zy�l astronomisinin belki de en �nemli kavram� olan Big Bang teorisinden geldi. B�ylece madde ve zaman, hacimsiz noktan�n d��ar�ya do�ru patlamas�yla ortaya ��km��t�. Bir ba�ka deyi�le, evren yoktan yarat�lm��t�.

Sonu�ta modern astronominin ula�t��� ger�ek �udur: Maddeyi ve zaman�, her ikisinden de ba��ms�z olan, sonsuz g�� sahibi bir Yarat�c� var etmi�tir. ��inde ya�ad���m�z evreni var eden, sonsuz g�� ve ak�l sahibi olan Allah't�r.

Do�a Bilimleri:Darwinizmin ��k��� ve "Bilin�li Tasar�m"�n zaferi

Astronomideki son geli�meler Allah'�n kainat� yoktan var etti�ini delilleriyle ortaya koymaktad�r. Bu bilimsel geli�meler ateizmin ��k���n� h�zland�rm��t�r.

Ba�ta da belirtti�imiz gibi, 19. y�zy�lda zirveye t�rmanan ateizmin en �nemli dayana��, Darwin'in evrim teorisidir. Darwinizm, insan�n ve t�m di�er canl�lar�n k�keninin bilin�siz do�a mekanizmalar� oldu�unu ileri s�rmekle, ateistlere as�rlard�r arad�klar� bir f�rsat� sa�lam��t�r.

Fosil bilimi, biyokimya, anatomi, genetik gibi farkl� bilim dallar�n�n ortaya koydu�u bulgular, evrim teorisini �ok farkl� y�nlerden ��r�tm��t�r. (Harun Yahya, Hayat�n Ger�ek K�keni)

T�m bu ger�ekler, 20. y�zy�l�n sonunda Darwinizmi k��eye s�k��t�rd�. Bug�n ba�ta ABD olmak �zere pek �ok Bat�l� �lkede bilim adamlar� aras�nda “bilin�li tasar�m” (intelligent design) tespiti yayg�nla��yor. Bilimsel bulgular canl�larda “tasar�m” bulundu�unu g�steriyor ve bu da yarat�l��� kan�tl�yor. K�sacas� bilim, Allah’�n t�m canl�lar� yaratt��� ger�e�ini bir kez daha tasdik ediyor…

Psikoloji: Freudizm'in ��k��� ve inanc�n kabul�Psikiyatrist Sigmund Freud, ruhun varl���n� reddeden, insan�n t�m ruhsal d�nyas�n� cinsel ve benzeri d�nyevi d�rt�lerle a��klamaya �al��an bir psikoloji teorisi ortaya att�. En b�y�k sald�r�s� ise dine kar��yd�. 1927'de yay�nlanan The Future of an Illusion (Bir �ll�zyonun Gelece�i) adl� kitab�nda, dini inanc�n s�zde bir t�r ak�l hastal��� (nevroz) oldu�unu ileri s�r�yor ve insanl���n ilerlemesiyle birlikte dini inan�lar�n tamamen ortadan kalkaca�� iddias�nda bulunuyordu. Freud'dan sonra da psikoloji bilimi ateist bir temelde geli�ti.

Ancak psikologlar�n �o�unun i�ine d��t��� bu b�y�k aldan��, bizzat y�r�tt�kleri psikoloji ara�t�rmalar� taraf�ndan ��r�t�ld�. �ncelikle Freu-dizm'in temel varsay�mlar�n�n hi�bir bilimsel dayana�� olmad��� ortaya ��kt�. Amerikal� yazar Patrick Glynn'in ifadesiyle 20. y�zy�l�n sonunda modern psikoloji, dinin yerini almak bir yana, dinle yeniden tan��maya ba�lad� ve “insan�n zihinsel ya�am� hakk�ndaki salt sek�ler bir bak�� a��s�n�n hem teorik hem de pratik d�zeyde ��kt��� ortaya ��kt�.

T�p: Kalplerin nas�l mutmain oldu�unun ke�fi


Amerikan Sa�l�k Ara�t�rmalar� Ulusal Merkezinden David B. Larson taraf�ndan derlenen ara�t�rma sonu�lar�na g�re, dindarlar�n, dini y�n� zay�f veya hi� olmayan ki�ilere g�re kalp hastal�klar�na %60 daha az yakaland�klar�, intihar oranlar�n�n %100 daha d���k oldu�u, tansiyon bozuklu�una �ok daha d���k oranlarda yakaland�klar�, sigara i�enler aras�nda bu oran�n 7'ye 1 oldu�u gibi ilgin� sonu�lar ortaya ��km��t�r.

Bu, �unu g�sterir: Allah'a olan inan�, ba�ka herhangi bir moral etkiden �ok daha g��l�d�r. Benson, bu ara�t�rman�n ard�ndan di�er hi�bir inanc�n, Allah'a olan inan� gibi zihne huzur vermedi�i sonucuna vard���n� a��klamaktad�r.

Peki neden iman ile insan ruh ve bedeni aras�nda b�yle �zel bir ili�ki vard�r? Sek�ler bir ara�t�rmac� olan Benson'�n vard��� sonu�, kendi ifadesiyle, insan bedeninin ve zihninin Allah'a g�re ayarl� oldu�udur.

Modern t�p, yukar�da k�saca belirtti�imiz bulgular �����nda bu ger�e�in fark�na varma yolundad�r. Glynn'in ifadesiyle, �a�da� t�p, tedavinin salt maddesel y�ntemler d���nda da boyutlar� oldu�u ger�e�ini kabul etme yolunda ilerlemektedir.

Toplum: Kom�nizmin ve fa�izmin ��k���


Ateizmin 20. y�zy�ldaki ��k���, siyaset ve toplumsal ahlak d�zeyinde de ge�erli oldu. Kom�nizmin y�k�lmas�, bunun �nemli �rneklerinden biridir. �deolojinin kurucular� olan Marx, Engels, Lenin, Tro�ki veya Mao, ateizmi en temel prensip olarak benimsemi�lerdir. Kom�nist rejimler ateizmin topluma benimsetilmesini ve dini inan�lar�n yok edilmesini �ncelikli bir hedef olarak belirlemi�lerdir.

20. y�zy�l sadece kom�nizmin de�il, 19. y�zy�ldaki din aleyhtar� felsefelerin bir di�er meyvesi olan fa�izmin de ��k���n� belgelemi�tir. Fa�izm, ateizm ile putperestli�in karmas� say�labilecek ve �lahi dinlere �iddetle d��man olan bir felsefenin �r�n�d�r. Fa�izmin fikir babas� Friedrich Nietzsche, putperest barbar toplumlar�n ahlak�n� �vm��, ba�ta H�ristiyanl�k olmak �zere �lahi dinlere sald�rm��, hatta kendini Deccal (Antichrist) olarak tan�mlam��t�r. Nazi Almanyas�'ndaki korkun� vah�etleri Nietzsche ve takip�isi olan Martin Heidegger'�n d���nceleri do�urmu�tur. 55 milyon insan�n ya�am�na mal olan II. D�nya Sava��, ateizmin insanl��a getirdi�i felaketlerin bir di�er �rne�idir.

Ateist k�kenli olan ve toplumsal tahribata yol a�an hareketlerden biri de 60'l�, 70'li y�llarda (68 ku�a�� d�nemi) yayg�nla�an cinsel devrim hareketidir. Bu hareketin �ok b�y�k toplumsal yaralar a�t��� sek�ler tarih�iler taraf�ndan da kabul edilir.

T�m bu ateist k�kenli uygulamalar�n hep felaketle sonu�lanmas�, toplumsal a��dan da g�n�m�zde ateizmin tam bir iflas�n e�i�inde oldu�unun kan�tlar�ndand�r.

Tek ��z�m: Kuran ahlak�


Buraya kadar k�saca �zetledi�imiz bilgiler, ateizmin ka��n�lmaz bir ��k�� i�inde oldu�unu g�stermektedir. Bir di�er ifadeyle insanl�k Allah'a y�nelmektedir. �nl� devlet adamlar�ndan sinema y�ld�zlar�na veya pop sanat��lar�na kadar, Bat� toplumunun pek �ok kanaat �nderi eskisine g�re �ok daha dindard�r. Uzun y�llar ateist olarak ya�ad�ktan sonra, g�rd��� ger�ekler kar��s�nda Allah'a iman eden pek �ok insan vard�r. (Harun Yahya, Bat� D�nyas� Allah'a Y�neliyor)

Buna vesile olan bilimsel geli�melerin, hep ayn� d�nemde, yani 1970'lerin ikinci yar�s�ndan itibaren ba�lam�� olmas� ise olduk�a ilgin� bir durumdur. Ku�kusuz ateist d�nya g�r���n�n sars�lmas�, yerine ba�ka bir d�nya g�r���n�n egemen olmas� anlam�na gelecektir ki, bu, Kuran ahlak�d�r. D�nya, 1970'lerin sonlar�ndan (veya bir ba�ka ifadeyle Hicri 14. asr�n ba�lar�ndan) itibaren dinin y�kseli�ine sahne olmaktad�r. Di�er sosyal s�re�ler gibi bu da bir g�nde de�il, uzun bir zaman dilimi i�inde ger�ekle�ti�i i�in �o�u kimse bunu fark edemiyor olabilir. Oysa geli�meleri biraz daha dikkatli de�erlendirenler, d�nyan�n fikri alanda b�y�k bir d�n�m noktas�nda oldu�unu g�rmektedirler.

As�rlard�r insanlara ak�l ve bilimin yolu gibi g�sterilmek istenen ateizmin b�y�k bir ak�ls�zl�k ve cehalet oldu�u a��k�a ortaya ��kmaktad�r. Ateizmden kurtulan d�nya, Allah'a ve dine y�nelecektir.

Ku�kusuz bu d�nemde M�sl�manlara �nemli g�revler d��mektedir. M�sl�manlar; bu b�y�k fikri de�i�imin fark�nda olan, onu yorumlayan, globalle�menin vesile oldu�u imkanlar� �ok iyi kullanan, bu yolla hakikati en iyi ve etkili �ekilde temsil eden insanlar olmal�d�rlar.

Sek�ler tarih�iler bu olguya da kendilerine g�re bir a��klama yapmaya �al��acaklard�r. Ancak s�z konusu ki�iler, Allah'�n varl��� konusunda derin bir yan�lg� i�inde olduklar� gibi, tarihin ak��� konusunda da derin bir yan�lg� i�indedirler. Ger�ekte tarih, Allah'�n belirledi�i kadere (s�nnetullaha) g�re i�ler. Allah bu ger�e�i bize, "Sen, Allah'�n s�nnetinde kesinlikle bir de�i�iklik bulamazs�n ve sen, Allah'�n s�nnetinde kesinlikle bir d�n���m de bulamazs�n" (Fat�r Suresi, 43) buyurarak bildirir. Dolay�s�yla tarihin bir amac� vard�r. Tarih, Allah'�n diledi�i gibi ilerler. Allah'�n dile�i ise nurunun tamamlanmas�d�r. Bir ayette ��yle buyrulur: "A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa k�firler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." (Tevbe Suresi, 32)

Allah, vahyetti�i �lahi dinlerle insanlara nurunu indirmi�tir. �nkarc�lar ise bu nuru a��zlar�yla, yani s�zleri, telkinleri, propagandalar� ve felsefeleriyle s�nd�rmek isterler. Ancak Allah sonunda nurunu tamamlayacak, yani din ahlak�n� d�nyaya egemen k�lacakt�r.

Yaz�n�n ba��nda s�z�n� etti�imiz tarihin d�n�m noktas�, gerek burada aktard���m�z kan�tlarla gerekse hadislerin ve baz� alimlerin i�aretiyle, i�te bu olabilir. (Elbette en do�rusunu Allah bilir.)

Bunlar g�stermektedir ki, Allah'tan bihaber ya�ayan pek �ok gafil insan�n imanla �ereflenece�i ateizm sonras� d�nem, h�zla yakla�maktad�r.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.