OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�slam ve Karma Felsefesi
Karma'n�n temelini olu�turan bat�l inan�lar�n insanlar i�in bir kurtulu� yolu olmas�, insanlara mutlak bir huzur ve g�ven
getirmesi kesinlikle m�mk�n de�ildir. Tam aksine bu inan�lar insan� daha karma��k bir run haline, �arp�k bir bak��
a��s�na ve yanl�� uygulamalara y�neltmektedir.


Karma inanc�, Hinduizm, Budizm ve Caynizm gibi bat�l Do�u dinlerinde �ok �nemli bir yer tutmaktad�r. Sanskrit�e bir
kelime olan Karma, "hareket, fiil" anlam�na gelmektedir. Hint dinlerinde Karma kavram�, bir "sebep-sonu� kanunu" olarak bilinmektedir. Karma inanc�n� savunanlara g�re, bir insan ge�mi�te ne yapm��sa, gelecekte onu g�recektir.

�yiden iyi, k�t�den k�t� ��kacakt�r. Dolay�s�yla insan�n bug�nk� durumu da ge�mi�inin bir sonucudur. Karma inanc�nda ge�mi�ten kastedilen, o insan�n �u anki hayat�ndan �nceki hayat�, gelecekten kastedilen ise �l�m�nden sonra ba�layaca�� iddia edilen bir sonraki hayat�d�r. ��nk� Karma'n�n temelinde, insan�n �l�mden sonra d�nyaya tekrar ba�ka bir bedenle geldi�i ve bu �l�p dirilmenin s�rekli devam etti�i anlam�na gelen reenkarnasyon inanc� bulunmaktad�r. Dolay�s�yla Karma'ya inanan biri, �ld�kten sonra ger�ekle�ecek olan s�zde yeni hayat�ndaki ba�ar�lar�n�n, mevkisinin veya hayat �eklinin bir �nceki hayat�ndaki davran��lar�na ve ahlak�na ba�l� oldu�una inan�r.

S�z gelimi, bug�n zengin veya ba�ar�l� olan bir ki�inin, ge�mi� hayat�nda iyi bir insan oldu�u i�in, bu hayat�nda zenginlikle �d�llendirildi�i d���n�l�r. Ayn� �ekilde fakir, sakat ya da ba�ar�s�z olan bir ki�inin ge�mi� hayat�nda k�t�l�kler yapt��� ve bunun kar��l���n� �imdiki hayat�nda bu �ekilde ald��� iddia edilir. Hatta bu bat�l iddiaya g�re, insan yapt��� k�t�l��e g�re bir sonraki ya�am�nda bir bitki veya bir hayvan g�r�n�m�nde de olabilmektedir.

�lk bak��ta Karma inanc�n�n insanlara baz� g�zel ahlak �zellikleri kazand�rabilece�i d���n�lebilir. ��nk�, bu inanca g�re bir insan tekrar d�nyaya geldi�inde en iyi ko�ullarda ya�amak isteyecek, dolay�s�yla �u anki hayat�n�, bir sonraki d�nya hayat�n� azanmak i�in en do�ru �ekilde ya�amaya gayret edecektir. Ancak, hem Karma, hem Karma'n�n temelini olu�turan reenkarnasyon inanc�, hem de Karma inanc�na sahip olan Hinduizm, Budizm gibi dinlerin i�erdi�i bir�ok bat�l inan��, insan akl�na, mant���na, vicdan�na ve f�trat�na ayk�r�d�r. Bu nedenle de s�z konusu dinlerin i�erdi�i
kanun ve uygulamalar�n insanlara g�zel ahlak, toplumlara da ger�ek anlamda huzur, g�ven ve mutluluk getirmesi m�mk�n de�ildir. Bu inan�lar�n yayg�n oldu�u -hatta milli din olarak kabul edildi�i- �lkelerdeki ya�am ko�ullar� ve adaletsizlikler bunun en a��k �rneklerindendir.


Hinduizm ve Budizm gibi dinlere ait baz� s�ylemlerin insanlar�n dikkatini �ekmesinin en �nemli nedenlerinden biri, d�nyaca tan�nan baz� sinema ve m�zik sanat��lar�n�n bu dinlere olan gileridir. Tibet'te Budist giysileri i�inde resimler �ektiren ya da meditasyonla huzur bulduklar�n� a��klayan kimi �nl� isimler, insanlar�n dikkatlerini bu dinlere �ekmektedirler. Bunun yan� s�ra kamuoyunda olu�turulan mistik ve gizemli hava da insanlar�n bu dinlere ilgi duymalar�na neden olmaktad�r.

Ancak bu havadan etkilenerek Karma'y� ya�am felsefesi haline getiren insanlar�n b�y�k �o�unlu�u da, ger�ekte bu felsefeler �zerinde detayl� bir inceleme yapmaz, dikkatle d���nmezler. Bu ki�iler genelde maneviyata e�ilimli olduklar� i�in, bu felsefelerin g�zel ahlakla ilgili b�l�mleri daha �ok dikkatlerini �eker. Bu denle de bu dinlerdeki bir�ok inanc�n �eli�kili, mant�ks�z, insan f�trat�na ve vicdan�na ayk�r� �zelliklerini g�rmez, kimi zaman da g�rmezden gelirler. Oysa i�inde ya�ad��� zorlu ve s�k�nt�l� hayattan kurtulmay� ve t�m insanlar�n mutluluk, huzur ve g�ven dolu bir hayat i�inde ya�amalar�n� samimi olarak isteyen bir ki�i, do�ru yolu bulmak i�in �aba sarf etmelidir. Bunun i�in etkisinde kald��� felsefeleri dikkatle ara�t�rmal�, buldu�u yolun en do�ru, en ak�lc� ve vicdana en uygun yol oldu�una i�tenlikle karar vermelidir.

Bu yaz�n�n haz�rlan�� amac� da, b�yle bir aray�� i�inde olan insanlara en do�ru yolun; Karma gibi -her ne kadar olumlu mesajlar i�erse de- kayna��n� bat�l hurafelerle ve ak�l d��� uygulamalarla dolu Hint dinlerinden alan bir felsefeye uymak olmad���n� g�stermektir. �nsanlar�n, hem d�nyada, hem de �l�mden sonraki sonsuz hayatlar�nda mutluluk ve huzur i�inde ya�ayabilmelerinin tek yolu, Allah'a iman etmeleri ve Kuran'da bildirilenlere uymalar�d�r. Kuran, Rabbimizin d���nen insanlar i�in indirdi�i hak kitab� ve insanlar� karanl�klardan ayd�nl��a ��karan yegane hidayet rehberidir. �nsanlar� k�t�l�klerden, bozgunculuktan, ac�mas�zl�ktan, zalimlikten, ho�g�r�s�zl�kten, �mitsizlikten, karamsarl�ktan, mutsuzluktan ve her t�rl� �irkin davran��tan uzak tutacak olan, g�klerin ve yerin yarat�c�s� olan Allah'tan korkarak Kuran ahlak�n� ya�amakt�r. (Harun Yahya, �slam ve Karma Felsefesi)
G�n�m�zde insanlar�n b�y�k bir b�l�m�, d�nya �zerinde ya�anan kaostan, karga�adan, kavgalardan, s�k�nt�lardan, insaniyetsizlikten, �eki�melerden, samimiyetsizliklerden, bencilliklerden ve yalanc�l�ktan uzakla�man�n, huzur, g�ven
ve bar�� i�inde bir hayat kurman�n yollar�n� aramaktad�r.

Bu ama�la bir aray�� i�ine giren baz� ki�iler �zledikleri huzur ve mutlulu�u, Hinduizm ve Budizm gibi dinlerde bulabileceklerini zannederler. Do�u dinlerinin gizemli ve mistik havas�, meditasyon benzeri uygulamalar� ve bu dine mensup olan ki�ilerin tav�rlar�ndaki, giyimlerindeki, konu�malar�ndaki ve ibadet �ekillerindeki farkl�l�k bir�ok insan�n bu dinlerden etkilenmelerine neden olmaktad�r.Ancak Hinduizm ve Budizm gibi d�nyan�n bilinen en eski dinleri olarak kabul edilen inan�lar, her ne kadar baz� g�zel ahlak mesajlar� i�erseler de, hak din de�ildirler. Muhtemelen zaman i�inde yayg�n olarak kabul edildikleri toplumlar�n gelenek ve g�renekleri ile kar��m�� ve baz� insanlar�n da kas�tl� olarak ekledikleri hurafeler ve yanl�� inan�larla bozularak g�n�m�zdeki bat�l �ekillerini alm��lard�r. Bu nedenle bu dinlerin ak�l ve mant�kla �eli�en bir�ok d���nce ve uygulamalar� bulunmaktad�r.

Son zamanlarda �lkemizde de g�ndeme gelen Karma inanc�, bu bat�l dinlerin �nemli bir �zelli�idir. Karma felsefesi, insanlar� baz� olumlu ahlaki �zelliklere �zendirmektedir, ancak bunun yan�nda bir�ok sapk�n ve bat�l inanc� da i�ermektedir. Karma'n�n temelini olu�turan bu bat�l inan�lar�n insanlar i�in bir kurtulu� yolu olmas�, insanlara mutlak bir huzur ve g�ven getirmesi ise kesinlikle m�mk�n de�ildir. Tam aksine bu inan�lar insan� daha karma��k bir ruh haline, �arp�k bir bak�� a��s�na ve yanl�� uygulamalara y�neltmektedir.

D�nya �zerinde ger�ek mutlulu�u ve huzuru bulman�n yolu, kainat�n tek hakimi olan Rabbimizin t�m insanlar i�in se�ip be�endi�i �slam Dini ve �slam Dini'nin kayna�� olan Kuran'd�r. Kuran, Allah'�n bildirdi�i gibi, insanlar� karanl�klardan ayd�nl��a ��kartabilecek ve insanlar�n kurtulu�una vesile olabilecek tek Kitap't�r: Allah bu ger�e�i bir Kuran ayetinde ��yle bildirmi�tir:

"Elif, Lam, Ra. Bu bir Kitap't�r ki, Rabbinin izniyle insanlar� karanl�klardan nura, O g��l� ve �vg�ye lay�k olan�n yoluna
��karman i�in sana indirdik." (�brahim Suresi, 1)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.