OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ter�r�n ��z�m�: Kuran Ahlak�Ter�r �rg�tleri �iddeti, kaba kuvveti, sava� ve �at��may� adeta kutsal kavramlar gibi g�r�rler. Kuran ahlak�n� ya�ayanlar ise hayatlar�nda bar���, sevgiyi ve ho�g�r�y� temel al�rlar. ��nk� Allah, m�minlerden g�zel ahlakl� olmalar�n� istemektedir. Her M�sl�man, kendisine k�t�l�k yap�ld���nda dahi iyilikle kar��l�k vermekle y�k�ml�d�r.
Ter�rizm, 20. y�zy�lda toplumlara zul�m, ac�, g�zya�� getirmi�tir ve 21. y�zy�lda da etkilerini art�rarak s�rd�rmektedir. D�nyan�n pek �ok yerinde, ter�r eylemlerine kar�� al�nan adli tedbirler etkili olmamakta, g��l� devletler dahi ter�r� etkisiz hale getirememektedirler.
Bunun sebebi, kullan�lan y�ntemin yanl�� olmas�d�r. Din ahlak�ndan tamamen uzak yeti�tirilmi�, kendisini ve di�er insanlar� "biraz geli�mi� hayvan t�rleri" gibi g�ren, a��r� sorumsuz, ba��bo� ve sald�rgan insanlar� dizginlemek, onlara hakim olmak, onlar� zaptetmek imkans�zd�r. G�n�m�zde hala bir�ok �lkede devam eden bu sald�rganl��� ve zulm� engellemenin tek yolu, insanlara �slam dininin getirdi�i g�zel ahlak�n a��lanmas�d�r.

�slam bar�� dinidir


Ter�rizm bar���n, dostlu�un, karde�li�in, uzla�man�n ve ho�g�r�n�n kar��s�nda olan karanl�k fikir ve ideolojilerin bir uygulamas�d�r. �slam dininin �z�n� ise, bu g�zel ahlak �zellikleri olu�turur. Dolay�s�yla ter�rizm, �slam diniyle tam anlam�yla �eli�en bir y�ntemdir.
Ter�r, kom�nizm, fa�izm, �rk��l�k gibi ideolojilerin s�kl�kla ba�vurdu�u bir vah�et y�ntemidir. Bozgunculu�u �ng�r�r ve �iddet yolu ile mevcut d�zeni y�karak, yerine kendi ideolojisi do�rultusunda yeni bir y�netim tesis etmeyi ama�lar. Ter�r�n en belirgin �zelli�i, �iddete olan e�ilimidir. Ter�r �rg�tleri �iddeti, kaba kuvveti, sava� ve �at��may� adeta kutsal kavramlar gibi g�r�rler.
Kuran'a uygun bir hayat ya�ayan insan i�in ise bu asla m�mk�n de�ildir. Allah, m�minlerden g�zel ahlakl� olmalar�n� istemektedir. Kuran'da bu ahlak�n nas�l olaca�� da tarif edilmektedir. �rne�in M�sl�man, kendisine k�t�l�k yap�ld���nda dahi iyilikle kar��l�k vermekle y�k�ml�d�r. Bu konudaki ayetlerden birinde Allah ��yle buyurur:
"�yilikle k�t�l�k e�it olmaz. Sen, en g�zel olan bir tarzda (k�t�l���) uzakla�t�r; o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda d��manl�k bulunan kimse, sanki s�cak bir dost(un) oluvermi�tir." (Fussilet Suresi, 34)
Yukar�daki ayette belirtildi�i �ekilde hareket eden bir insan�n ter�rizmin mant�k ve y�ntemlerine sempati duymas�, bu kanl� ideolojiye en ufak bir e�ilim g�stermesi elbette ki s�z konusu olamaz.

��z�m Kuran ahlak�


Bu duygusal �iddet, Kuran'�n emirlerine tamamen ayk�r�d�r. Kuran'da M�sl�manlar �fkelendikleri zaman bunu yenen, ak�lc�, itidalli ve �l�ml� insanlar olarak tarif edilmektedir. Kar��la�t�klar� hi�bir olay, hiddetlenmelerini ve sald�rganla�malar�n� gerektirmez:
"Onlar, bollukta da, darl�kta da infak edenler, �fkelerini yenenler ve insanlar (daki haklar�n)dan ba���lama ile (vaz)ge�enlerdir. Allah, iyilik yapanlar� sever." (Al-i �mran Suresi, 134)
Ter�rizmi y�nlendiren bir di�er �zellik de, kitle ruhudur. D�nyan�n pek �ok �lkesinde, ter�r gruplar� i�inde yer alan bir�ok ak�ls�z ve cahil insan, neyi ni�in yapt���n� dahi bilmeden, kalabal���n ve ate�li sloganlar�n etkisiyle duygusal bir histeriye kap�l�r, s�r� psikolojisi i�inde ger�ekte kendi iradesiyle yapmayaca�� kitle su�lar�na kar���r. Bir yabanc�ya sebepsiz yere sald�rabilir, bir i�yerini ya�malayabilir, topluca insanlar� katledebilir, hatta kendisini bile �l�me atmaktan �ekinmeyebilir... Ter�r eylemlerine kat�lanlar�n �o�u, irade ve vicdanlar� zay�f oldu�u i�in, kitle psikolojisi i�inde ��z�lm��, "s�r�" haline gelmi�lerdir.
Ter�rizm, tabiat� itibar�yla, din ahlak�n�n getirdi�i sevgi, �efkat, merhamet, tevazu, yard�mla�ma, kanaatkarl�k gibi ahlaki erdemlere tamamen z�t bir yap� meydana getirmektedir. �lahi dinler taraf�ndan lanetlenmi� olan "zalimlik" kavram�, ter�rizmin mayas�nda vard�r ve bu zalimlik ter�r gruplar� taraf�ndan sistemli olarak �v�lmekte, me�ru g�sterilmekte ve �zendirilmektedir.
Ger�ek �u ki, t�m d�nyada ya�anan i� kar���kl�klardan, �iddeti g�n ge�tik�e artan kanl� ter�r eylemlerinden insanl�k olarak kurtulmak gerekmektedir. (Harun Yahya, ��z�m Kuran Ahlak�)

Ter�r�n psikolojisi ve y�ntemleri
"Ter�r" kavram�n�n, g�nl�k lisanda kullan�lan anlam�ndan daha geni� bir kapsam� vard�r.
G�n�m�zde, T�rk�edeki ter�r kavram�, genellikle radikal ideolojik gruplar taraf�ndan y�r�t�len silahl� m�cadeleyi ifade etmektedir. Oysa ter�r kavram�, �ok genel bir yakla��mla, uzun s�reli korku ve deh�et durumunu ifade etmede kullan�l�r. Ve ter�r, yo�un ve sistematik bir korkuyu ve bu korkuya neden olabilecek her t�rl� �iddet eylemini i�erir. Ancak her durumda ter�r�n y�neldi�i hedef, dolayl� ya da do�rudan halk�n kendisi olmaktad�r.
Ter�r �rg�tleri, savunduklar� ideolojiye ba�l� olarak, haks�zl�k ve zul�m yapt���n� d���nd�kleri y�netimi ve y�neticileri bertaraf etmeyi, b�ylece daha mutlu ve adaletli bir hayat tarz�n� yerle�ik k�lmay� ama� edindiklerini ileri s�rmektedirler. Oysa bu hi� de ger�ek�i bir yakla��m de�ildir. Allah, Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde, bu t�r bir anlay��a sahip olanlar i�in ��yle buyurmaktad�r:
"Kendilerine: "Yery�z�nde fesat ��karmay�n" denildi�inde: "Biz sadece �slah edicileriz" derler. Bilin ki; ger�ekten, as�l fesat��lar bunlard�r, ama �uurunda de�ildirler." (Bakara Suresi, 11-12)
Ter�r�n ba�vurdu�u temel y�ntemler, geli�en ve de�i�en d�nya ko�ullar� ile birlikte, farkl�l�k g�stermektedir. �zellikle geli�en teknolojiye ba�l� olarak elde etti�i yeni imkan ve kabiliyetleri ile etkisini ve g�c�n� her ge�en g�n art�rmaktad�r.
Ter�re ba�vuran gruplar, eylem taktikleri ve y�r�tt�kleri gizli faaliyetin bir gere�i olarak, hedef se�imi ve eylem zaman� konusundaki inisiyatiflerini kullanmada s�n�rs�z davranabilmektedirler. Kulland�klar� y�ntemlerin �e�itlili�i nedeniyle, ter�r eylemlerinin, zaman�ndan �nce haber al�narak �nlenmesi veya faillerinin yakalanmas� g��le�mekte ve bu da ter�r�n olumsuz etkilerini art�rmaktad�r.
Ayr�ca ter�ristler, eylemlerinde kendilerini s�n�rlayan ahlaki veya insani engeller tan�mad�klar�ndan dolay�, g�z� kara bir ruh hali i�erisinde zalimce ve ac�mas�zca hedeflerine y�nelmektedirler.
Bu noktada ter�r�n iki farkl� stratejisi ya da ba�ka bir deyi�le eylem y�ntemi ortaya ��kar:
Birincisi, tehlikeli g�rd�kleri muhaliflerin ortadan kald�r�lmas� ya da susturulmas�d�r.
�kincisi ise, toplum �zerinde etki olu�turaca�� d���n�len hedeflere yap�lacak sald�r�larla, toplumu istenen bi�imde y�nlendirmektir. Yani provokasyon...
Bu sebeple, kimi zaman �nemli bir toplumsal fig�r �ld�r�l�r, kimi zaman da rastgele toplu cinayetler i�lenir. Burada tek ama�, insan �ld�rm�� olmak de�ildir; �lenleri kullanarak toplumun d���ncesini de�i�tirmektir.
K�sacas�, ter�r, ter�r �rg�tleri taraf�ndan vah�i bir y�ntem olarak d�nyan�n d�rt bir k��esinde uygulanmaktad�r. Ama�lar farkl�d�r, ama izlenen y�ntem ortakt�r.
Bug�n d�nyan�n her yerinde vicdan sahibi insanlar�n lanetledi�i ter�r belas�, �slam dininin getirdi�i g�zel ahlak�n, bar���n, uzla�man�n, sevgi ve �efkatin yerle�mesiyle Allah'�n izniyletarihin derinliklerine g�m�lecektir.

Bir insan�n su�suz yere �ld�r�lmesi insanl��� �ld�rmek gibidir
Ter�rizm, bir insan�n yada bir grubun kendisine belirledi�i s�zde "kutsal" hedef u�runa binlerce masum insan� g�z k�rpmadan feda edebilmesi ve bunu bir erdem gibi g�rmesidir. "Hedefler ara�lar� me�rula�t�r�r" mant���yla d���nen ter�ristler, ger�ekte hi�bir �ekilde me�ru olmayan bir hedef i�in her t�rl� vah�eti ger�ekle�tirebilirler.
Oysa Kuran'da, insanlara haks�z yere sald�rman�n, masum insanlar� �ld�rmenin �ok b�y�k bir su� oldu�u bildirilmi�tir. Ter�r metodlar�n� benimseyenlere g�re, insan hayat�n�n hi�bir de�eri yoktur, ama �slam dinine g�re tek bir insan�n hayat� dahi �ok �nemlidir. Allah bir ayetinde ��yle buyurur:
"... Kim bir nefsi, bir ba�ka nefse ya da yery�z�ndeki bir fesada kar��l�k olmaks�z�n (haks�z yere) �ld�r�rse, sanki b�t�n insanlar� �ld�rm�� gibi olur. Kim de onu (�ld�r�lmesine engel olarak) diriltirse, b�t�n insanlar� diriltmi� gibi olur... " (Maide Suresi, 32)
Tek bir insan�n dahi su�suz yere �ld�r�lmesi, t�m insanlar�n �ld�r�lmesi gibiyken, ter�ristlerin i�ledikleri cinayet, katliam ve g�ndemdeki tabiriyle "intihar sald�r�lar�"n�n, ne kadar b�y�k bir su� oldu�u a��kt�r. Allah, ter�rizmin bu zalim y�z�n�n ahiretteki kar��l���n� ��yle bildirir:
"Yol, ancak insanlara zulmeden ve yery�z�nde haks�z yere 'tecav�z ve haks�zl�kta bulunanlar�n' aleyhinedir. ��te bunlara ac�kl� bir azab vard�r." (�ura Suresi, 42)
Ter�ristler, ahlaki veya insani de�erlerini kaybetmi�, zalim ve ac�mas�z ki�ilerdir. Bundan dolay� da kolayca k��k�rt�l�p, �fkeye kap�l�p, �iddete y�nelebilmektedirler. Ter�rist gruplar, en basit bir olayda dahi g�z� d�nm�� bir �fkeye kap�l�r ve bunun ard�ndan hemen kavga ve �at��ma ba�lat�rlar.

Hz. Muhammed (SAV) toplumsal bar�� ve huzuru sa�lam��t�r


Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, �ok farkl� insan topluluklar�yla kar��la�m��t�r. O d�nemde, Medine'de b�y�k bir etkinli�e sahip olan Yahudiler, �e�itli H�ristiyan topluluklar� ve o g�ne kadar �slam'a girmemi�, eski dini anlay��lar�n� s�rd�ren m��rikler birarada ya�amaktayd�. Hz. Muhammed b�yle bir ortamda, toplumsal birli�i ve bar��� sa�lamak amac�yla Medine'deki kozmopolit yap�y� �e�itli sosyal s�zle�melerle kayna�t�rm��, y�zden fazla topluluk ile bazen mektupla bazen de bizzat kendisi konu�arak �e�itli anla�malar yapm��, onlarla uzla�maya varm��t�r. (T.W. Arnold, �ngiliz misyoner ara�t�rmac�) Peygamberimizin kurdu�u bu toplumsal birli�in �nemini �u �ekilde ifade etmektedir:
"�nceleri tek bir emire kesinlikle itaat etmemi� olan o Arabistan, birdenbire siyasi bir birlik haline geliverdi ve o mutlak amire kendisini teslim etti. Y�z kadar k���k sosyal gruptan meydana gelmi� olan ve s�rekli olarak birbirleriyle kar��l�kl� d��manl�klarda bulunan k���k-b�y�k nice kabilelerden, Hz. Muhammed bir birlik meydana getirdi."
Nitekim Peygamber Efendimiz, Mekke'yi fethettikten sonra, daha �nce M�sl�manlara i�kence eden m��rikleri dahi serbest b�rakm��, onlara b�y�k bir ho�g�r� g�stermi�tir. Hz. Muhammed'in g�sterdi�i bu �st�n ahlak, daha �nce Arap toplumunda benzerine hi� rastlanmam�� bir durumdu ve insanlar aras�nda takdirle kar��lanmaktayd�.

Peygamber Efendimizden g�zel ahlak �rnekleri
Ya�ad��� d�nemde di�er �lkelerde de ger�ek adaletin uygulanmas� konusunda Hz. Muhammed t�m M�sl�manlara �rnek olmu�tur. Peygamberimiz h�kmetti�i her �lkenin yerli halklar�na kar�� Kuran'da bildirilen ho�g�r� ve adaleti uygulam��, onlarla her iki taraf�n da memnun kalaca�� ve en ufak bir ma�duriyet dahi ya�amayaca�� anla�malar yapm��t�r. Bu nedenle hangi dine veya �rka mensup olursa olsun her �lkenin halk� �slam'�n getirdi�i bar��, ho�g�r� ve adaletten her zaman ho�nut kalm��t�r. Hz. Muhammed ve yan�ndaki sahabeler, "Yaratt�klar�m�zdan, hakka y�neltip-ileten ve onunla adaleti k�lan (uygulayan) bir �mmet vard�r." (Araf Suresi, 181) ayetinde s�z edildi�i gibi, insanlar aras�nda adaleti sa�layan bir �mmet olmu�lard�r.
Arap Yar�madas�'n�n G�ney k�sm�ndaki H�ristiyan Necran Halk� ile yap�lan s�zle�me de Peygamber Efendimizin ho�g�r� ve adaletinin en g�zel �rneklerinden biridir. Yap�lan s�zle�menin maddelerinden biri �u �ekildedir:
"Necranl�lar�n ve maiyetindekilerin canlar�, mallar�, dinleri, varlar� ve yoklar�, aileleri, kiliseleri ve sahip oldular� her�ey Allah'�n ve Allah'�n peygamberinin g�vencesi (himayesi) alt�na al�nacakt�r."
Peygamberimiz bu ve benzeri anla�malarla, �slam'�n getirdi�i g�zel ahlak�n toplum i�inde tecelli etmesine ve kitap ehlinin de M�sl�manlarla birlikte huzur ve bar�� dolu bir ya�am s�rd�rmesine vesile olmu�tur.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.