OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

SSCB'nin ��k���n�n 10. y�l�nda Kom�nizmin Gelece�iG�n�m�zde kom�nistler Lenin'in �zerine kitap yazd��� "Bir Ad�m �leri, �ki Ad�m Geri" ilkesine g�re, hedeflerine ula�mak i�in gerekti�inde birka� ad�m geri atarak sanki hedeflerinden uzakla�m�� gibi g�r�n�rler. Kom�nist �in'deki okul �ocuklar�na da, bu nedenle �� ad�m ileri, iki ad�m geri esas�na dayanan "diyalektik y�r�me yolu" ��retilir.
SSCB'nin y�k�l���n�n �zerinden 10 y�l ge�ti. Ne var ki bu y�k�l��a aldanarak g�n�m�zde kom�nizmin art�k bir tehlike olmad���n�, y�llar �nce ��kt���n� zannedenler b�y�k bir yan�lg� i�indeler. ��nk� kom�nizm y�k�lmam�� aksine diyalektik materyalizmin en �nemli ilkesine uygun olarak "iki ad�m geri" atm��t�r.
Lenin'in �zerine kitap yazd��� "Bir Ad�m ileri, �ki Ad�m Geri" ilkesine g�re, kom�nistler hedeflerine ula�mak i�in gerekti�inde birka� ad�m geri atarak sanki hedeflerinden uzakla�m�� gibi g�r�n�rler. Kom�nist �in'deki okul �ocuklar�na bu nedenle �� ad�m ileri, iki ad�m geri esas�na dayanan "diyalektik y�r�me yolu" ��retilir.
Bu konuda en somut �rneklerden biri, kom�nistlerin aile kurumu hakk�ndaki d���nceleridir. Diyalektik materyalizmin kurucusu Karl Marx'a g�re, kom�nizme varmak i�in �ncelikle evlilik kurumu ortadan kald�r�lacakt�r. Kom�nist Manifesto'da Marx, "proleterler aras�nda aile kurumunun hemen hi� g�r�lmedi�i ve fuhu�un �ok yayg�n oldu�u"nu s�yler, ve bundan �u sonuca var�r: "... burjuva ailesinin ortadan kalkmas� gerekmektedir."
Kom�nistler i�te bu hedeflerine ula�mak i�in, diyalektik materyalizmin ilkelerine uyarlar. Aile kurumunu kald�rmak i�in g��l� bir devlete ihtiya�lar� vard�r. Ancak g��l� bir devlet i�in �nce aile kurumunun g��l� olmas� gerekir. Bu nedenle �nce geri ad�m atarak, aileyi g��lendirirler. Bu sayede kom�nist devlet g��lenir ve bir a�ama sonra aile kurumunu tamamen ortadan kald�r�r.
Bu �rnekten anla��ld��� gibi, kom�nistlerin "kom�nizm y�k�ld�", "Rusya'da aile ba�lar� daha da g��lendi" gibi sloganlar� insanlar� aldatmamal�d�r. Bu, diyalektik materyalizmin �ok bilinen bir takti�idir. Kom�nizm, bir bukalemun gibi renk de�i�tirmi�, uygun zeminin haz�rlanmas�n� beklemektedir. Bu nedenle, kom�nizmin ana felsefesi olan diyalektik materyalizm ve onun s�zde bilimsel dayana�� olan Darwinizm ile fikri alanda ciddi bir m�cadele �artt�r.
Ellerinde hala Stalin veya Lenin posterleriyle y�r�y��ler yapan Rus kom�nistleri k���msenmeyecek bir potansiyel g�ce sahiptirler. Bunlar, SSCB'nin 1991'deki ��k���n�, Lenin'in 1904 y�l�nda yazd��� "Bir Ad�m �leri, �ki Ad�m Geri" adl� kitab�nda belirtti�i gibi, nihai hedefe giden yol �zerinde ge�ici bir geri �ekilme olarak g�rmektedirler. Lenin, s�z konusu kitab�nda ��yle yazm��t�r:
"Bir ad�m ileri, iki ad�m geri... Bireylerin ya�am�nda, uluslar�n tarihinde ve partilerin geli�mesinde b�yle �eyler olur. Ama devrimci sosyal-demokrasi ilkelerinin, proleterya �rg�t�n�n ve parti disiplininin eninde sonunda tam zafer kazanaca��ndan ku�ku duymak, al�akl���n en canicesi olur."

Rusya'da fa�izme ve vah�i kapitalizme ge�i�

Sovyetler Birli�i 1991 y�l�nda y�k�ld�ktan sonra, Ruslar demokrasiye de�il, ger�ekte fa�izme ge�i� yapm��lard�r. Siyasi yelpazenin iki z�t ucu gibi g�z�ken fa�izm ile kom�nizm aras�nda ise, asl�nda �ok ince bir �izgi vard�r. Her iki ideoloji de benzer bir toplum ve ahlak yap�s�na ve lider modeline sahiptir. Nitekim her iki ideoloji de siyaset biliminde "totaliter ideolojiler" olarak ayn� s�n�fa dahil edilir. Devletin, toplumu bask�yla, korkuyla ve propagandayla y�netti�i, muhalifleri en ac�mas�z y�ntemlerle ortadan kald�rd��� bir modeldir totalitarizm.
1991'den sonra Rusya'n�n siyasi rejimi ve siyaset k�lt�r� pek fazla de�i�memi�tir. As�l de�i�im, ekonomide ve sosyal yap�da olmu�tur. Pek �ok yeni zengin t�remi�, halk�n �nemli b�l�m�n�n ya�am standard� d��m��, zenginler ile fakirler aras�nda giderek b�y�yen bir u�urum olu�mu�tur. 19. y�zy�l �ngilteresi'ne benzer bir "vah�i kapitalizm" yap�s� hakim olmu�tur.
�lgin� olan her iki yap�n�n da Marksizm'e g�re "devrim �ncesi �artlar�" meydana getirmesidir. Yani Rusya'n�n mevcut yap�s�, Marksist a��dan, "kom�nizm �ncesi" bir yap�d�r. Rusya'da hala y�ksek bir oy oran�na sahip olan, dahas� devlet mekanizmas�nda etkili olan kom�nistler, mevcut durumu bu �ekilde de�erlendirmektedirler. Liberal ekonomiye ve demokrasiye olan g�veni sarsabilecek muhtemel bir uluslararas� kriz, kom�nistlerin bu teorisini prati�e �evirebilir ve Rusya kolayl�kla yeniden kom�nist bir rejime ge�ebilir.
Asl�nda bu noktada kom�nizmin sinsi taktiklerinden biri kar��m�za ��kmaktad�r. Kom�nistler, kendilerince, tarihi s�ralamalar�n�n (kapitalizmden kom�nizme ge�i�) bozulmas�ndan kaynaklanan bir d�zenleme yapmaktad�rlar. Bu nedenle Rus halk�n�, mafyan�n eline vermi�ler ve klasik bir kapitalizmin ya�anmas�na ortam haz�rlam��lard�r. Kurduklar� bu sistemle halk� yo�un olarak ezdirmekte ve onlara "ba�ka ��z�m yok, tek ��z�m kom�nizm" dedirtmeye �al��maktad�rlar.
�te yandan kom�nizm gizliden gizliye varl���n� s�rd�rmektedir. Mevcut kadrolar�n t�m�, eski kom�nistlerden olu�maktad�r. Ve Marx'�n diyalektik materyalizmi ile e�itilmi� bu ki�iler, kom�nizm hayallerinden vazge�mi� de�illerdir. Aksine kom�nizmin kapitalist safhadan ge�mesi gerekti�ine inananlar, "kom�nist" olman�n bir gere�ini yerine getirmek i�in kapitalizmin ya�anmas�na seyirci kalmaktad�rlar. Ger�ek kom�nist olduklar� i�in, �u an kapitalizmi uygulamakta ve savunmaktad�rlar.
Diyalektik materyalist ilkeleri benimsemi� bu insanlar a��s�ndan, nihai hedefe ula�mak i�in, bir g�n kom�nist, bir g�n fa�ist g�r�nmek son derece kolayd�r. Nitekim asl�nda fa�izmde de kom�nizmde de ama� ayn�d�r: �nsanlara zulmetmek... Sadece kom�nizm, zulm�n� "h�manist" sloganlar alt�nda, gizliden gizliye devam ettirmektedir. Yapt��� zulme ve uygulad��� vah�ete, bu y�ntemle gerek�e olu�turmaya �al��maktad�r. (Harun Yahya, Kom�nizm Pusuda)

Sonu�


T�m bu gizli perdelerin ard�nda, �u anda kom�nist yap�lanma Rusya'da iktidara oynamaktad�r. Rus devleti, klasik kom�nist yap�ya d�nd�r�lmeye �al���lmaktad�r. T�rki Cumhuriyetleri hala askeri kontrol alt�nda tutan Rusya de�i�memi�tir; kom�nist SSCB fiilen halen durmaktad�r. Koyu kom�nist kadrolar, halk�, kapitalist bir ya�am i�inde iyice ezdirmekte; �stelik bir yandan da dinsizlik ve ahlaks�zl�k telkinlerini yo�un olarak s�rd�rmektedirler. Yo�un telkinlerin ve taktiklerin sonucunda ahlaki de�erlerinden iyice uzakla�an, Allah'�n varl���n� unutan bir toplumun kom�nizmi kabul etmemesi i�in bir sebep kalmayaca�� n� hesaplamaktad�rlar.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.