OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Anar�izmin ��z�m� �slam Ahlak�d�r
T�m insanl�k, d�nya �zerinde ya�anan anar�izmden, �iddeti g�n ge�tik�e artan kanl� ter�r eylemlerinden kurtulman�n �zlemi i�erisindedir. Bug�n d�nyan�n her yerinde vicdan sahibi insanlar�n lanetledi�i bu bela, Allah'�n izniyle �slam Dininin getirdi�i g�zel ahlak�n, bar���n, uzla�man�n, sevgi ve �efkatin yerle�mesiyle tarihin derinliklerine g�m�lecektir.

D�nyan�n pek �ok yerinde, anar�ik ter�r eylemlerine kar�� al�nan adli tedbirler etkili olmamakta, g��l� devletler dahi bu belay� etkisiz hale getirememektedirler.

Din ahlak�ndan tamamen uzak yeti�tirilmi�, kendisini ve di�er insanlar� biraz geli�mi� hayvan t�rleri gibi g�ren, a��r� sorumsuz, ba��bo� ve sald�rgan insanlar� dizginlemek, onlara hakim olmak, onlar� zaptetmek imkans�zd�r. Bug�n bir�ok �lkede hala devam eden bu sald�rganl��� ve zulm� engellemenin tek yolu insanlara �slam Dininin getirdi�i g�zel ahlak�n a��lanmas�d�r.

Ter�r destekli anar�izmAnar�izm, ter�rizmle desteklendi�i zaman, bar���n, dostlu�un, karde�li�in, uzla�man�n ve ho�g�r�n�n kar��s�nda olan karanl�k fikir ve ideolojilerin bir uygulamas� olarak kar��m�za ��kmaktad�r. �slam Dininin �z�n� ise bu gibi g�zel ahlak �zellikleri olu�turur. Dolay�s�yla anar�izm, t�pk� ter�r gibi �slam diniyle tam anlam�yla �eli�ir.

1) Anar�izm, t�pk� kom�nizm, fa�izm, �rk��l�k gibi bozgunculu�u �ng�r�r ve �iddet yolu ile mevcut d�zeni y�karak, yerine kendi ideolojisi do�rultusunda yeni bir y�netim tesis etmeyi ama�lar. Anar�ist militanlar �iddeti, kaba kuvveti, sava� ve �at��may� adeta kutsal kavramlar gibi g�r�rler. (Harun Yahya, �slam Ter�r� Lanetler)

Kuran ahlak�nda ise M�sl�man kendisine k�t�l�k yap�ld���nda dahi iyilikle kar��l�k vermekle y�k�ml�d�r. Bu konudaki ayetlerden birinde Allah ��yle buyurur: "�yilikle k�t�l�k e�it olmaz. Sen, en g�zel olan bir tarzda (k�t�l���) uzakla�t�r; o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda d��manl�k bulunan kimse, sanki s�cak bir dost(un) oluvermi�tir." (Fussilet Suresi, 34)

Ayetteki gibi hareket eden bir insan�n anar�izmin mant�k ve y�ntemlerine sempati duymas�, bu kanl� ideolojiye en ufak bir e�ilim g�stermesi elbette ki s�z konusu olamaz.

2) Anar�izmin bir di�er �zelli�i, kendisine belirledi�i s�zde "kutsal" hedef u�runa binlerce masum insan� g�z k�rpmadan feda edebilmesi ve bunu bir erdem gibi g�rmesidir. "Hedefler ara�lar� me�rula�t�r�r" mant���yla d���nen anar�istler her t�rl� ter�r eylemini rahatl�kla ger�ekle�tirebilirler.

Oysa Allah Kuran'da insanlara haks�z yere sald�rman�n, masum insanlar� �ld�rmenin �ok b�y�k bir su� oldu�unu bildirmektedir. Allah bir ayetinde ��yle buyurur: “... Kim bir nefsi, bir ba�ka nefse ya da yery�z�ndeki bir fesada kar��l�k olmaks�z�n (haks�z yere) �ld�r�rse, sanki b�t�n insanlar� �ld�rm�� gibi olur. Kim de onu (�ld�r�lmesine engel olarak) diriltirse, b�t�n insanlar� diriltmi� gibi olur...” (Maide Suresi, 32)

Tek bir insan�n dahi su�suz yere �ld�r�lmesi t�m insanlar�n �ld�r�lmesi gibiyken, i�lenen cinayetlerin, yap�lan katliamlar�n ve g�ndemdeki tabiriyle “intihar sald�r�lar�”n�n ne kadar b�y�k bir su� oldu�u a��kt�r.


3) Anar�izm, ahlaki veya insani de�erlerini kaybetmi�, zalim ve ac�mas�z bir toplum �ng�r�r. Anar�izmin bask� unsuru olarak kulland��� gruplar en basit bir olayda dahi g�z� d�nm�� bir �fkeye kap�l�r ve bunun ard�ndan hemen kavga ve �at��ma ba�lat�rlar.

Elbette bu duygusal �iddet, Kuran'�n emirlerine tamamen ayk�r�d�r. Allah Kuran'da M�sl�manlar� �fkelendikleri zaman bunu yenen, ak�lc�, itidalli ve �l�ml� insanlar olarak tarif etmektedir. Allah bir ayette ��yle buyurmaktad�r: “Onlar, ...�fkelerini yenenler ve insanlar (daki haklar�n)dan ba���lama ile (vaz)ge�enlerdir. Allah, iyilik yapanlar� sever.” (Al-i �mran Suresi, 134)

4) Anar�izmi y�nlendiren bir di�er �zellik de kitle ruhu, yani bozguncu taraftarlar�n giderek �o�almas�d�r. Bir yabanc�ya sebepsiz yere sald�rabilir, bir i� yerini ya�malayabilir, topluca insanlar� katledebilir, hatta kendisini bile �l�me atmaktan �ekinmeyebilir... Ter�r eylemlerine kat�lanlar�n �o�u, irade ve vicdanlar� zay�f oldu�u i�in, kitle psikolojisi i�inde ��z�lm��, "s�r�" haline gelmi�lerdir.

M�minler ise �o�unlu�a uymak yerine, daima ak�l ve vicdanlar� ile hareket ederler. Bu da Kuran ahlak�na uymakla m�mk�n olur.

5) Allah Kuran’da bar��� ve uzla�may� tavsiye eder. Dikkat edilirse bu �zellikler anar�izmin ana vasf� olan bozguncu karakterle taban tabana z�tt�r. Allah iyilikte bulunmay� ve insanlar�n aras�n� d�zeltmeyi emreder. Anar�i, ter�r, �iddet anlamlar�n� da kapsayan her t�rl� bozgunculuk hareketini yasaklar ve bu t�r bir eylem i�inde olanlar� lanetledi�ini bildirir. (Rad Suresi,25)

Sonu�


Anar�i ve ter�r, tabiat� itibar�yla, din ahlak�n�n getirdi�i sevgi, �efkat, merhamet, tevazu, yard�mla�ma, kanaatkarl�k gibi ahlaki erdemlere tamamen z�t bir yap� meydana getirmektedir. �lahi dinler taraf�ndan lanetlenmi� olan "zalimlik" kavram�, anar�izmin mayas�nda vard�r ve bu zalimlik ter�r gruplar� taraf�ndan sistemli olarak �v�lmekte, me�ru g�sterilmekte ve �zendirilmektedir.

Bug�n d�nyan�n her yerinde vicdan sahibi insanlar�n lanetledi�i bu anar�izm belas�, Allah'�n izniyle �slam Dininin getirdi�i g�zel ahlak�n, bar���n, uzla�man�n, sevgi ve �efkatin yerle�mesiyle tarihin derinliklerine g�m�lecektir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.