OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

U�an canl�lardaki �st�n tasar�m ve u�u� teknolojisi
Ku�larda ve u�an b�ceklerdeki �st�n tasar�m, bilim adamlar�n hem hayrete d���r�yor hem de onlara u�ak tasar�m�nlar�nda yol g�sterici oluyor.


Ku�lar u�arken kanatlar�n� maruz kald�klar� �artlara g�re en iyi bi�imde kullan�rlar. Ku�lar, r�zgar gibi de�i�kenlere g�re gerekli de�i�iklikleri otomatik olarak yapacak bir �ekilde yarat�lm�� olduklar� i�in en iyi u�ucu olarak kabul edilirler. �imdi u�ak teknolojisine y�n veren firmalar onlar�n bu yarat�l�� �zelliklerinden ders ��karmaya �al���yor: NASA, Boeing firmas�, ABD hava kuvvetleri u�a�a yerle�tirilmi� bir bilgisayardan gelen bilgilere g�re bi�im de�i�tirme yetene�i ta��yan, cam liflerden yap�lm�� esnek bir kanat tasarlam��t�r. S�z konusu bilgisayar, ayn� zamanda u�u� ko�ullar�n� (s�cakl�k, r�zgar kuvveti) bildiren �l�� ayg�tlar�n�n verdi�i bilgileri i�leme yetene�ine de sahip olacakt�r. Bilgisayar bu �ekilde ald��� bilgilere g�re, kanatlar�n e�rili�ini en uygun bi�imde de�i�tirebilecektir. (Harun Yahya, Do�adaki Tasar�m)

Bu konuda �al��an bir ba�ka firma da Airbus’t�r. Airbus da u�a��n kanatlar�na, t�pk� ku�lar�nki gibi u�u� ko�ullar�na g�re �ekil alabilme �zelli�i kazand�racak uyarlanabilen kanatlar (adaptive wings) yapmaya �al���yor. Ama�, yak�t sarfiyat�n� ve emisyonlar� azaltmak.

Ku�lar ile havac�l�k teknolojisi kar��la�t�r�lacak olursa, bu �st�n u�u� tasar�m�ndan ��karaca��m�z daha �ok dersin oldu�unu anlayabiliriz. Nitekim TAI’de u�ak m�hendisli�i yapan bilim adam� Necmi Kara bu konuda ��yle diyor: “En geli�mi� teknoloji bile ger�ek bir ku�un en iyi, en uygun konstr�ksiyonunu ger�ekle�tirmekten �ok uzakt�r.” (“Engineers Ask Nature for Design Advice”, Jim Robbins, New York Times, 11 December 2001)

K�sacas� ku�lar�n u�u� �ekilleri ve kanat yap�lar� tam anlam�yla bir tasar�m harikas�d�r. Ku�lardaki bu e�siz tasar�m y�llardan beri u�ak m�hendislerinin ilham kayna�� olmu�tur. Allah bu canl�lar� u�maya en elveri�li sistemlerle donatm��t�r. Ku�larda apa��k g�r�len bu tasar�m� ve bunun yaln�zca her�eyi d���nen, kusursuz bir akla sahip olan bir Yarat�c�’n�n eseri olabilece�ini hi� kimse inkar edemez. Allah Kuran-� Kerim’in bir ayetinde bu canl�lardaki yarat�l��a ��yle dikkat �ekmektedir:

“Onlar, �stlerinde dizi dizi kanat a��p kapayarak u�an ku�lar� g�rm�yorlar m�? Onlar� Rahman (olan Allah')tan ba�kas� (bo�lukta) tutmuyor. ��phesiz O, her�eyi hakk�yla g�rendir.” (M�lk Suresi, 19)Ku�lar�n Kanatlar� U�ak Yap�m�na Y�n VeriyorKu�lar�n u�u�unun incelenmesi u�ak kanatlar�n�n yap�lar�nda �nemli de�i�ikliklere neden olmaktad�r. Bu de�i�ikliklerden ilk yararlanan u�aklardan biri, bir Amerikan avc� u�a�� olan F-111’dir. Art�k bu u�a��n kanatlar�nda, y�n� de�i�ebilen hareketlerle u�a��n sa�a ya da sola d�nmesini sa�layan kanat��klar bulunmamaktad�r. U�ak d�n��lerini, ku�lar�n yapt��� gibi, kanatlar�n�n bi�imlerini, kanad�n yandan g�r�len e�rili�inin artmas� ya da azalmas� bi�iminde, de�i�tirerek yapmaktad�r. Y�n de�i�tirirken, klasik y�zge�li kanatlar� olan u�a��n ge�ici dengesizliklere d��mesine kar��n, kanad�n yansal e�rili�inin de�i�mesi ile sa�lanan �st�nl�kten yararlanan u�aklar, d�n��lerde dengeli kalabilmektedirler.

Akbaban�n Telekleri Havac�l�k Ara�t�rmalar�na Yol G�steriyorBir u�ak u�arken kanad�n�n ucunda bas�n� farkl�l�klar�ndan kaynaklanan b�y�k burga�lar�n olu�mas� s�z konusudur. Bu tip burga�lar, u�u� esnas�nda u�akta olumsuz etkiler yarat�r.

Havac�l�k ara�t�rmalar�nda, akbabalar�n incelenmesiyle, onlar�n u�arken teleklerini (kanatlar�n�n u�lar�nda yer alan b�y�k t�yler) bir elin parmaklar� gibi a�t�klar� g�r�ld�. Yap�mc�lar, bu g�zlemin sonucunda akbaban�n kanat u�lar�n� kopya ederek, metalden k���k kanat��klar yapmak ve bunlar� k�r�k olarak s�namak d���ncesini edindiler. Bu ayg�t�n bir dizi k���k burga� do�mas�na yol a�t��� ve �nceki b�y�k burgac�n yerini alan bu burga�lar�n daha az zararl� oldu�u kan�tland�. �imdi k���k kanat��klar�n, u�aklar�n kanat u�lar�na uyarlanmas� i�in �al���l�yor.

Bilim, B�ceklerin U�mak ��in Kulland��� Aerodinamik Teknikleri Hen�z ��zemiyorBir b�cek u�arken ortalama olarak saniyede birka� y�z defa kanat ��rpar. Hatta kanatlar�n� saniyede 600 defa ��rpabilen b�cekler bile vard�r. Bir saniyede bu kadar hareketin, �stelik ola�an�st� bir hassasl�kta yap�lmas�, bu tasar�m�n teknolojik olarak taklit edilmesini imkans�z k�lmaktad�r.

Nitekim California �niversitesi'nde Biyoloji Profes�r� olan Michael Dickinson ve arkada�lar�n�n meyve sineklerinin u�u� tekni�ini ortaya koyabilmek i�in geli�tirdikleri robot, meyve sine�inin 100 kat� b�y�kl�kte ve ancak binde biri h�zla kanat a��p kapama hareketi ger�ekle�tirebilmektedir. �stelik her be� saniyede bir kanat hareketi yapan robot sine�in bu hareketi i�in 6 ayr� motor kullan�lmak zorundad�r.

Bilim adamlar� y�llard�r b�ceklerin kanat ��rpma hareketlerinin ayr�nt�lar�n� ortaya koymak i�in �e�itli deneyler yapmaktad�rlar. Bunlardan biri de California Universitesi’nde bir biyolog olan Prof. Michael Dickinson’un meyve sinekleri �zerinde yapt��� deneylerdir. Bu deneyler s�ras�nda Dickinson sinek kanatlar�n�n -basit mente�elerle tutturulmu� gibi- d�z hareketler yapmad���n�, aksine son derece kompleks aerodinamik tekniklerden yararland���n� tespit etmi�tir. Ayr�ca her ��rpmada kanatlar�n y�n� de�i�mektedir: A�a�� hareket eden kanatta �st k�s�m yukar� bakarken, yukar� harekette kanat d�nerek, bu kez kanad�n alt k�sm� yukar� bakmaktad�r. Bu kompleks u�u� tekni�ini analiz etmek isteyen bilim adamlar� ise, u�ak kanatlar� i�in kullan�lan “klasik aerodinami�in” yetersiz oldu�unu ifade etmektedirler.


Nitekim meyve sinekleri de u�mak i�in birden fazla aerodinamik �zellikten yararlanmaktad�rlar. �rne�in kanatlar bir vuru� meydana getirdi�inde arkas�nda girdapl�, komplike bir hava dalgas� b�rak�r. Kanat geri d�nerken de bunu d�men suyu gibi dalgan�n i�inden ge�irerek, daha �nce kaybetti�i enerjisinin bir k�sm�n� yeniden devreye sokmu� olur. Saniyede 200 kez kanat ��rpan 2,5 milimetrelik meyve sine�i ve di�er b�ceklerin u�u� kaslar� en g��l� kaslar olarak nitelendirilir. Kanatlar�n yan� s�ra sahip olduklar� keskin g�zler, denge i�in kulland�klar� ufak arka kanatlar ve kanatlar�n zamanlamas�n� ayarlayan al�c�lar gibi daha pek �ok detay da tasar�mlar�ndaki m�kemmelli�i art�rmaktad�r.

Burada g�z ard� edilmemesi gereken bir konu da, b�ceklerin milyonlarca senedir bu aerodinamik kurallardan yararlanarak u�tuklar�d�r. G�n�m�zde en geli�mi� teknolojileri kullanan bilim adamlar�n�n bile, b�ceklerin u�u� tekniklerini tam olarak a��klayamamalar�, yarat�l���n apa��k delillerinden biridir. Allah hikmetle bakan g�zler i�in, k���c�k bir b�cekte de akl�n�n ve ilminin benzersizli�ini sergilemektedir. Bir ayette Allah buna ��yle dikkat �ekmektedir:

“G�kleri ve yeri (bir �rnek edinmeksizin) yaratand�r. O, bir i�in olmas�na karar verirse, ona yaln�zca "OL" der, o da hemen oluverir.” (Bakara Suresi, 117)

Bayku� Sessizli�i


Bayku�lar, geceleri avlar�n�, fark�nda olmad�klar� bir anda yakalamak i�in �zerlerine sessizce �ullan�rlar. Hampton, Virginia’daki NASA Langley Ara�t�rma Merkezi’ndeki ara�t�rmac�lar�n belirtti�ine g�re, bir�ok ku�un u�u� t�ylerinin belirgin, d�zg�n �ekilli kenarlar� olmas�na kar��n bayku�lar�n u�u� t�yleri, havan�n kanat �zerinden ge�erken ortaya koydu�u t�rb�lans� -ve b�ylelikle g�r�lt�y� de- azaltacak �ekilde yumu�ak sa�aklara sahip bulunuyor. Bayku� kanatlar�n� taklit ederek, askeri tasar�mc�lar hayalet u�aklar� olduklar�ndan daha da gizli hale getirebilmeyi umuyorlar. Bayku�lardaki tasar�m sayesinde radarlar taraf�ndan g�r�lmeyen u�aklar�n hi� duyulamayacak kadar sessiz olmas� hedefleniyor.

Kanat �ekilleri


Ku�lar�n kanat �ekli u�abilmelerinde rol oynayan bir numaral� fakt�rd�r. �ahin, atmaca ve k�rlang�� gibi h�zl� u�an ku�lar�n kanatlar�n�n u�lar�, di�er ku�lar�n kanatlar�na g�re arkaya do�ru daha �ekik, dar ve sivri u�ludur. Ku�lar�n bu �zellikleri u�ak m�hendisleri i�in yol g�sterici olmu�tur.

D�z kanatlar daha fazla kald�rma kuvveti sa�lar. Bu kalk�� ve ini� s�ras�nda �nemlidir. Ancak y�ksek h�zlarda en iyisi u�lar� geriye do�ru �ekik kanatlard�r. Bu iki �zellikten de yararlanman�n tek yolu konumlar�n� de�i�tirebilen kanatlar yapmakt�r. Bunlara hareketli kanatlar denir. F-111, Tornado gibi sava� u�aklar� b�yle kanatlara sahiptir. Bu u�aklar h�z kazand�k�a kanatlar� kuyru�a do�ru konum de�i�tirir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.