OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Frans�z i�galinden bu yana zulme u�rayan M�sl�manlar�n �lkesi: TUNUS
Uzun y�llard�r bask�lara maruz kalan dindar Tunus halk�, bu zulm�n art�k sona ermesini, kendilerini kurtaracak bir liderin �nderli�inde huzur i�inde ya�ayabilecekleri bir ortam�n sa�lanabilmesini �zlemle beklemektedirler.


Osmanl� sonras� �ok b�y�k bir kaosun i�ine itilen b�lgelerden biri Kuzey Afrika'd�r. Devlet-i Ali, Kuzey Afrika'n�n b�y�k b�l�m�n� 16. y�zy�lda egemenli�ine alm�� ve b�lgede istikrarl� bir y�netim kurmu�tu.

Tunus'un �slam ile tan��mas�, �slam ordular�n�n 648 y�l�ndaki fethi ile ger�ekle�mi�ti. K�sa s�re i�inde Tunus bir �slam vatan� haline geldi ve 7. y�zy�la gelindi�inde t�m Tunus halk� M�sl�man oldu. Daha sonra pek �ok kez y�netim de�i�ikli�i ya�ayan Tunus'da ger�ek huzur ve istikrar, 1574 y�l�ndaki Osmanl� y�netimiyle ba�lad�. Tunus, Osmanl� Devleti'ne ba�l� bir eyalet haline getirildi ve bu stat�s� 1881'e kadar s�rd�. �lke n�fusunun b�y�k �o�unlu�unu olu�turan M�sl�man Araplar�n yan� s�ra, Berberiler ve Yahudiler gibi farkl� etnik ve dini topluluklar�n huzur i�inde ve karde��e ya�ad��� Tunus'taki bu bar�� d�nemi, Fransa'n�n 1881'deki i�galine kadar s�rd�. (Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)

Fransa'n�n Kanl� S�m�rge Tarihi


Fransa, Tunus'u valiler kanal�yla y�netti. Ayn� Cezayir'de oldu�u gibi burada da �ok b�y�k bir zul�m politikas� b�ylece ba�lam�� oldu. Her t�rl� muhalefet hareketi ve ba��ms�zl�k yanl�s� faaliyetler kanl� bir �ekilde bast�r�ld�. Onlar� destekleyenler �ok �iddetli bask� g�rd�ler, b�y�k bir b�l�m� tutukland�, i�kencelere maruz kald�.

Fransa, dinine ba�l�, vatansever Tunus halk�nda olu�an tepkiyi durdurmakta, ayaklanmalar� bast�rmakta zorlan�yordu. Ba��ms�zl�k m�cadelesi amac�yla kurulan D�stur Partisi'ni kendi taraf�na �ekti. Ba��na ise �ok g�vendi�i bir "adam�"n� yerle�tirdi: Habib Burgiba.

�lk ba�larda halk�n deste�ini almak i�in dindar bir g�r�nt� sergileyen Habib Burgiba, �ocuklu�undan itibaren Frans�z e�itimi g�rm��t�. Ancak gen�lik d�neminde �zellikle Frans�z i�gal y�netimine kar�� bir politika izlemi�, bu �ekilde halk�n deste�ini almay� planlam��t�. Hatta bunun i�in birka� kez hapse girmi�, Tunus'tan Kahire'ye ka�arak halk nezdinde kahraman imaj� kazanmaya �al��m��t�.R�tbeli bir mason olan Habib Burgiba, iktidar� boyunca M�sl�man Tunus halk�n�n de�il, Frans�z B�y�k Locas�'n�n menfaatlerini �n planda tuttu. (sa�da)


Tunus'a d�nd���nde halk� ama�s�z bir isyana te�vik eden ve b�ylece kanl� bir Frans�z m�dahalesine zemin haz�rlayan Burgiba, Frans�zlar�n 1956 y�l�nda i�gale son vermelerinden sonra, Fransa'n�n Tunus'taki temsilcisi haline geldi. S�m�rgeci Frans�z y�netimi �lkeyi terk ederken, geride kendilerine son derece sad�k y�netim kadrolar� b�rakm��lard�. Bu kadrolar Frans�zlar�n menfaatlerini onlar kadar koruyan, kendi vatanda�lar�na onlardan bile daha fazla zul�m yapan Habib Burgiba y�netimindeki kadrolard�.

1959'da �lkeyi s�resiz olarak y�r�tme yetkisini tek ba��na eline alan Habib Burgiba, bir zaman sonra kendisini "�l�m�ne kadar cumhurba�kan�" ilan etti. 7 Kas�m 1987'de akli dengesi yerinde olmad��� gerek�esi ile Ba�bakan Zeynel Abidin taraf�ndan devlet ba�kanl��� g�revinden al�nana kadar, yani 31 y�l boyunca, Tunus'u tek ba��na y�netti.

Bu diktat�r�n en �nemli �zelliklerinden biri ise, di�er benzerleri gibi y�ksek r�tbeli bir mason olu�uydu. Masonik kimli�i, Habib Burgiba i�in M�sl�man kimli�inden de, Tunuslu kimli�inden de daha �nemliydi. O, M�sl�man Tunus halk�n�n de�il, Frans�z B�y�k Locas�'n�n menfaatlerini �n planda tutuyordu.

Burgiba'n�n ilk icraat� camileri s�k� denetim alt�na almas� ve belli vakitlerin d���nda namaz k�l�nmas�n� yasaklamas�yd�. Dinini ya�amak isteyen M�sl�manlar�, rejim muhalifi s�fat�yla tutuklatt�rd� ve �ok a��r i�kenceler uygulad�. �slami e�itim veren kurumlar�n hepsini kapatt�rd�. Burgiba yapt��� bask�larda o kadar ileri gitti ki, "�lkenin ekonomik kalk�nmas�n� ve �al��ma temposunu yava�latt���" bahanesiyle Ramazan'da oru� tutmay� yasaklad�. Hac i�in Mekke yolculu�unun pahal� oldu�u gerek�esi ile Mekke yerine Magrip'in kutsal kenti kabul edilen Keyrevan'�n ziyaret edilmesini istedi.

Tunus y�netimi her d�nemde �slam �lkelerine kar�� uzak bir politika izledi. Cezayir'e kar�� Frans�z h�k�metinin yan�nda yer alan Tunus'ta, �ehit olan Filistinliler i�in dua etmek ve maruz kald�klar� zul�m hakk�nda konu�mak dahi yasakland�.
Tunus, Bin Ali y�netimiyle tam bir polis devleti haline getirilmi�tir. Her y�z ki�iye bir polis d��mektedir. Bu benzeri g�r�lmedik derecede y�ksek bir orand�r. Halk �slami duyarl�l���n� ifade etmekten �ekinmekte ve �ok b�y�k bir bask� alt�nda hayat�n� s�rd�rmeye �al��maktad�r.

Bug�n hala Tunus ve Cezayir, kendi M�sl�man halk�na s�m�rge d�neminden daha �iddetli bir bask� ve zul�m uygulayan iki �lkedir. Bu iki �lkedeki M�sl�man halk�n ya�ad�klar�n�n, Kuran'da anlat�lan inkarc�lara ait bir zul�m y�ntemi oldu�una da dikkat etmek gerekir. �nkarc�lar�n ortak �zelli�i Allah’�n an�lmas�ndan rahats�z olmalar� ve bunu engellemeye �al��malar�d�r. Allah Bakara Suresi'nde Kendi ad�n�n an�lmas�n� engellemek isteyenlerin d�nyada ve ahiretteki durumlar�n� �u �ekilde bildirmektedir: “Allah'�n mescidlerinde O'nun isminin an�lmas�n� engelleyen ve bunlar�n y�k�lmas�na �aba harcayandan daha zalim kim olabilir? Onlar�n (durumu) i�lerine korkarak girmekten ba�kas� de�ildir. Onlar i�in d�nyada bir a�a��lanma, ahirette b�y�k bir azab vard�r.” (Bakara Suresi, 114)

Burgiba Sonras� da Hi�bir De�i�im Olmad�Fransa, Burgiba imaj�n�n Tunus'ta eski g�c�n� yitirmesinden sonra, Tunus'un Paris b�y�kel�isi Hadi Mebruk'un D��i�leri Bakanl���'na atanmas�n� sa�layarak, �lkedeki etkinli�ini art�rmaya �al��t�. Bu arada Ba�bakan Zeynel Abidin Bin Ali, Burgiba y�netiminin siyasi bask�lar� y�z�nden y�llarca ezilen M�sl�man halk� kendi taraf�na �ekebilmek i�in, onlara birtak�m �zg�rl�kler verdi. Burgiba'y� sivil bir darbeyle y�netimden uzakla�t�ran Bin Ali y�netimi, siyasi tutuklular�n bir k�sm�n� da serbest b�rakt�. S�rg�nde olanlar�n tekrar �lkeye d�nmelerine izin verdi. Ancak M�sl�man halk�n b�y�k umutlar besledi�i yeni y�netim, Burgiba'dan farkl� ��kmad�. Bin Ali, iktidar�n� sa�lama ald�ktan sonra ayn� Burgiba gibi kendi halk�na kar�� zul�m uygulamaya ba�lad�.

Burgiba sonras� Tunus'ta de�i�en tek �ey, M�sl�manlar�n y�llarca �ektikleri zul�m ve bask�c� politikalar�n katlanarak artmas� olmu�tur. Bug�n Tunus halen, Zeynel Abidin sebebiyle b�lgenin en kat� ve antidemokratik yap�ya sahip �lkesi durumundad�r. Uzun y�llard�r bask�lara maruz kalan dindar Tunus halk� ise bu zulm�n art�k sona ermesini, kendilerini kurtaracak bir liderin �nderli�inde huzur i�inde ya�ayabilecekleri bir ortam�n sa�lanabilmesini �zlemle beklemektedirler.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.