OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Eritre - Etiyopya M�sl�manlar Bar�� ve Huzur �stiyorlarSava� ve kar���kl�klar, Afrika k�tas�nda hi� h�z�n� kaybetmeden on y�llard�r devam ediyor. S�m�rgeci g��lerin 1950'li ve 60'l� y�llarda k�tadan �ekilmesinin ard�ndan, Afrika �lkelerinin �o�unda fa�ist veya kom�nist diktat�rler y�netime geldi. Bu rejimler, M�sl�manlara kar�� sistemli bir sindirme politikas� izlediler ve halen de izlemeye devam ediyorlar. Bu politikalar neticesinde aral�ks�z sava� ve karga�an�n ya�and��� yerlerden birisi, 16. y�zy�l�n ortalar�ndan itibaren yakla��k 2 as�r Osmanl� y�netiminde kalm�� olan Eritre oldu.

Eritre, Etiyopya'n�n kuzeyinde, Afrika'n�n Asya'ya en �ok yak�nla�t��� Bab�l Mendep Bo�az�'na kadar olan k�y� boyunca uzanan bir �lkedir. Bu b�lge, Afrika k�tas�nda binlerce y�ld�r, ticari ve askeri olarak �nemli bir noktad�r. Koloni Afrikas�'n�n �o�u gibi, bu �lke de, yerli halklar�n taleplerine bak�lmadan, s�m�rgeci Avrupal� g��lerin kendi aralar�nda payla��mlar�yla ortaya ��km��t�r.

Afrika'n�n stratejik noktas�: EritreEritre'yi elinde tutan g��, K�z�ldeniz'in g�ney giri�ini, dolay�s�yla Akdeniz'den Hint Okyanusu'na yap�lan t�m ��k��lar� da kontrol alt�na alm�� olur. T�m bunlar�n yan� s�ra, Etiyopya i�in Eritre bir anlamda denizlere a��lan liman konumundad�r.

��te, Eritre'nin sahip oldu�u bu stratejik �nem nedeniyle, �ngilizler II. D�nya Sava�� esnas�nda Amerika'ya Eritre'nin haberle�me �ss�n� kiralam��lar ve ABD, Etiyopya ile aras�ndaki bir savunma s�zle�mesine dayanarak 25 y�l boyunca buray� kullanm��t�r. Buras�, d�nyan�n en �nemli haberle�me �slerinden birisidir ve Kore Sava�� boyunca Washington'a haber ak���nda �ok �nemli rol oynam��t�r. Mevcut stratejik �neminin yan� s�ra, sahip oldu�u alt�n kaynaklar� ve mineraller, muhtemel petrol ve gaz kaynaklar� da (K�z�ldeniz'de petrol arama �al��malar� devam ediyor) b�lgeye ilgi duyan g��lerin g�z�nde Eritre'yi daha da de�erli hale getirmektedir.

II. D�nya Sava�� �ncesinde n�fusu 1 milyon olan Eritre'nin �imdiki n�fusu Bat�l� kaynaklara g�re 2.5 milyon, b�lgede faaliyet g�steren direni� �rg�tlerine g�re ise 3.5 milyondur. Ve bu n�fusun b�y�k b�l�m�n� M�sl�manlar olu�turmaktad�r.

Eritreli M�sl�manlar�n tarihi
Osmanl� y�netiminden kopar�ld�ktan sonra �talya taraf�ndan i�gal edilen Eritre, 1952'de Birle�mi� Milletler karar� ile Etiyopya ile birle�ik bir federe devlet haline geldi. Ancak halk taraf�ndan kabul g�rmeyen bu durum, geni� halk ayaklanmalar� ile neticelendi. 14 Kas�m 1962'de ise Etiyopya'daki i� kar���kl�klar� bahane eden �mparator Haile Selassie, Eritre'yi Etiyopya topraklar�na katt���n� ilan etti. Selassie d�nemiyle birlikte M�sl�manlara kar�� b�y�k bir bask� ve i�kence politikas� ba�lat�ld�. Etiyopya rejimine kar�� koyan pek �ok M�sl�man katledildi.

Etiyopya'n�n �iddet ve ter�r uygulamalar�n�n neticesinde,1967'- den 70'lerin ba��na dek y�z binlerce Eritreli yurtlar�ndan s�r�ld�. Tarihin en kalabal�k m�lteci gruplar�ndan birini olu�turan bu insanlar kad�n, �ocuk, ya�l� demeden �l�me terk edildiler. Bu durumu, y�netimin uygulad��� yanl�� tar�m politikalar� sonucu, 200 bine yak�n insan�n da k�tl�ktan �lmesi izledi.

T�m bu geli�meler neticesinde Haile Selassie y�netimi 1974'de yap�lan bir darbe ile devrildi. Marksist g�r��e sahip bir cuntan�n y�netimi ele ge�irmesi, M�sl�manlar a��s�ndan herhangi bir de�i�ikli�e neden olmad�. Fa�ist bir diktat�rl���n yerine, Marksist bir diktat�rl�k kurulmu�tu. M�sl�manlar i�in yine bask�, yine i�kence, yine g�zalt�lar, yine zorluk ve s�k�nt�lar devam etti.

Kanl� bilan�oHaile Selassie'nin halefi Marksist Mengistu Haile-Mariam, y�netimi boyunca tam anlam�yla bir �iddet politikas� izledi. Y�netimde kald��� 17 y�l i�erisinde, �lke n�fusunun b�y�k bir �o�unlu�unu yok etti. Mengistu, b�lgede s�regelen din aleyhtar� �izgiyi, t�m �lke �zerinde ter�r �eklinde uygulad�. 17 y�l s�ren Marksist y�netimi esnas�nda 10 bin cami y�k�ld�, yakla��k 500 bin M�sl�man �areyi Sudan'a s���nmakta buldu. Bir o kadar M�sl�man ise Somali'ye iltica etti. May�s 1991'de Etiyopya y�netimi bir kez daha el de�i�tirdi, ancak Mengistu'nun geride b�rakt��� bilan�o olduk�a a��rd�:

- 60 bin �ocuk sakat ve 45 bin �ocuk da ana-babas�z kalm��t�,

- 750 bin m�lteci vard� ve bunlar�n 500 bini Sudan'da a�l�k s�n�r�nda ya�amaktayd�,

- N�fusun %80'i g�da yard�m�na muhta�t�,

- 48 bin ki�iye bir doktor d��mekteydi ve �lkede ortalama ya�am s�resi 46 y�l idi...

Son durumEtiyopya ile Eritre aras�nda 1999 y�l�nda ba�lam�� olan s�n�r �at��mas�, 18 Haziran 2000 tarihinde Afrika Birli�i �rg�t�'n�n giri�imleri sonucunda ate�kes ile neticelendi. Ancak her iki taraf�n da, i�inde bulunduklar� ekonomik darbo�aza ve halklar�n�n a�l�k s�n�r�nda ya��yor olmas�na ra�men, milyonlarca dolarlar�n� sava�a yat�rmalar� olduk�a �a��rt�c�d�r. Bu �at��malar esnas�nda limanlar, elektrik santralleri ve havaalanlar� gibi bir �lke i�in son derece �nemli olan alt yap� kurumlar� yerle bir olmu�, y�z binlerce insan g��e zorlanm�� ve milyonlarca dolarl�k hasar meydana gelmi�tir. Bu �at��malarda, b�lge halk�n�n fazlas�yla ihtiyac� olan 1 milyar dolara yak�n kaynak, silah temini i�in telef edilmi�tir. B�ylece taraflar silah �reticileri i�in iyi bir pazar olmu� ayn� zamanda d�nya kamuoyunun dikkatinin sava�a y�nelmesi itibar� ile n�fuslar� dahilinde bulunan M�sl�manlara yapt�klar� zul�mleri gizleyebilmi�lerdir.


Bug�n, bu zul�m her ge�en g�n daha da �iddetlenerek devam etmektedir. Eritre'de M�sl�manlar�n hi�bir gerek�e g�sterilmeden g�zalt�na al�n�p tutuklanmalar�, adaletsiz mahkemelerde yarg�lan�p idamla cezaland�r�lmalar� s�z konusudur. Yarg�s�z infazlar�n yap�lmas� ve �lkede her t�rl� muhalefetin yasak olmas� nedeniyle, M�sl�manlar, d���ncelerini dile getirememekte ve �zg�rce ibadet edememektedir. M�sl�man n�fus aras�nda kay�plar�n say�s�n�n g�n ge�tik�e artmas�na sebep olan bask�, �iddet ve sindirme politikalar� t�m h�z�yla devam etmektedir. M�sl�manlar�n �ocuklar�na dini e�itim verecekleri okullar kapat�lmakta, ibadetlerini yapacaklar� cami ve mescidler y�k�lmaktad�r. On binlerce M�sl�man g��e zorlanmakta, y�netimin zulm�nden ka�an 1 milyona yak�n m�lteci evlerinden uzakta, a�l�k ve k�tl�k i�inde ya�amlar�n� idame ettirmeye �al��maktalar.

Ku�kusuz bu uygulamalar tarih boyunca masum insanlara yap�lan haks�z ve adaletsiz uygulamalar� bir kez daha hat�rlatmaktad�r. Kuran'da zalim y�neticilerin karakterlerinin her d�nemde ayn� oldu�u bildirilmi�tir. Bunlar�n, halklar�na kar�� uygulad�klar� bask�c� y�ntemler, bozguncu karakterleri, kad�nlara, erkek �ocuklar�na yapt�klar� �iddetli zul�m hi� de�i�memi�tir. Hatta Kuran'da, "Biz bunlardan �nce nice nesilleri y�k�ma u�ratt�k ki onlar, zorbaca yakalamak bak�m�ndan kendilerinden daha �st�nd�ler..." (Kaf Suresi, 36) ayetinde bildirildi�i gibi �o�u zaman ge�mi�tekiler zorbal�k bak�m�ndan bug�nk�lerden daha �iddetlidirler. Ge�mi�tekilerin yapt�klar� zul�m ve zorbal�klar nas�l kar��l�k bulduysa, bug�nk�ler de Allah'�n sonsuz adaleti ile kar��l�k bulacakt�r.

Bug�n, d�nyan�n bir�ok yerinde oldu�u gibi Eritre'de de zay�f b�rak�lm�� ve yard�ma muhta� olan insanlar, bar�� ve huzur i�inde bir ya�am �zlemi i�indedirler. Vicdan sahibi insanlar, d�nya �zerinde her nerede olursa olsun zulme u�rayan insanlar yard�mc� olmak i�in gayret etmelidirler. Bu da ancak Kuran Ahlak� ile ahlaklanm��, y�ksek vicdan sahibi olan inan�l� insanlar�n duyarl�l�klar� ve sahiplenmeleri ile ger�ekle�ebilir. (Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.