OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 8(Haziran 2002)

K�k Say� 8(Haziran 2002)
( 18.09.2002 23:54 )
�nsanlar�n ya�am�n ger�ek amac�ndan uzakla�malar� bir s�re sonra manevi de�erlerini de kaybetmeleri demektir. D�nyay� ya�ayabilecekleri tek yer olarak g�ren, hem kendilerinin hem de di�er insanlar�n �l�mle birlikte yok olacaklar�n� zanneden bu ki�iler manevi y�nden de bir ��k�� i�ine girerler.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 29.08.2002 23:40 )
Allah'� tan�mayan bu "pozitif bilim" saplant�s�n�n yerine, Kuran'da verilen bilim anlay���n� koymak, insanl���n tek kurtulu� yolu olacakt�r.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 29.08.2002 23:26 )
Yery�z�n�n belki en korkun� zul�mlerinin ya�and��� 18 May�s 1944 tarihinden sonra, s�rg�n topraklar�nda te�kilatlanan K�r�m T�rkleri, defalarca vatanlar� K�r�m'a geri d�nme te�ebb�slerinde bulunmu�lar, fakat her te�ebb�s tutuklamalar ve yeni s�rg�nlerle son bulmu�tur.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 29.08.2002 23:25 )
Gelenek�ilik, masonlu�u �ok iyi tan�mlayan bir kelimedir; ��nk� masonluk, k�kenleri binlerce y�l �ncesindeki Pagan toplumlara uzanan bir "gelenekler �rg�t�"nden ba�ka bir �ey de�ildir. Eski M�s�r'�n, Firavunlar�n, Firavun'un b�y�c�lerinin, Eski Yunan'�n materyalist d���n�rlerinin, Hermetikler'in, Kabalac�lar'�n, Tap�nak��lar'�n, G�l-Ha�lar'�n ve kendilerinden �nceki masonlar�n geleneklerini k�r� k�r�ne izlemektedirler.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 15.06.2002 04:08 )
D�nya �zerindeki ya�am �yle uygun dengeler ile yarat�lm��t�r ki, do�al afetler �ok b�y�k alanlarda etkili olmaz. �nsanlar da dahil olmak �zere t�m canl�lar i�in adeta �zel bir koruma mevcuttur. Ama bu koruman�n yan�s�ra Allah, zaman zaman insanlara, ya�ad�klar� mekan�n ne derece g�vensiz olabilece�ini de g�stermektedir.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:29 )
D�nyay� bir ���k demeti olarak alg�l�yoruz, bu y�zden de bu alg�lara bakarak maddeyi mutla ger�ek zannetmek b�y�k bir yan�lg� olacakt�r.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:26 )
Akmakta olan bir nehrin ak�� y�n� de�i�tirilmemi�se, bunun sorumlusunu bulmak i�in nehrin yeni sulad��� tarlan�n sahibine bakmak yeterli olacakt�r. Kennedy suikastinde ise sulanan tarla, tek bir adresi g�steriyor: �srail'i...
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:23 )
Baphomet, tap�nak ��valyeleri ve onlar� izleyen b�t�n gizli �rg�tlerin tap�nd��� tanr�yd� ve kara b�y�de k�t�l�klerin kayna�� ve yarat�c�s�yd�; Sabbath cad�lar�n�n satanik ke�isiydi ve Aleister Crowley taraf�ndan koyulan bir isimdi." ( Peter Underwood taraf�ndan yaz�lan "B�y� ve Do�a�st�" s�zl���)
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:21 )
Samimi �slubuyla Kuran ayetlerini yorumlad���n� g�zlemledi�imiz Harun Yahya k�lliyat� ve bu kitaplardan faydalan�larak haz�rlanan siteler Hz. �sa konusunda da bilmedi�imiz pek �ok ger�e�i a���a ��karmaktad�r. Yazar�n "Hz. �sa Gelecek" kitab� kaynak al�narak haz�rlanan ayn� isimli site, i�eri�i ile ger�ekten hayranl�k uyand�r�c�. Sitenin a��l�� sayfas�ndaki �nemli not, sitenin haz�rlanma amac�n� �ok net bir �ekilde ortaya koymaktad�r.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:14 )
Kabala, �branice'de " Gelenek" anlam�na gelir. Yahudi ruhbanlar�n�n, as�rlard�r birirlerine aktard�klar� ve Kutsal Kitap'�n " gizli anlamlar�" ile ilgilenen bir t�r ok�ltizm ve mistisizm y�ntemidir.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:12 )
End�l�s'te sekiz as�rl�k �slam h�kimiyeti d�neminde Yahudiler ve H�ristiyanlar huzur i�inde ya�amlar�n� s�rd�rm��lerdir. ��phesiz End�l�s M�sl�manlar�'n�n tarihe �rnek te�kil eden davran��lar�ndan kaynaklanan bu huzur ortam�, Kuran ahlak�n�n ya�anmas�yla ortaya ��km��t�r. Bu nedenle End�l�s d�nemdeki anlay��, g�n�m�zde medeniyetlerin bar��� i�in model olabilecek tarihi deneyimlerdir.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 13:10 )
D�nya devleti olmak ve b�lgedeki g�c�n� art�rmak isteyen T�rkiye i�in en �ncelikli olan �eylerden birisi, bu T�rk yurduna sahip ��kmak ve K�r�m T�rkleri'ne yard�m eli uzatmakt�r.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 11:45 )
2002 y�l�n�n ilk aylar�nda Ortado�u bir kez daha �sraillilerin ac�mas�z sald�r�lar�na sahne oluyor. �srail ordusu, Filistinli sivillerin yerle�im birimlerini ac�mas�zca bombal�yor, �ocuklara ate� a��yor, Filistin'i ya�anmaz hale getirmeye �al���yor. Ama� ise Siyonizmin kutsal hedefi olan Filistin'deki Yahudi hakimiyetini hayata ge�irmek.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 11:41 )
20 Nisan 2002 tarihinde Fransa'da ger�ekle�tirilen Cumhurba�kanl��� se�imlerinin 1. turunda �rk�� s�ylemleri ile tan�nan Le pen %17.4 oy olm�� ve Sosyalist aday Jospin'i geride b�rakarak ikinci tura kat�lmaya hak kazanm��t�. Se�im �al��malar�nda Fransa'daki M�sl�manlar� potansiyel tehdit olarak tan�tan Le Pen, bas�na verdi�i ilk deme�te "camiler g�neyde, �anlar kuzeyde kalmal�" diyerek Avrupa'da m�sl�manlara tahamm�lleri olmad���n� ortaya koydu. Fransa'da M�sl�manlar�n mescit ve dernek kurmalar�na izin verilmemesini savunan Le Pen, �slam dininin Fransa'da taraftar bulmas�n�n devlet destekli olarak �nlenmesi gerekti�ini iddia ediyordu.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 11:28 )
" ��phesiz, size vaadedilen ger�ekle�ecektir. Y�ld�zlar ' �rt�l�p ( ���klar� ) silindi�i' zaman. G�k yar�ld��� zaman. Da�lar, k�k�nden s�k�l�p savuruldu�u zaman." ( M�rselat Suresi, 7- 10)
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 11:25 )
21.y�zy�l; zenginli�in, ihti�am�n, g�zelliklerin, huzurun, bar���n ya�and���, Kuran ahlak�n�n yayg�nla�mas� ile d�nya �zerinde cennet benzeri bir hayat�n s�rece�i bir d�nem olacakt�r. Ku�kusuz bu, Allah'�n b�y�k bir m�jdesi ve l�tfudur.
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)

( 14.06.2002 11:22 )
Devam� | Say� 8(Haziran 2002)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.