OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 26 (Aral�k 2003)

K�k Say� 26 (Aral�k 2003)
( 13.12.2003 15:34 )
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 15:11 )
Yahudiler huzur ve g�ven bulduklar� Osmanl� devleti i�inde, kendi inan�lar�na uygun olarak onurlu bir ya�am s�rm��lerdir.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 14:59 )
Din ahlak�n�n gerektirdi�i g�zel ahlak� ya�amayan, bu konuda cehalet i�inde olan insanlar�n olu�turdu�u toplumlardaki baz� ki�iler birbiriyle �eli�kili bir�ok farkl� karaktere b�r�nebilirler. Bu durumun en belirgin olarak g�r�ld��� yer ise i� ortamlar�d�r. Buralarda yap�lan i�e g�re geli�tirilmi� birbirinden farkl� pek �ok karakter sergilenebilir.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 14:52 )
Bilim adamlar�n�n s�per g��l� malzemeler �retme yolundaki aray��lar� devam ediyor. Daha �nce bu konuda yap�lan ara�t�rmalarda k�smi ba�ar�lar sa�lanm�� ve elde edilen malzemeler bir�ok yerde kullan�m imkan�na kavu�mu�tu. �rne�in �r�mce�in ipe�inin kimyasal yap�s�ndan ilham al�narak �retilen "Kevlar" ilk olarak otomobil lastiklerindeki �eli�in yerini almas� i�in tasarlanm��t�.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 14:27 )
Sayfan�n �zerinde gezerek bu sat�rlar� okuyan g�zlerinizi, oturdu�unuz sandalyeyi ya da bir kedinin t�ylerini olu�turan molek�ller, g�zle g�r�lmeyen atomlardan ve bunlar�n birbirleriyle yapt�klar� elektron al��veri�inden ba�ka bir �ey de�ildir.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 13:39 )
Siyonizm felsefesinin Ortado�u'daki varl���ndan s�z etti�imizde, bu olgu i�in bulabilece�imiz en iyi benzerlik Ha�l�lard�r. ��nk� stratejik a��dan bak�ld���nda Ha�l�lar ile Siyonistler aras�nda �ok az bir fark oldu�u g�r�l�r.
Her iki g�� de M�sl�man bir co�rafya olan Ortado�u'ya silah zoruyla ve kan d�kerek d��ar�dan girmi�, Ortado�u'nun M�sl�manlar i�in en kutsal ikinci b�lgesi olan Kud�s ve civar�n� i�gal etmi� ve buraya yerle�mi�lerdir.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 13:30 )
Bilim, evreni ve varl�klar� incelemenin ve Allah'�n yarat�� sanat�n� ke�federek insanl��a a��klaman�n yoludur.
Bilimsel ara�t�rmalar� Kuran te�vik eder, ayr�ca Kuran'�n bildirdi�i ger�eklere g�re y�nlendirilen bilimsel ara�t�rmalar da �ok h�zl� ve kesin sonu�lar getirir. ��nk� Kuran, evrenin ve canl�l���n nas�l var olduklar� sorusuna en do�ru ve en kesin cevab� veren tek kaynakt�r. Dolay�s�yla do�ru bir noktadan ba�lanarak yap�lan ara�t�rmalar, evrenin ve canl�l���n varolu�una ait s�rlar� en k�sa s�rede, en az emek ve enerji harcayarak a���a ��karacakt�r. Kuran'�n yol g�stermedi�i bilim ise ilerleme g�steremez, kesin sonu�lara ula�mas� �ok zaman al�r ve hatta �o�u zaman sonu� al�nmas� m�mk�n olmaz.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 13:23 )
S�zl�k anlam�, "bilginin, sanayideki i�lemlerde sistematik olarak uygulamaya al�nmas�" olan teknoloji, g�n�m�z toplumlar�nda k�kl� de�i�ikliklere yol a�an en �nemli etkenlerden biridir.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 13:09 )
Cahiliye toplumu olarak adland�r�labilecek Kuran ahlak�n�n ya�anmad��� toplumlarda, kad�n i�in ayr�, erkek i�in ayr� ahlak �zellikleri belirlenmi�tir. Erke�in g�stermesi gereken karakter ve ondan beklenen ki�ilik, kad�n�nkinden t�m�yle farkl�d�r. B�yle toplumlardaki Kuran ahlak�ndan habersiz ya�ayan kad�nlar da genellikle toplum taraf�ndan kendilerine uygun g�r�len ve nesilden nesile aktar�larak g�n�m�ze kadar gelen ortak bir kad�n karakterini ya�amaktad�rlar.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 13:01 )
1878 y�l�ndaki �ngiliz i�galinden bu yana bir �ok kez yok edilme tehlikesi ile kar�� kar��ya kalan K�br�s'taki M�sl�man-T�rk varl��� 14 Aral�k 2003 tarihindeki genel se�imlerde yeni bir s�nav verecek. Her ne pahas�na olursa olsun K�br�s sorununda teslimiyet�i bir politika izleyenlerle tek ba��na m�cadele eden, KKTC Cumhurba�kan� Rauf Denkta�, ba�ta anavatan olmak �zere t�m T�rk-�slam d�nyas�ndan destek bekliyor.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 12:10 )
Do�adaki pek �ok malzeme insanlar�n ihtiya� duydu�u sa�laml�k, hafiflik, esneklik gibi �zelliklere sahiptir. Ancak do�adaki m�kemmel tasar�ml� malzemeleri g�nl�k hayatta yayg�n bi�imde kullanmak her zaman m�mk�n olamayabilmektedir. Bunun nedeni ise bu malzemeleri taklit edebilmek i�in y�ksek teknoloji seviyesine gereksinim duyulmas�d�r. (Harun Yahya, Atom Mucizesi)
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 12:02 )
Hi� d���nd�n�z m�; 70 ya��nda bir insan�n ge�mi�e y�nelik d���nceleri nelerdir? Bu insan her kim olursa olsun muhtemelen ya�ad��� 70-80 senenin nas�l ge�ti�ini anlayamad���n� d���n�yordur. Hatta kendisine sorsan�z belki de; "g�z a��p kapay�ncaya kadar ge�ti, hi�bir �ey anlayamad�m" diyecektir. 20'li ya�lardayken, b�y�k ihtimalle ya�lanaca��n� pek akl�na da getirmemi� olabilir. Ancak �u an, �ok uzak g�rd��� o d�nemin i�inde bulunman�n �a�k�nl���n� ya��yordur. Ve e�er ahiret i�in haz�rl��� yoksa bu an� uzak g�rmekle ne kadar yan�ld���n� da �ok iyi anlam��t�r.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)

( 13.12.2003 11:49 )
Harun Yahya'n�n b�t�n eserlerine online olarak ula��labilmesi amac�yla haz�rlanan bu site, olduk�a geni� kapsaml� bir i�eri�e sahip. Her ya�tan ve her seviyeden herkesin kolayca anlayabilece�i eserlerin bulundu�u web sayfas�, her t�rl� ihtiyaca cevap verecek �ekilde tasarlanm��.
Devam� | Say� 26 (Aral�k 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.