OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 25 (Kas�m 2003)

K�k Say� 25 (Kas�m 2003)
( 28.11.2003 13:56 )
Ge�ti�imiz ay �stanbul'da �nemli bir konferans ger�ekle�tirildi: "Osmanl� Vizyonu ile Balkanlar'a Bak��". Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan organize edilen bu etkinli�e Sancak, Makedonya, Bat� Trakya, Bosna Hersek, Sancak ve �slam co�rafyas�n�n �e�itli merkezlerinden kat�lan konuklar Balkan m�sl�manlar�n�n sorunlar�n� dile getirdiler.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:45 )
Aliya �zzetbegovi� vefat etti. 20. y�zy�l�n ikinci yar�s�nda, Balkan yar�madas�nda yeti�en bu en b�y�k, en bilge, en kahraman M�sl�man devlet adam�, �ile ve azim dolu bir hayat� ard�nda b�rakarak ahirete intikal etti.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:39 )
Bilim Ara�t�rma Vakf�'n�n ��ra�an Saray�'nda ger�ekle�tirdi�i "Osmanl� Vizyonu ile Balkanlara Bak" konferans� t�m Balkan m�sl�manlar�n� biraraya getirdi.
Balkanlar, T�rkiye'nin �nemli bir stratejik ufkunu belirlemektedir. 500 y�ll�k tarih, bu b�lgede ya�ayan M�sl�man-T�rk halklar, milli s�n�rlar�m�z, stratejik ��karlar�m�z, Balkanlar'� T�rkiye i�in en �nemli d�� politika unsurlar�ndan biri haline getirmektedir. Bu y�zden T�rkiye'nin bu b�lgede aktif olmas�, bar�� ve istikrar�n korunmas� i�in giri�imlerde bulunmas� ulusal politikam�z�n �nemli bir par�as�d�r ve �yle olmaya da devam etmelidir. T�rkiye bir yandan b�lge �lkelerinin ba��ms�zl�k, egemenlik ve toprak b�t�nl���ne sayg� duymakta, di�er yandan da Balkan �lkeleriyle ikili ili�kilerini geli�tirmeye �al��maktad�r.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:32 )
Edirne?nin �tesinde B�rakt���m�z Bir Osmanl�
BATI TRAKYA M�SL�MANLARI
Balkan topraklar�nda ger�ekle�tirilen fetihler sonucunda, �ok say�da T�rkmen bu b�lgeye yerle�mi�, yerel halktan da din de�i�tiren kitleler b�y�k bir M�sl�man-T�rk n�fusu meydana getirmi�lerdir. Yunan topraklar�na da, ba�ta Selanik olmak �zere �ok say�da M�sl�man-T�rk yerle�mi�tir. Ancak Osmanl�'n�n son d�neminde ya�anan olumsuzluklar, �zellikle de Balkan Sava�lar� neticesinde, bu T�rkler'in b�y�k bir k�sm� Anadolu'ya geri d�nmek zorunda kalm��t�r. 1911 tarihindeki Balkan Sava��'ndan sonra, sadece Yunanistan'dan g�� eden T�rkler'in say�s� 125 bin civar�ndad�r. (Harun Yahya, T�rk?�n D�nya Nizam�)
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:16 )
Nefse ve ona 'bir d�zen i�inde bi�im verene', Sonra ona f�curunu (s�n�r tan�maz g�nah ve k�t�l���n�) ve ondan sak�nmay� ilham edene (andolsun). Onu ar�nd�r�p-temizleyen ger�ekten felah bulmu�tur. Ve onu (isyanla, g�nahla, bozulmalarla) �rt�p-saran da elbette y�k�ma u�ram��t�r. (�ems Suresi, 7-10)
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:12 )
Bat�l �in Dinleri 3
Uzakdo�u'ya ait sapk�n felsefelerin neden ��z�m olamayaca��n�n anlat�ld��� yaz dizimizin bu b�l�m�nde bat�l Uzakdo�u dinlerinden �amanizm, Konf��y�s��l�k, Taoizm ve son d�nemde ortaya ��kan New Age ak�m�n� inceleyece�iz.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 13:02 )
T�m �slam D�nyas�'n�n her y�l b�y�k bir heyecanla bekledi�i, m�barek Ramazan Ay�'n�n i�erisindeyiz. B�t�n M�sl�manlar�n, bereket, hay�r, huzur ve �ncelikle de bar�� getirmesini g�n�lden temenni etti�imiz bu m�barek ay�n� kutlar�z.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 12:53 )
Acaba bizim i�in d�nyay�, daha do�rusu ya�ad���m�z her yeri g�r�n�r k�lan �����n �zellikleri nelerdir? Bu soruya yan�t bulmak isteyen bilim adamlar�, y�llar s�ren ara�t�rmalar yapm�� olmalar�na kar��n, tam ve net bir sonuca ula�amam��lard�r.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 12:28 )
Sa�l�kl� olmak ne demektir? Farz edelim hi�bir belirgin hastal���n�z yok, normal bir v�cut a��rl���na sahipsiniz, v�cudunuzun enerji rezervleri tam ve v�cudunuzun hormonal dengesi, su-tuz dengesi de yerinde? Ancak b�t�n bunlara ra�men sa�l�kl� oldu�unuzdan s�z edebilmek i�in V�cudunuzdaki sayac�n da do�ru de�erleri g�stermesi gerekiyor?
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 12:19 )
Darwinizm, �slamiyet'in temeli olan inanca, yani evreni ve canl�lar� Allah'�n yaratt��� ve d�zenledi�i ger�e�ine do�rudan ayk�r�d�r. Bu yaz�m�zda "�slam ile Darwinizm aras�nda uzla�ma" arayan "M�sl�man evrimciler"in nas�l ve neden yan�ld���n� ortaya koyaca��z.
Tempo Dergisi, ge�ti�imiz ay, "�slam Darwin'i Kabul Ediyor" ba�l�kl� bir dosyay� kapak konusu yapt�. Ayn� dosya, H�rriyet gazetesinde ve �e�itli internet sitelerinde yay�nland�. Sabah gazetesi yazar� Emre Ak�z de ayn� g�nlerde "�slam ile Darwin Bar���yor" ba�l�kl� yaz�s�nda, ayn� haberi referans g�sterdi.
Tempo dergisindeki haber, Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi'ndeki �� akademisyen ile yap�lm�� r�portajlara dayan�yordu. S�z konusu say�n hocalar, evrim teorisi ile �slam'�n uyu�abilece�i g�r���ndelerdi.
Ancak bu g�r�� yanl��t�r. Darwinizm ile �slamiyet'in "uyu�mas�" s�z konusu de�ildir, ��nk� Darwinizm, �slamiyet'in temeli olan inanca, yani evreni ve canl�lar� Allah'�n yaratt��� ve d�zenledi�i ger�e�ine do�rudan ayk�r�d�r.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)

( 28.11.2003 11:50 )
Bilimsel Bulgular Darwinizm'i Reddediyor
DARWINIZM'IN SONU
Bu sitede evrim teorisinin kar��la�t��� bilimsel krizler incelenmektedir. Sitedeki bilgilerin t�m� bilimsel bulgulara dayan�larak haz�rlanm��t�r. Evrim teorisini bilim ad�na savunanlar�n, mutlaka bu bulgularla y�zle�meleri ve �imdiye kadar sahip olduklar� baz� �nkabulleri sorgulamalar� gerekmektedir.
Devam� | Say� 25 (Kas�m 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.