OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 23 (Eyl�l 2003)

K�k Say� 23 (Eyl�l 2003)
( 05.09.2003 14:23 )
Dergimizin bu say�s�nda yer alan �slam Birli�i konusundaki makale bundan 20 veya 50 y�l �ncesinde yaz�lm�� olsayd�k, o zaman bir "�slam Birli�i"nden s�z etmek �ok daha zor olurdu.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 05.09.2003 14:14 )
"Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler (�eklinde) k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n (kerim) olan�n�z, (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r. ��phesiz Allah, bilendir, haber aland�r." (Hucurat Suresi, 13)
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 22:16 )
G�n�m�z M�sl�manlar�n�n ya�ad��� co�rafyaya bak�lacak olursa, Bat� Afrika'dan Uzakdo�u'ya kadar yay�lan geni� bir alan g�ze �arpar. Bu topraklarda ya�ayan M�sl�manlar�n toplam n�fusu ise milyar� �oktan ge�mi�tir. Bu, bilim ve teknoloji �retme ad�na �ok b�y�k bir potansiyel olu�turur.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 21:53 )
S�pernova deyimi, astronomlar taraf�ndan bir y�ld�z�n patlayarak da��lmas�n� isimlendirmek i�in kullan�l�r. Dev bir y�ld�z, korkun� bir patlama ile kendisini yok eder ve i�indeki madde de yine korkun� bir h�zla uzay�n d�rt bir yan�na da��l�r. Bu patlama s�ras�nda yay�lan ��k, y�ld�z�n normal ��mas�ndan binlerce kat daha kuvvetlidir.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 21:40 )
Dergimizin daha �nceki say�lar�nda Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�ini, hem Kuran ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadis-i �erifleri, hem de Tevrat ve �ncil'den �e�itli izahlarla detayl� olarak a��klam��t�k. Bu say�m�zda ise Hz. �sa'n�n yery�z�ne geli�inin habercisi olan "sahte mesihlerin ortaya ��k���" konusuna de�inece�iz.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 21:02 )
Sadece T�rkiye'de her y�l 140 bin ki�i kalp kas�n�n fonksiyonunu kaybetmesine ba�l� olarak ya�am�n� yitiriyor!
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 20:41 )
"Gemisini kurtaran kaptan" mant��� cahiliye karakterinin ana �zelliklerinden f�rsat��l�k ve ��karc�l���n makul ifade edilmi� halidir. K�sa vadede kar getirece�i zannedilen bu cahiliye mant��� ger�ekte insan�n, d�nyada k���k d��mesine, ahirette ise sonsuza kadar cehennemde kalmas�na sebep olabilir.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 20:20 )
"Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birle�elim. Hepimiz Yarat�c�m�z ve Rabbimiz olan Allah'� sevelim. O'nun emirlerine uyal�m. Ve Allah'�n bizi daha da do�ruya eri�tirmesi i�in dua edelim."
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 20:06 )
"(Bunlar) 'i�ten Allah'a y�nelen' her kul i�in 'hikmetle bakan bir i� g�z' ve bir zikirdir." (Kaf Suresi, 8)
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 19:46 )
Adam Olmak! "Sen �nce adam ol!" "Adam gibi insan olsan bunlar ba��m�za gelmezdi!" Bu s�zleri bir�ok insan hayat� boyunca kimbilir ka� defa duymu�tur. �zellikle gen�lik y�llar�nda, b�y�klerinin pek de onaylamad�klar� bir �eyi s�yledi�inde ya da onlar�n istemedikleri bir �eyi yapt���nda...
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 19:37 )
Ge�mite, Almanya, �ngiltere gibi faist e�iten ve sonra kendi e�itti�i faistlerle m�cadele etmek i�in ��rp�nan devletler b�y�k bir �eliki i�ine d�m�lerdir. Bu, zehirli y�lanlar� dev �iftliklerde besleyip, sonra bunlar� insanlar�n aras�na at�p, y�lanlar insanlar� �ld�rmeye balay�nca da, "bunlar neden insanlar� �ld�r�yor?" diyerek, tek tek y�lanlar� toplay�p m�cadele etti�ini s�ylemek gibi bir �elikidir.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 19:31 )
Olaylar� hay�r g�z�yle de�erlendirememek, s�rekli tedirginlik i�inde ve korku dolu olmak, �mitsizlik, h�z�nl� ve duygusal bir yap�, iman�n kalbe tam oturmam�� olmas�n�n alametlerindendir. M�minin ise hayat� boyunca hi�bir �eye �z�l�p, karamsarl��a kap�lmamas�, Kuran ahlak�n� do�ru anlad���n�n g�stergelerindendir.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 19:22 )
�slam Birli�i'nin sa�lanamam�� olmas� d�nya M�sl�manlar�n�n ya�ad��� bir�ok sorunun temelinde yer almaktad�r. Ya�anan par�alanm��l���n tam aksi bir birlik sa�land���nda, bug�n i�inde bulunan olumsuzluklar ya�anmayacak ya da ya�ansa dahi k�sa zamanda bir ��z�me kavu�turulacakt�r.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)

( 04.09.2003 19:06 )
V�cudunuzda bulunan tiroksin hormonunun mucizevi bir �zelli�i oldu�unu biliyor musunuz? Tiroksin hormonunun �nemini anlamak i�in aynaya bakman�z yeterlidir. Do�u�tan bir hastal��� olmad��� s�rece her insan�n a�z�, burnu, g�zleri, k�saca y�z�n�n ve v�cudunun tamam� bir orant�ya sahiptir.
Devam� | Say� 23 (Eyl�l 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.