OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 21 (Temmuz 2003)

K�k Say� 21 (Temmuz 2003)
( 26.06.2003 13:48 )
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:03 )
T�m d�nyan�n bilmesi gerekir ki, T�rkmenler, Irak'a gerilim ve istikrars�zl�k de�il, aksine bar��, huzur, karde�lik getirmek i�in �al��maktad�rlar. T�rkmenlerin amac�; Irak'�n par�alanmas�, etnik temelde b�l�nmesi de�il, aksine Irak'�n toprak b�t�nl���n�n korunmas�, farkl� etnik ve dini gruplar aras�nda adalet ve ho�g�r� temelinde bir i�birli�i kurulmas�d�r. Onlar, bu hakl� m�cadelelerinde T�rkiye'den destek beklemektedirler.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:17 )
20. y�zy�l b�y�k sava�lar�n, soyk�r�mlar�n, katliamlar�n ya�and��� �ok kanl� bir as�r oldu. Bu y�zy�l boyunca on milyonlarca insan sava� ve �at��malar nedeniyle hayat�n� kaybetti, milyonlarcas� yaraland�, sakat kald�, milyonlarcas� da evinden, yurdundan ��kmak zorunda kald�. Y�llar s�ren sava� ekonomisi insanlar� her ge�en g�n daha b�y�k bir sefalete do�ru s�r�kledi, a�l�k ve salg�n hastal�klar nedeniyle toplu �l�mler ya�and�. Bu sava�lar s�ras�nda en �ok zul�m g�renler ise savunmas�z insanlar, kad�nlar, ya�l�lar ve masum �ocuklar oldu.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 14:48 )
Vicdan sahibi her insan, i�inde ya�ad��� toplumun sorunlar� hakk�nda d���n�r ve bunlara bir ��z�m bulma ihtiyac� hisseder. �nsan vicdan�n�n bir gere�i olan bu ���z�m� iste�i, ayn� zamanda Allah��n M�sl�manlar i�in belirledi�i bir g�revdir. Kuran�a g�re her M�sl�man �iyili�i emredip k�t�l��� engellemek�le sorumludur.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 15:02 )
�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur. Bu, �zg�rl�k kavram�n�n insanlar i�in ta��d��� �nemi ortaya koymaktad�r. Kimi zaman insanlar�n t�m s�k�nt�lardan kurtulu�unun, sadece �zg�rl�kten ibaret oldu�u bile d���n�lm��t�r. Hatta baz� dillerde, "�zg�rl�k" ve "kurtulu�" i�in ayn� kelimeler kullan�lmaktad�r.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:02 )
�slam, bar��, sevgi ve ho�g�r� dinidir. Ancak g�n�m�zde baz� �evreler, �slam'� yanl�� tan�tmaya �al��maktad�rlar. Yery�z�n� bir "bar�� ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden �slam dinini, bunun tamamen z�dd� bir �ekilde g�stermeye �al��an bu �evreler, ayn� zamanda di�er dinlerle �slam dini bir uzla�mazl�k oldu�u izlenimini vermek istemektedirler.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:09 )
G�n�m�zde insanlar�n �o�unlu�u, i�inde bulunduklar� karga�a, s�k�nt�, adaletsizlik ortam�ndan; samimimiyetsizlikten ve �eki�melerden �ikayet etmekte ve arad�klar� huzur ortam�n� sa�lamak ve mutlu olmak i�in aray��lar i�ine girmektedirler. Bu aray��lar�n sonucunda da s�zde ��z�mler bulmakta ve baz� sapk�n inan��lar� kendilerine din edinmektedirler.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:40 )
Allah her toplu�a dinin anla��lmas� ve uygulanmas� i�in mutlaka bir el�i g�ndermi�tir. di�er peygamberlerde oldu�u gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de kutlu bir din ve dosdo�ru bir yol �zerinde g�nderilmi�tir. Ve Allah O'nu k�yamete kadar b�t�n insanl��a peygamber k�lm��t�r. El�iye itaat etmek O'na sayg� ve sevgi g�stermek, O'nun s�nnetine uymak inananlar i�in mutlaka yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 16:51 )
Bitkiler herhangi bir ak�l, haf�za ve te�his kabiliyetine sahip de�ildir. Kendisinden tamamen farkl� bir canl�n�n, bir b�ce�in �zelliklerini, tercihlerini, yumurtlar�n�n �eklini bilmesine ve g�rmesine kesinlikle imkan yoktur. Ama asma bitkisi, b�ce�in hangi �artlarda yumurtalar�n� b�rakmaktan vazge�ip de ba�ka bir bitkiye y�nelece�ini bilmekte, ayr�ca kendi yapraklar�nda benzer desenler olu�turup bu yumurtalar� taklit etmektedir.
Asma bitkisi de di�erler bitkiler de �e�itli �zelliklere sahip olarak "yarat�lm��"t�r. Her�eyi en ince ayr�nt�s�na kadar planlayan y�ce Allah, yery�z�ndeki t�m bitkileri bulunduklar� ortama uygun �zelliklerle donatm��t�r.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:07 )
Ankara�da ger�ekle�tirilen �Musul, Kerk�k ve T�rkmenler ��in Ger�ek ��z�m� adl� konferans b�y�k ilgi g�rd�. Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan organize edilen konferansta oturum ba�kanl���n� K�lt�r Eski Bakan� Dr. Agah Oktay G�ner yapt�. T�rk d�nyas�n�n temsilcileri, Milletvekilleri, ��retim G�revlileri, T�rk Silahl� Kuvvetleri mensuplar�, Sivil Toplum Kurulu�lar� ve gazetecilerin izledi�i yemekli toplant�ya Saadet Partisi ad�na Genel Ba�kan Yard�mc�s� Recai Kutan ve Temel Karamollao�lu kat�ld�. Konferasa AKP�li milletvekilleri ve BBP y�neticileri de b�y�k ilgi g�sterdi.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:20 )
Globalle�me, son y�llarda t�m d�nyada oldu�u gibi �slam d�nyas�nda da en �ok konu�ulan konular�n ba��nda geliyor. Globalle�meyi konu alan yaz�larda, bu ka��n�lmaz gibi g�r�nen geli�menin hem olumlu hem de olumsuz y�nleri incelenmekte M�sl�manlar�n bu konuya bak�� a��lar�n�n nas�l olmas� gerekti�i konusunda fikir y�r�t�lmektedir.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:39 )
T�rkiye'deki masonlu�un kayna�� her ne kadar Ahili�e, esnaf loncalar�na ya da Bekta�ili�e ba�lanmaya �al���lsa da, ger�ekte masonluk k�k� d��ar�da olan bir �rg�tt�r. T�rkiye'de yap�lan ciddi �al��malar ve masonik kaynaklar, masonluk tarihini genellikle 3 d�neme ay�rmaktad�r.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)

( 26.06.2003 17:43 )
Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.
Devam� | Say� 21 (Temmuz 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.