OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 17 (Mart 2003)

K�k Say� 17 (Mart 2003)
( 28.02.2003 16:13 )
Bu say�m�z�n kapak konusunu �K�br�s��n Milli ve Manevi A��dan Kalk�nd�r�lmas�na� ay�rd�k. Milli ve manevi de�erleri y�celten bir k�lt�r kampanyas�n�n, "k�lt�rel erozyon" tehlikesiyle kar�� kar��ya kalan her yerde, �zellikle de Kuzey K�br�s'ta ivedilikle ba�lat�lmas� gereklidir. Kuzey K�br�s T�rk�; sahip oldu�u T�rk kimli�i, M�sl�man kimli�i ve Osmanl� miras� konusunda modern kitle ileti�im ara�lar�yla bilin�lendirilmelidir. M�sl�man-T�rk kimli�inin neden bir gurur ve �eref vesilesi oldu�unu, bu kimli�i ta��yan insanlar�n as�rlar boyunca t�m d�nyaya nas�l nizam verdi�ini kavramal�d�rlar.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 28.02.2003 15:27 )
K�br�s meselesi, Birle�mi� Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan'�n �nerdi�i yeni ��z�m plan� ve Avrupa Birli�i�nin, G�ney K�br�s'� Birli�e dahil etme s�recinin �ekillenmesi ile birlikte bir kez daha g�ndemde. T�rkiye, hakl� olarak, Kuzey K�br�s'�n egemenlik haklar�n�n elinden al�nmas�na, Kuzey'deki T�rklerin adada "az�nl�k" durumuna d���r�lmesine kar�� tav�r al�yor.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 28.02.2003 15:15 )
11 Eyl�l 2001'deki ter�r eylemleri, d�nyan�n siyasi ve stratejik dengelerini tamamen de�i�tiren bir d�n�m noktas�yd�. Bu nedenle baz� yorumcular siyasi anlamda 21. y�zy�l�n 11 Eyl�l'le ba�lad���n� belirtmekteler. Ge�ti�imiz 20. y�zy�la �ekil veren en �nemli fikri unsur, ideolojiler ve ideolojiler aras�ndaki ili�kilerdi.
21. y�zy�la ise medeniyetler, inan�lar ve onlar�n aras�ndaki ili�ki y�n verecektir.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 19:01 )
Geceleri, sa�anak ya�murda g�ky�z� birdenbire ayd�nlan�r ve ard�ndan bir s�re sonra �iddetli bir g�r�lt� duyulur. Peki bu kadar ayd�nl�k veren ihti�aml� �im�eklerin nas�l olu�tu�unu biliyor musunuz? Ne kadar kuvvette ���k yayd�klar�n�? Ya da ne kadar �s� yayd�klar�n�?...
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:41 )
�manlar�n� zul�mle kar��t�ranlardan Kuran'da 'iman eden insanlar�n aras�nda ya�ayan bir grup' olarak bahsedilir. '�man� zul�mle kar��t�rma'n�n anlam�, insan�n Allah'�n y�celi�ini, hak dinin �st�nl���n� kavramas�na, d�nya ve ahiret kurtulu�u i�in Kuran'a uymaktan ba�ka bir yol olmad���n� anlamas�na ra�men cahiliye ahlak�ndan tam olarak kopamam�� olmas�d�r.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:28 )
Kuran�da, Eski M�s�r d�neminde ge�en k�ssalar� anlatan ayetlerden bir b�l�m�n�n mucizelere i�aret etti�i, ancak yak�n zamanda yap�lan arkeolojik yap�lar ve Eski M�s�r dilinin ��z�lmesinden sonra anla��labilmi�tir. Bu mucizeler, Kuran��n Allah��n s�z� oldu�unu bizlere bir defa daha g�stermektedir.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 18:03 )
Son haftalarda, History Channel, National Geographic Channel, Discovery Channel gibi baz� kanallar yo�un bir evrim propagandas� ba�latt�lar. Sanki ortak bir karar al�nm�� gibi evrim teorisini anlatan, Charles Darwin'i �ven belgeseller ar�ivlerden ��kart�ld� ve yay�na kondu.Bu propagandan�n en temel ��k�� noktas� ise "Evrim teorisini reddetmek bilimi reddetmektir" slogan� ile belirlenmi�tir. Dolay�s�yla d�nyan�n en �nde gelen ve en g�venilir bilimsel kurulu�lar� olma iddias�ndaki bu kanal ve yay�nlar, evrim teorisini reddeden bilimsel bulgular� asla g�ndeme getirmemektedirler.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:45 )
Ara�t�rmalar yak�n gelecekte, t�p i�in bug�n hayal bile edemedi�imiz geli�meler vadediyor... 14. kromozomun ke�fi ile birlikte doktor muayenesi, i�ne ,ila� gibi klasik y�ntemler ortadan kalk�yor. Hastal�k te�hisinde sonuca bir �ifre ��zme i�lemi ile ula��l�yor. Tedavi i�inse i�ne veya haplar�n yerini bir �ifre d�zenleyici al�yor.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:34 )
Harun Yahya'n�n eserlerinden faydalan�larak haz�rlanan bir�ok radyo program� �lke �ap�ndaki ulusal veya yerel radyo istasyonlar�nda ilgiyle dinlenmekte...
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:29 )
Ge�ti�imiz g�nlerde World Watch Institute (WWI), �D�nyan�n Durumu 2003� ba�l�kl� bir rapor yay�nlad�. Raporda d�nyay� tehdit eden sorunlardan, insano�lunun kar�� kar��ya kald��� b�y�k tehlikelere hatta bunlar�n ger�ekle�mesi durumunda d�nyada ka� nesil daha ya�an�labilece�inin tahminine kadar son derece �arp�c� a��klamalar yap�l�yor.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 17:04 )
Kuran ayetlerindeki i�aretler ve Peygamber Efendimiz�in hadislerinde yer alan ifadeleri, bizlere ahir zamanda Hz. Mehdi�nin zuhurundan, Hz. �sa�n�n yery�z�ne ini�inden ve Kuran ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca��ndan bahsetmektedir.
Bu yaz�m�zda Kuran ayetlerinin �����nda �slam d�nyas�n� bir �at� alt�nda toplayacak ve Kuran ahlak�n�n ya�anmas�na vesile olacak Hz. Mehdi�nin ��k���ndan bahsedece�iz.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 16:02 )
Bug�n Budizm'i d�nya g�ndemine getiren en b�y�k nedenlerden biri, bu dinin geleneksel co�rafyas� olan Uzakdo�u'daki varl��� de�il, Bat� d�nyas�nda yap�lan propagandas�d�r. Bu propagandan�n ba�lang�� tarihi 19. y�zy�la kadar uzanmaktad�r. 20. y�zy�l�n ikinci yar�s�nda ise Budizm gidererk ilgi �ekmek ve "orjinal" olmak isteyen insanlar i�in bir moda haline gelmeye ba�lam��t�r.
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)

( 26.02.2003 15:30 )
11 Eyl�l 2001 tarihinde ABD'ye karşı d�zenlenen saldırı, d�nyadaki pek �ok dengeyi değiştirecek yeni bir stratejik d�zenlemeyi de beraberinde getirdi. Ancak bazı �lkeler, bu durumu istismar ederek, kendi �ıkarları doğrultusunda kullanmaya niyetlendiler. Bunların başında �in geliyordu...
Devam� | Say� 17 (Mart 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.