OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 15 (Ocak 2003)

K�k Say� 15 (Ocak 2003)
( 14.01.2003 21:30 )
G�n�m�zde �a��n hastal�klar� olarak isimlendirilen iki temel psikolojik sorun vard�r: Stres ve onun daimi bir hale d�n��mesiyle ortaya ��kan depresyon. Bu iki sorun ki�iye yaln�zca psikolojik olarak zarar vermekle kalmay�p, ki�inin bedeninde de fiziksel olarak �e�itli etkilerle kendisini g�stermektedir.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 14.01.2003 15:15 )
Ocak say�m�z�n kapak konusunu 21. y�zy�l insan�n�n ruhsal ve bedensel sa�l���n� tehdit eden stresten ��k�� yollar�na ay�rd�k. Bu yaz�y� �evrenizde psikolojik hatta fiziksel sorunlar� bulunan t�m yak�nlar�n�za okutman�z� tavsiye ediyoruz.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 14.01.2003 14:29 )
"D�nya egemenli�i" pe�inde olan �srail, d�nya i�in belirli bir sistemi, belirli bir modeli, yani D�zen'i uygun g�rmektedir ve t�m d�nyan�n da bu D�zen'e boyun e�mesine �al��maktad�r.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:45 )
Allah'�n Kuran�da bildirdi�i g�zel ahlak �zelliklerinden biri olan "�mitvar olmak", �artlar ne olursa olsun Allah'a teslim olmak ve hi�bir �z�nt�ye ve kayg�ya kap�lmadan, olaylar�n er veya ge� m�minler i�in en hay�rl�s�yla sonu�lanaca��n�n bilincinde olmakt�r.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:41 )
�talya topraklar� �zerinde, 1870 y�l�na dek, birden fazla devlet vard�. Feodalizm d�neminin kal�nt�lar� say�labilecek olan bu k���k devletlerin en �nemlilerinden biri ise ku�kusuz merkezi Roma'da bulunan ve Orta �talya'n�n b�y�k b�l�m�n� kontrol alt�nda tutan Papa Devleti idi. 1870 y�l�nda kurulan �talyan Birli�i ise, Katolik Kilisesini bug�nk� Vatikan'�n s�n�rlar�na s�k��t�rd�. Ve o tarihten sonra �talya, sek�ler ulus-devletlerden biri olarak tarih sahnesinde yerini ald�.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:37 )
M�sl�man milletimiz ge�mi�te oldu�u gibi, bu kutlu d�nemde de t�m d�nya insanlar�n�n �zlemini �ekti�i bar�� ve g�venlik ortam�n� olu�turmada �nc� rol oynayacak ve �n�m�zdeki d�nem t�m M�sl�manlar i�in �ok ayd�nl�k bir �a� olacakt�r.
Beklenen bahar, Allah'�n izniyle, �ok yak�nd�r.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:30 )
Materyalizm; yaln�zca maddenin varl���n� kabul eden, Allah'�n ve ruhun varl���n� reddeden felsefi bir g�r��t�r. Hi�bir bilimsel dayana�� olmayan bu felsefe, 20. y�zy�ldaki bir dizi bilimsel bulgu kar��s�nda b�y�k bir bilimsel yenilgiye u�rad�. Bu nedenle materyalist felsefenin savunucular�, bilim kar��s�ndaki yenilgilerini gizleyebilmek i�in devreye birtak�m propaganda y�ntemlerini sokuyorlar. Bunlar�n ba��nda ise, materyalist yay�n organlar�n�n beylik konusu olan "din-bilim �at��mas�" iddias� gelir.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:25 )
�stad Bedi�zzaman Said Nursi, 87 y�ll�k ya�am� boyunca bir�ok iftiraya ve komploya maruz kalm��t�r. Kendisine kar�� d�zenlenen komplo, sald�r� ve at�lan iftiralara ra�men, y�r�tt��� m�cadeleden hi�bir �ekilde taviz vermemi�tir. Bedi�zzaman�a kar�� yap�lanlar, onun ve talebelerinin �evkini ve kararl�l���n� art�rmaktan ba�ka bir i�e yaramam��t�r. Bedi�zzaman Said Nursi, 20. y�zy�lda yeti�mi� en b�y�k �slam alimlerindendir.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:17 )
Etna yanarda��n�n 22 Ekim 2002 g�n� tekrar faaliyete ge�mesi dikkatleri yine d�nya �zerindeki volkanik hareketlere �ekti. Civardaki yerle�im merkezlerine Etna�n�n sadece k�lleri ula�t�, akan lavlar ise �u an i�in ya�am� tehdit edecek kadar bir faaliyet g�stermemekte.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 23:15 )
Malazgirt Zaferi, T�rk ve d�nya tarihinde �nemli bir d�n�m noktas�d�r. M�sl�man T�rk devletlerinin say�s�n�n artmas�na vesile olan bu zafer T�rkiye tarihini ba�latm��t�r.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 22:27 )
�Ermeni Sorunu� ifadesi ilk bak��ta T�rkler ile Ermeniler aras�ndaki anla�mazl�k, ayr�l�k ve �at��may� d���nd�rmektedir. Ger�ekte ise bu ifade sadece 19. y�zy�l�n sonlar�ndan itibaren geli�en baz� olaylar� nitelendirmektedir.
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 21:56 )
�lkemizde yeti�mi� say�l� �slam alimlerinden olan �mer Nasuhi Bilmen�in hayat�, Kuran'a ve Peygamber Efendimizin s�nnetine ba�l� ahlak�yla t�m M�sl�manlara �rnek olmu�tur...

Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)

( 13.01.2003 21:09 )
www.cavityalcin.com doyurucu i�eri�i ile 2003 y�l�n�n en �ok ziyaret edilen sitelerinden biri olmaya aday...
Devam� | Say� 15 (Ocak 2003)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.