OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 14 (Aral�k 2002)

K�k Say� 14 (Aral�k 2002)
( 26.03.2003 15:32 )
www.netcevap.org sitesinde, evrimcilerin medyadaki propagandalar�na ve yarat�l�� ger�e�ine kar�� ileri s�rd�kleri baz� itirazlara y�nelik en do�ru ve en �net� yan�tlar� an�nda bulabileceksiniz.
Devam� | Say� 18 (Nisan 2003)

( 28.11.2002 19:22 )
Allah yery�z�ndeki t�m canl�lar� kusursuz sistemlerle yaratm��t�r. Evrimciler ise birbirinden farkl� mekanizmalara sahip olan bu tasar�mlar�n k�kenini asla a��klayamamaktad�r.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 28.11.2002 19:18 )
Hz. Musa'n�n hayat� t�m inananlar i�in bir�ok ���t ve hikmetle doludur. Hz. Musa�n�n iman� ve g�zel ahlak� t�m iman edenler i�in bir yol g�stericidir.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 19:06 )
Y�zy�llar �nce ke�fedildi�inde insan� hayrete d���ren ya�mur ormanlar�,i�inde bar�nd�rd��� �ok �e�itli bitki ve hayvan t�rleri ile evrimcileri de ayn� derecede h�srana d���rm��t�r.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 18:59 )
Ge�ti�imiz son on y�l i�erisinde ise d�nya genelinde �rk�� ve fa�ist �rg�tlenmelerin ve �iddet eylemlerinin say�s�nda g�zle g�r�l�r bir art�� ya�and�.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 18:52 )
Ya�am�n� bencilce s�rd�ren ve Allah��n ona bah�etti�i nimetleri insanlarla payla�mayan ki�iler d�nya hayat�nda s�k�nt�l� bir
ya�am s�rerler.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 18:48 )
Budizm inan� esaslar�, felsefesi ve uygulamalar� ile putperest bir dindir. Bu sapk�n ��retinin uygulay�c�lar� da asla kurtulu�a ve mutlulu�a eri�emezler. Yapt�klar� uygulamalardan hi�birinin Allah kat�nda ge�erlili�i yoktur
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 18:16 )
www.harunyahya.net sitesi, Harun Yahya'n�n yeni ��kacak kitap ve belgesellerini, �e�itli konferans ve panelleri sizlere s�ca�� s�ca��na duyurmak i�in haz�rlanan bir sitedir. Bundan sonra sitemizden yazar�n yeni kitaplar�n� takip edebilecek, �cret �demeden bilgisayar�n�za indirebileceksiniz. Sadece kitaplar da de�il, ayl�k ��kan dergiler, belgesel filmler, �e�itli makaleler, yazar�n kitaplar�ndan faydalanarak haz�rlanm�� mp3 format�nda ses kasetleri, piyesler, masa�st� resimleri...
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 18:07 )
Kom�nizm ve fa�izm gibi kanl� ideolojilerin temel dayana��n� olu�turan Darwinizm asl�nda d�nyay� y�k�ma u�ratmak isteyen Deccal dininin bir mezhebidir.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 16:45 )
Dinsizlik sadece insanlar�n imanlar�n� yok ederek onlar�n ahiretlerini mahvetmeye �al��an bir g�� de�ildir. Ayn� zamanda, d�nyay� da mahvetmeyi, bir karma�a ve sava� alan�na �evirmeyi hedeflemektedir. Dolay�s�yla dinsizli�e kar�� fikri m�cadele, hem �nemli bir imani hizmet hem de d�nyay� saran "fitne"ye kar�� verilecek b�y�k bir "moral sava��"d�r.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 16:33 )
Ge�ti�imiz y�l Avustralya�da ge�irdi�i trafik kazas� sonucu ebedi hayata intikal eden �slam d�nyas�n�n yeti�tirdi�i b�y�k �ahsiyetlerden Prof. Esad Co�an, yapt��� say�s�z hizmetler ve
yeti�tirdi�i binlerce insan ile maneviyat d�nyam�za iz b�rakm��t�r.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 16:02 )
H�creler aras�nda kurulu haberle�me sistemi bir�ok a��dan insanlar�n kulland�klar� haberle�me sistemlerine benzer.G�n�m�zdeki haberle�me sistemleri en ileri teknolojiye sahip elektronik ve mekanik ayg�tlar kullan�larak kurulmu�tur. Oysa insan�n s�rlar�n� dahi ��zemeyece�i kadar ileri teknolojiye sahip h�cre i�i haberle�me sistemleri, protein yap�l� ayg�tlar kullan�larak kurulmu�tur. Bir�ok proteinin yapt��� g�rev insano�lu i�in halen bir bilinmeyendir.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 15:36 )
D�nyan�n en �nemli b�lgelerinden biri olan Ortado�u�da y�llardan beri bitmek bilmeyen bir sava� s�r�yor. D�nya kamuoyu ise bu sava� kar��s�nda �aresiz, kimse masum insanlar�n zarar g�rmesini engelleyemiyor. Bu karga�an�n tek ��z�m� var: Dini ya�amaya �al��an iki toplumun da asl�nda ayn� soydan geldi�ini ve ayn� ama� i�in ya�ad�klar�n� anlatmak.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 15:01 )
Ya�ad���m�z d�nyada k���k ya da b�y�k her toplumun bar�� ve huzurunu tehdit eden �ok �nemli bir sorun var: Ahlaki dejenerasyon. Bir ba�ka deyi�le, insanlar�n iyi, do�ru, d�r�st, ba���lay�c�, adaletli, merhametli, namuslu olmak gibi ahlaki erdemleri terk etmeleri, "ahlakd���" olmay� kendilerine bir ya�am felsefesi haline getirmeleri. Temelinde bencillik, a�g�zl�l�k, ac�mas�zl�k, umursamazl�k gibi hastal�klar�n yatt��� bu sorunun nas�l ��z�lece�i ise, 21. y�zy�l�n asl�nda en �nemli meselelerinden birini olu�turuyor.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)

( 27.11.2002 14:00 )
K�t�l��� �rg�tleyen, insanlar� inkara ve dejenerasyona y�nlendiren, yery�z�nde kar���kl�k ve anar�i ��karan, huzuru ve g�venli�i bozan klan tipi bir �rg�tlenme ve birlikler tarih boyunca var olmu�tur ve k�yamete kadar da var olacakt�r.
Devam� | Say� 14 (Aral�k 2002)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.