OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 13 (Kas�m 2002)

K�k Say� 13 (Kas�m 2002)
( 26.03.2003 18:46 )
H�z�r Aleyhisselam, Allah��n se�ti�i ilim sahibi bir el�i ve Kuran�da bahsedilen Musa Peygamberin ��retmeni olarak bilinir. Allah��n kendisine insan �eklinde g�r�nmek ve k�yamete kadar yard�m isteyen M�sl�manlara yard�m etmek, onlarla konu�mak, onlara ilim ��retmek �zellikleri verildi�ine inan�lmaktad�r.
Devam� | Say� 18 (Nisan 2003)

( 05.11.2002 20:08 )
�nsan d�nyada bulundu�u s�re boyunca ya�ad��� her olayda g�sterdi�i tepkilerle ve i�inden ge�irdi�i d���ncelerle denenir. Bu deneme s�ras�nda kar��s�nda her zaman iki alternatif vard�r: Ya daima k�t�l��� emreden nefsinin sesine uyacakt�r ya da kendisini bu k�t�l�klerden sak�nd�ran vicdan�n�n sesine....
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:08 )
�nsanlar�n �o�unlu�unun �eytan�n etkisinin fark�na varmamalar�n�n en b�y�k nedenlerinden biri, �eytan�n insanlara �e�itli maskeler alt�nda yakla�mas�d�r.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:08 )
Din ahlak� samimi olarak ya�and���nda insanlar�n �zerinde pek �ok dert ve tasa do�al olarak kalkar, herkes huzurlu ve rahat bir ya�am s�rer.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
13. say�m�zda yine �nemli konular� i�ledi�imiz dergimizle sizlerle beraberiz. Bu ayki kapak konumuzda M�barek Ramazan ay�n� ele ald�k.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
Gerek d�nyan�n pek �ok �lkesinde gerekse �lkemizde ekonomik sorunlar her g�n g�ndemdeki yerini korumaktad�r. Pek �ok insan a�l�k s�n�r�nda ya�amakta pek �o�u da olduk�a uygunsuz ya�am �artlar� alt�nda hayatlar�n� devam ettirmeye �al��maktad�rlar.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
�nkarc� Allah'a inanmaz, O'nun varl���n� tamamen reddeder; tabii din ahlak�n� ve Kuran'� da... M�naf�k ise Allah'� do�rudan inkar etmez, dine ve Kuran'a inand���n� s�yler. Fakat amac� inananlar� kand�rmakt�r.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:07 )
Amerika�daki Yahudi �rg�tleri arasında, B�nai B�rith �zel bir yer tutar. �Ahit�in �ocukları� anlamına gelen ve yalnızca Yahudileri �ye kabul eden �rg�t, Amerika�daki Yahudi g�c�n�n farklı bir boyutunu oluşturur.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:06 )
G�n�m�zde insanlar�n en b�y�k eksikliklerinden biri, "ama�s�zl�k" i�inde olmalar�d�r. Hemen hemen her insan standart bir ya�am modelini benimser. Karn�n� doyurmak, bar�nabilecek bir ev edinmek, aile kurmak ve i� sahibi olmak insanlar�n b�y�k k�sm�n�n elde etmeyi umdu�u en y�ksek de�erlerdir.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:06 )
II. D�nya Sava��'n�n son g�nlerinde Filistinlileri sindirmek ve topraklar�ndan s�rmek i�in Siyonistler taraf�ndan sistemli olarak d�zenlenen ter�rist eylemler, binlerce masum insan�n hayat�n� kaybetmesine neden olmu�tu. 1982 y�l�nda �srail'in L�bnan'� i�gali s�ras�nda Sabra ve �atilla kamplar�na yap�lan bask�n ise tarihe en kapsaml� ve en b�y�k soyk�r�mlardan biri olarak ge�ti.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
D�nyan�n d�rt bir yan�ndaki M�sl�manlar�n Ramazan Ay�'n� kutlar, bu m�barek ay�n t�m inananlara bereket, hay�r, huzur ve �ncelikle de bar�� getirmesini g�n�lden temenni ederiz.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
Kuran�da bir�ok peygamberin kavmi ile olan m�cadelesi detayl� bir �ekilde anlat�l�r. Bu kutlu insanlar�n davran��lar�, kar��la�t�klar� zorluklar ve bulduklar� ��z�mler, g�sterdikleri g�zel davran��lar m�minlere �rnek olarak verilir. Hz. Musa Allah'�n pek �ok ayetle �rnek g�sterdi�i bir peygamberdir.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:05 )
Bu yaz�, �srail�in Irak sorunundaki rol�n nedenini �zet bi�imde g�zler �n�ne sermek i�in haz�rlanm��t�r. �srail�in s�z konusu �K�rt kart��n� g�rmek son derece �nemlidir, ��nk� �ABD�ni K�rt Kart�� olarak tan�mlanan politikalar�n �nemli bir b�l�m�n� de ger�ekte �srail�in K�rt kart�n�n birer a��l�m�d�rlar.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:04 )
�a��m�za ���k tutan ve maneviyat d�nyam�zda iz b�rakan tasavvuf �nderlerinden Ali Haydar Efendi'nin (K.S.)
ba�latm�� oldu�u ir�ad hizmeti, g�n�m�zde t�m D�nya�y� ayd�nlatmaya devam ediyor.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)

( 05.11.2002 20:04 )
Harun Yahya�n�n yeni kitab� �ok �nemli bir konuyu ele al�yor. Satanizm sapk�nl���n�n Kuran ayetleri ile a��klanmas� ve ��z�m�n� i�eren bu de�erli eser i�eri�i ile hemen dikkat �ekiyor.
Devam� | Say� 13 (Kas�m 2002)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.