OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 12 (Ekim 2002)

K�k Say� 12 (Ekim 2002)
( 27.09.2002 09:53 )
Herhangi bir toplumsal sorunla m�cadele ederken, �ncelikle yap�lmas� gereken �ey, o sorunun ortaya ��k�� nedenlerinin belirlenmesi olmal�d�r. Yoksa al�nan �nlemler ge�ici olmaya mahkumdur.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Samimiyetsizlik insanlar i�in b�y�k bir belad�r; sadece ki�ilerin ya�amlar�n� zorla�t�rmakla, s�k�nt� ve mutsuzlu�a s�r�klemekle kalmaz. Ayn� zamanda onlar� hem fiziksel hem de manevi y�nde b�y�k bir h�zla y�prat�r.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
�nsan�n ak�l ve g�zlem yoluyla kavrayabilece�i yarat�l�� ger�e�i, tarihin ba��ndan bu yana din yoluyla insanlara ��retilmi�tir. T�m �lahi dinler, Allah’�n t�m kainat� yoktan, “Ol” emri ile yaratt���n� ve kainattaki kusursuz i�leyi�in Allah’�n �st�n yaratma g�c�n�n bir delili oldu�unu bildirmi�lerdir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Tap�nak ��valyeleri bir Ha�l� tarikat� olarak kurulmu�, zamanla hem sapk�n bir ��retiye kap�ld��� hem de haks�z maddi ��kara dayal� kapita- list bir d�zen kurdu�u i�in, Fransa Kral� ve Papa'n�n ortak karar�yla yasaklanm��, karanl�k bir Orta�a� �rg�t�d�r.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Ge�mi�te oldu�u gibi g�n�m�zde de Allah'�n emir ve yasaklar� �o�u kimse taraf�ndan tam anlam�yla bilinmemekte ve uygulanmamaktad�r. �stelik bu durumdan hi� kimse bir rahats�zl�k duymamaktad�r.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Deccal'in sisteminin insanlara en b�y�k zarar� veren y�n� yery�z�nde bozgunculuk ��karma, huzur ve d�zen b�rakmama �zerine kurulu olmas�d�r. Deccal'in temel vasf� bozgunculuk ��karabilmek i�in �iddet, ter�r ve anar�iyi k�r�klemesidir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
20. y�zy�l�n son d�neminde d�nyan�n gelece�i ile ilgili tahminler aras�ndan bir tanesi sivrilip �ne ��k�yordu. Bat� medyas� bu fikre d�rt elle sar�l�yor, d�nya b�y�k bir �at��man�n e�i�indeymi� gibi g�sterilmeye �al���l�yordu. "Medeniyetler �at��mas�" ad� verilen materyalist d�nya g�r���n�n bir yans�mas� olan bu teori 21. y�zy�lda art�k �lkelerin �at��mas� d�neminin ortadan kalkaca�� ve yerini, medeniyetlerin �at��mas�na b�rakaca�� iddias�n� ortaya atm��t�.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
B�lgeden gelen bilgilerin de a��k�a g�sterdi�i gibi, �srail'in ter�rle m�cadele ad� alt�nda ba�latt��� 'Savunma Kalkan� Operasyonu' b�y�k bir Filistinli k�y�m�na d�n��m��t�r. Operasyon, isminde belirtildi�i gibi savunma ama�l� de�il yok etme ama�l� ger�ekle�tirilmi�tir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Bize iman hakikatlerinin �nemini g�steren, bu hakikatlerin yorumlanmas� konusunda bizi ayd�nlatan �nemli bir kaynak da, ge�mi�teki ya da �a��m�zdaki �slam b�y�klerinin eserleridir.
T�m hayatlar� boyunca Kuran'a ve s�nnete tam bir uyum i�inde ya�ayan �slam b�y�kleri, iman hakikatlerinin ara�t�r�lmas�na ve bunlar �zerinde d���n�lmesine b�y�k �nem vermi�ler, eserlerinde de iman hakikatlerini her zaman �n plana ��kartm��lard�r. Bu insanlar�n ba��nda b�y�k �slam alimi Bedi�zzaman Said Nursi gelir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
Bu yaz�y� kaleme almam�z�n nedeni, 18. y�zy�lda ortaya ��kan masonik �rg�tlenmenin nas�l bir atmosferde geli�ti�ine, ki�ileri nas�l etkiledi�ine dair iyi bir fikir vermesidir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:53 )
"T�rkiye, Avrupa, Asya ve Afrika'y� i�ine alan milyonlarca kilometrekarelik bir alanda, d�nya siyasetinin merkezi olan bir b�lgede s�z sahibi bir �lke oldu�u i�in 21. y�zy�l�n �ekillenmesinde kilit rol oynayacakt�r."
Bill CLINTON (1999)
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:52 )
Din ahlak�ndan uzak ya�ayan toplumlar, �eytan�n her an devam eden faaliyetlerinin, g�c�n�n ve kendileri �zerindeki etkisinin fark�nda de�ildir.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)

( 27.09.2002 09:52 )
�eytan� d��man edinmek ve ciddi bir �aba g�stererek onunla m�cadele etmek ihlasl� bir m�min i�in en �nemli konulardan bir tanesidir. Bu nedenle bu say�m�z�n kapak konusunda �eytan� ve onun takip�ilerini anlatt�k.
Devam� | Say� 12 (Ekim 2002)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.