OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Say� 7(May�s 2002)

K�k Say� 7(May�s 2002)
( 17.06.2002 10:24 )
Masonik kaynaklarda, “ atomun �rg�tlenmesini sa�layan g��, her atomun sahip oldu�u ruhtur” �eklinde ak�l d���, bir o kadar da sa�ma iddialar yer al�r. Yarat�l��� a��k�a inkar anlam�na gelen bu masonik materyalist d���nceleri yaymay� hedefleyen masonlar�n t�m bu �abalar� bo�a ��kacak ve Allah, Tevbe Suresi 32. Ayetinde haber verdi�i �zere nurunu tamamlayacakt�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 09:40 )
Bu say�m�zda mutlaka incelemeniz gerekti�ini d���nd���m�z www.belgeseller.net sitesini ele ald�k.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 09:30 )
Mussolini, fa�ist karakteri tahlil ederken incelenebilecek ideal bir modeldir. �z�nde kibir, ikiy�zl�l�k, sald�rganl�k ve vah�et bulunan fa�izm, Mussolini’de a��k�a kendini g�sterir.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 09:30 )
�nsanlar her ne kadar �l�m ve ahiret korkular�n� yenmek ve kendilerini bu ger�eklerden uzak tutmaya �al��arak teselli etmek i�in reenkarnasyon gibi bat�l inan�lar� kabul etmek isteseler de, ger�ek olan, �ld�kten sonra bir daha d�nyaya gelmeyecekleridir. Her insan sadece bir kez �lecektir ve bu �l�m�nden sonra, Allah’�n takdiri olarak sonsuza kadar ya�anacak ahiret hayat� ba�layacakt�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 09:24 )
H�manist felsefenin vaatlerinin aksine, ateizm ve dinsizlik, 20. Y�zy�lda d�nyaya sadece sava�, �at��ma, ac� ve zul�m getirmi�tir.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 06:34 )
Peygamberimiz (sav)'in her �a�r�s�nda insan� k�t�l�klerden, zul�mden, karamsarl�ktan ve azaptan kurtaracak; yerine iyili�i, ferahl��� ve g�zelli�i yerle�tirecek hikmetler vard�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 06:27 )
Bilim d�nyas�nda Satanist ideolojinin, ter�r�n temeli oldu�u konusunda g��l� bir kanaat meydana gelmi�tir. Satanistlerin “sadece i�siz g��s�z tak�m�” olduklar� yan�lg�s�ndan vazge�ilmesi ve bu ideolojinin b�y�k bir bela oldu�unun iyi anla��lmas� gerekmektedir. �eytan�n ilham�yla hareket eden bir ideolojinin pe�inden gidenlerden faydal�, pozitif davran��lar beklemek b�y�k bir safl�k olacakt�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 06:22 )
�ad’da as�rlard�r ya�ananlar, bizlere bir kez daha �slam D�nyas�’n�n mazlum durumunu g�stermekte ve bunu de�i�tirmek i�in y�r�t�lecek fikri m�cadelenin ne kadar acil ve ehemmiyetli oldu�unu hat�rlatmaktad�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 06:06 )
M�sl�manl�k, H�ristiyanl�k ve Yahudili�in ortakla�a kabul etti�i din ahlak�, �iddeti ve vah�eti temel alan Deccal sisteminin tam kar��s�nda yer al�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 06:04 )
“ Ben derin bir imana sahip olmayan herhangi bir bilim adam� d���nemiyorum.” (Albert Einstein)
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 05:52 )
Masonluk, Firavun d�zenine hakim olan felsefenin �a�da� temsilcisidir. Bu felsefenin ne oldu�unu ise Allah’�n Kuran’da, Firavun ve kavmi i�in bildirdi�i “Ger�ekten onlar, fas�k (sapk�n) olan bir kavimdir.” (Neml Suresi, 12) h�km� ile anlayabiliriz.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 05:22 )
T�rk Cumhuriyetleri ile olu�turulacak her t�rl� ortak giri�im, �ok b�y�k bir h�zla ba�ar�ya ula�abilir. ��nk� o �lkelerin halklar�yla aram�zda �ok g��l� dini ve tarihi ba�lar bulunmaktad�r. Bu fakt�rler her ili�kide �ncelikle olmas� gereken “g�ven” daha en ba��ndan olu�turmaktad�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 05:02 )
Tarihte k�t�l�kle ittifak eden gizli �rg�tlerin g�n�m�ze kadar gelen uzant�lar�, yanl�� bir fikri uzun bir zaman boyunca ve etkili propaganda y�ntemleriyle kitlelere kabul ettirebilmi�tir. Ancak 21. Y�zy�l, Allah’�n izniyle k�t� ittifaklar�n umduklar� gibi kendilerinin de�il, �slam ahlak�n�n y�zy�l� olacakt�r.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)

( 17.06.2002 04:58 )
Dinin ya�anmad��� cahiliye toplumlar�ndaki ahlak anlay��� olduk�a “ilkel bir mant��a” dayan�r. Bu ortamda ortaya ��kan ya�am bi�iminin her karesinde s�k�nt� ve huzursuzluk vard�r. Buna kar��l�k Kuran’a uyulmaya ba�land���nda kalp ferahl��� ile birlikte huzurlu ya�am da kendili�inden gelecektir.
Devam� | Say� 7(May�s 2002)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.